ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heartache

HH AA1 R T EY2 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heartache-, *heartache*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heartache[N] ความเสียใจ, See also: ความเจ็บปวดใจ, Syn. grief, misery, sadness, Ant. happiness, joy, pleasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow

English-Thai: Nontri Dictionary
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It states his heartaches and apologies to loved ones.ระบุถึงความเจ็บใจ และขอโทษบุคคลอันเป็นที่รัก The King (2017)
Well, all that heartache and pining and...ความเจ็บปวด หัวใจรวดร้าว และ... Beauty and the Beast (2017)
Yeah, uh -- ♪ There's been heartache and pain ♪ And what about the cats?ใช่ อ่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับแมวล่ะ? Dog Dean Afternoon (2013)
But there's too much history and heartache to ever find your way back to that dream.แต่ทว่าระหว่างกันมันเคยมีประวัติและความเจ็บปวด มากเกินกว่าที่คุณจะหาทางกลับสู่ความฝันนั้น Wedding in Red (2013)
♪ Oh those heartaches ♪- Oh those heartaches - The Mirror Has Three Faces (2013)
♪ In every dream home, a heartache- In every dream home, a heartacheThe Mirror Has Three Faces (2013)
I can only imagine the heartache of having your only son ripped from your arms.ผมคงได้แต่จินตนาการถึงความเจ็บปวดใจ เรื่องลูกชายคนเดียวของคุณ ที่ถูกพรากออกไปจากอ้อมแขน Spilt Milk (2013)
♪ Bye, bye, bye ♪ Ain't nothing but a heartache- ไม่มีอะไรเลยนอกจากความปวดร้าวใจ # Feud (2013)
♪ Ain't nothing but a heartache# ไม่มีอะไรเลย นอกจากความปวดร้าวใจ # Feud (2013)
♪ Supernatural 8x03 ♪ Heartache Original Air Date on October 17, 2012SuperNatural S08E03 HEARTACHE Heartache (2012)
And you're nursing a heartache and some broken ribs.และนายกำลังรักษาอาการอกหัก กับซี่โครงหักอยู่ Chaos (2012)
♪ Even though the pain and heartacheแม้ว่าความทรมานและความปวดร้าวที่หัวใจ Michael (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartacheI felt my heartaches, I was afraid of following you.

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTACHE    HH AA1 R T EY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heartache    (n) hˈaːtɛɪk (h aa1 t ei k)
heartaches    (n) hˈaːtɛɪks (h aa1 t ei k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心痛[しんつう, shintsuu] (n,vs,adj-no) worry; mental agony; heartache [Add to Longdo]
痛心[つうしん, tsuushin] (n) heartache; worry [Add to Longdo]
悲嘆に暮れる;悲嘆にくれる[ひたんにくれる, hitannikureru] (exp,v1) to suffer heartache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heartache \Heart"ache`\ (-[=a]k`), n. [Cf. AS. heortece.]
   Sorrow; anguish of mind; mental pang. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heartache
   n 1: intense sorrow caused by loss of a loved one (especially by
      death) [syn: {grief}, {heartache}, {heartbreak},
      {brokenheartedness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top