ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speculative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speculative-, *speculative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculative(adj) ซึ่งเป็นทางทฤษฎี, Syn. hopothetical
speculative(adj) ไม่แน่นอน, See also: เสี่ยง, Syn. unsafe, insecure, Ant. safe, certain, sure

English-Thai: Nontri Dictionary
speculative(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค, เกี่ยวกับความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speculative riskการเสี่ยงภัยเก็งกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
speculative

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculative
speculatively

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spekulationsgeschäft { n }speculative organisation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
玉整理[ぎょくせいり, gyokuseiri] (n) liquidation of speculative accounts [Add to Longdo]
山っ気[やまっけ, yamakke] (n) speculative spirit [Add to Longdo]
山気[やまき;やまぎ;やまけ, yamaki ; yamagi ; yamake] (n) speculative spirit [Add to Longdo]
仕手株[してかぶ, shitekabu] (n) speculative stock [Add to Longdo]
仕手戦[してせん, shitesen] (n) large-scale speculative go-around [Add to Longdo]
仕手相場[してそうば, shitesouba] (n) speculators' (speculative) market [Add to Longdo]
思弁哲学[しべんてつがく, shibentetsugaku] (n) speculative philosophy [Add to Longdo]
思惑買;思惑買い[おもわくがい, omowakugai] (n) speculative buying [Add to Longdo]
射幸心;射倖心[しゃこうしん, shakoushin] (n) speculative spirit [Add to Longdo]
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculative \Spec"u*la*tive\ (sp[e^]k"[-u]*l[.a]*t[i^]v), a.
   [Cf. F. sp['e]culatif, L. speculativus.]
   1. Given to speculation; contemplative.
    [1913 Webster]
 
       The mind of man being by nature speculative.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving, or formed by, speculation; ideal; theoretical;
    not established by demonstration. --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to vision; also, prying; inquisitive;
    curious. [R.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to speculation in land, goods, shares,
    etc.; as, a speculative dealer or enterprise.
    [1913 Webster]
 
       The speculative merchant exercises no one regular,
       established, or well-known branch of business. --A.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   5. (Finance) More risky than typical investments; not
    investment grade.
    [PJC] -- {Spec"u*la*tive*ly}, adv. --
    {Spec"u*la*tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculative
   adj 1: not financially safe or secure; "a bad investment"; "high
       risk investments"; "anything that promises to pay too
       much can't help being risky"; "speculative business
       enterprises" [syn: {bad}, {risky}, {high-risk},
       {speculative}]
   2: not based on fact or investigation; "a notional figure of
     cost helps in determining production costs"; "speculative
     knowledge" [syn: {notional}, {speculative}]
   3: showing curiosity; "if someone saw a man climbing a light
     post they might get inquisitive"; "raised a speculative
     eyebrow" [syn: {inquisitive}, {speculative}, {questioning},
     {wondering(a)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top