ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profligates

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profligates-, *profligates*, profligate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา profligates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *profligates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profligate[ADJ] ผิดศีลธรรม, Syn. wicked
profligate[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissolute, wasteful
profligate[N] คนที่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral

English-Thai: Nontri Dictionary
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would say the greatest golfer in the world today... were it not for that unfortunate incident last year when that profligate, Mr. Hagen, whupped you by 12 strokes on your very own course.ฉันอยากใช้คำว่ายิ่งใหญ่ที่สุด... ...ถ้าบังเอิญเมื่อปีกลายคุณไม่ถูก... ...คุณเฮเก้นถล่มยับ 12 สโตรค ในสนามของคุณเองซะ The Legend of Bagger Vance (2000)
The suicidal and the profligate.ฆ่าตัวตายและหลงระเริง Inferno (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีหลุยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. อีลุ่ยฉุยแฉก, ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Ant. มัธยัถส์, ประหยัด, Example: แม่เสียใจที่ลูกใช้เงินอีหลุยฉุยแฉกแบบนี้, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
อีลุ่ยฉุยแฉก[ADV] extravagantly, See also: prodigally, profligately, wastefully, lavishly, Syn. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, อีหลุยฉุยแฉก, Ant. มัธยัสถ์, ประหยัด, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เงินอีลุ่ยฉุยแฉก 850,000 ล้านบาท เพื่อค้ำจุนค่าเงินบาทแบบลมๆ แล้งๆ, Thai definition: ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
สำมะเลเทเมา[ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
หยำเป[ADV] dissolutely, See also: profligately, Syn. เต็มที่, เลอะเทอะ, เต็มที, Example: ผู้หญิงยืนเป็นหลักในการเลี้ยงดูลูกๆ ในขณะที่สามีเมาหยำเปหรือไม่ก็มีเมียน้อย, Notes: (ปาก)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFLIGATE    P R AO1 F L IH0 G EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profligate    (n) prˈɒflɪgət (p r o1 f l i g @ t)
profligates    (n) prˈɒflɪgəts (p r o1 f l i g @ t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dàng, ㄉㄤˋ, ] profligate, #516,616 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschwender {m}; Verschwenderin {f} | Verschwender {pl}profligate | profligates [Add to Longdo]
Wüstling {m}profligate [Add to Longdo]
hemmungslos; ausschweifend {adj}profligate [Add to Longdo]
verschwenderisch {adj} | verschwenderisch mit etw. umgehenprofligate | to be profligate of sth. [Add to Longdo]
verworfenprofligate [Add to Longdo]
verworfen {adv}profligately [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld [Add to Longdo]
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental [Add to Longdo]
放蕩息子[ほうとうむすこ, houtoumusuko] (n) prodigal son; profligate son [Add to Longdo]
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top