ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-take off-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: take off, *take off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take off(phrv) ถอด, See also: ปลด, แก้, เปลื้อง, Ant. put on
take off(phrv) ปลด, See also: ปล่อย, คลาย
take off(phrv) ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
take off(phrv) บินขึ้น (เครื่องบิน), See also: ออก เดินทาง, Syn. depart, Ant. land
take off(phrv) หยุดให้บริการ
take off(phrv) หยุดงาน, See also: หยุดพัก
take off(phrv) เลียนแบบ, Syn. imitate, mimic
take off(phrv) ชักจูงไปในทางที่ไม่ค่อยดี
take off(phrv) หักออก, See also: ลบออก, ตัดออก
take off(phrv) ลด (ราคา), Syn. discount

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน The Old Man and the Sea (1958)
Take off that pistol belt.ถอดเข็มขัดปืนออก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Just take off the handcuffs.Just take off the handcuffs. The Godfather (1972)
Why don't you take off your sword and stay a while.เอาดาบออกแล้วก็อยู่ที่นี่นักพักสิ The Little Prince (1974)
Take off your fucking glasses, Matthew.ถอด แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ แม ทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Take off your clothes.ถอดเสื้อผ้า ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Take off a few weeks.จะปิดไม่กี่สัปดาห์ Mad Max (1979)
You can still live when you take off the veil of an aristocrat.เธอสามารถอยู่ต่อไปได้ เพียงแค่ทิ้งศักดิ์แห่งราชสกุล Vampire Hunter D (1985)
Hey, man, I know what we can do. Take off her head!เฮ้ พวก ฉันรู้แล้วล่ะว่าควรจะทำยังไง ดึงหัวเธออกมาเลย Labyrinth (1986)
If you play, we'll take off your arms!มาเล่นกันเถอะ เราจะได้ดึงแขนเธอด้วย Labyrinth (1986)
- Or we'll take off your ear. - You don't need two ears.หรือ เราจะได้ดึงหูของเธอ เธอไม่อยากมีหูสองหูหรอก Labyrinth (1986)
Who's that? Take off that hat so I can get a look at you.นั่นใครน่ะ ถอดหมวกออกซิ จะได้เห็นถนัด ๆ *batteries not included (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take offAdd "Men" and the goods take off.
take offA helicopter is able to take off and land straight up and down.
take offAnd when you talk to me, take off your hat.
take offCould you take off the price tag for me?
take offDo I have to take off my shoes?
take offHe is quick to take offense.
take offI grieved that he should take offence.
take offI have forgotten. But you can see that for yourself when you take off his hat.
take offI like watching planes take off.
take offIn Japan people take off their shoes when they enter a house.
take offI only had to take off my skirt and his pants were soaked with precum. [ XXX ]
take offI saw a jumbo jet take off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาพัก(v) take off, See also: take leave, Example: ช่วงนี้เขาไม่ค่อยสบาย ดังนั้นเขาจึงลาพักเป็นเวลา 1 อาทิตย์, Thai Definition: บอกกล่าวเพื่อขอหยุดพักจากหน้าที่การงาน
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
บินขึ้น(v) fly up, See also: take off, Example: ฝูงนกยูงพากันบินขึ้นพึ่บพั่บ เมื่อได้ยินเสียงคนเดินท่องน้ำ, Thai Definition: ไปในอากาศด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์
กิน(v) take off, Example: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว, Thai Definition: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอดออก[thøt øk] (v, exp) EN: take off  FR: enlever ; ôter ; retirer

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take off \Take" off`\, v. i.
   1. to begin a leap from a surface or a flight into the air;
    especially, (of a bird or an airplane) to leave the ground
    and begin to fly; as, flight CA123 took off on schedule at
    3:00 PM.
    [PJC]
 
   2. To begin a period of accelerating growth or development;
    as, the economy took off in the third quarter.
    [PJC]
 
   3. To begin a journey; to depart.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take off \Take" off`\, v. t.
   1. To remove, as from the surface or outside; to remove from
    the top of anything; as, to take off a load; to take off
    one's hat, coat or other article of clothing; to take off
    a coat of paint from a surface.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. To cut off; as, to take off the head, or a limb.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy; as, to take off life.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove; to invalidate; as, to take off the force of an
    argument.
    [1913 Webster]
 
   5. To withdraw; to call or draw away; as, the director took
    him off the project. --Locke.
    [1913 Webster + PJC]
 
   6. To swallow; as, to take off a glass of wine.
    [1913 Webster]
 
   7. To purchase; to take in trade. "The Spaniards having no
    commodities that we will take off." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. To copy; to reproduce. "Take off all their models in
    wood." --Addison.
    [1913 Webster]
 
   9. To imitate; to mimic; to personate.
    [1913 Webster]
 
   10. To find place for; to dispose of; as, more scholars than
     preferments can take off. [R.] --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   11. To discount or deduct (from a price); the dealer took off
     twenty percent on remaining toys.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take off
   v 1: leave; "The family took off for Florida" [syn: {depart},
      {part}, {start}, {start out}, {set forth}, {set off}, {set
      out}, {take off}]
   2: take away or remove; "Take that weight off me!"
   3: depart from the ground; "The plane took off two hours late"
     [syn: {take off}, {lift off}]
   4: take time off from work; stop working temporarily [syn: {take
     off}, {take time off}]
   5: mimic or imitate in an amusing or satirical manner; "This
     song takes off from a famous aria"
   6: remove clothes; "take off your shirt--it's very hot in here"
   7: get started or set in motion, used figuratively; "the project
     took a long time to get off the ground" [syn: {get off the
     ground}, {take off}]
   8: prove fatal; "The disease took off"
   9: make a subtraction; "subtract this amount from my paycheck"
     [syn: {subtract}, {deduct}, {take off}] [ant: {add}, {add
     together}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top