ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suds

S AH1 D Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suds-, *suds*, sud
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suds[N] น้ำสบู่ที่มีฟอง, Syn. bubbles, foam

English-Thai: Nontri Dictionary
suds(n) น้ำสบู่,ฟองสบู่
soapsuds(n) ฟองสบู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think a man working outdoors feels more like a man if he can have a bottle of suds.ผมคิดว่าคนที่ทำงานนอกบ้านรู้สึกเหมือนคน ถ้าเขาสามารถมีขวดน้ำสบู่ The Shawshank Redemption (1994)
It's really pretty. Unfortunately, I don't see suds!มันสวยจังนะ แต่เสียใจด้วย ฉันไม่เห็นเธอวาง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
No suds, no save, okay?ไม่มีวาง ไม่มีจอง เข้าใจ๋ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
- Yeah, but there were no suds.- วาง แต่มันไม่มีจอง - แล้วไง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You know, no suds, no save.ก็แบบ ไม่มีวาง ไม่มีจอง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
No suds, no... Excuse me.ไม่มีวาง รอแป๊บนะ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Clam it, sudsy.ว่ามาซิ เจ้าฟองสบู่ Alvin and the Chipmunks (2007)
Sue got a note from the school nurse claiming that her lupus made it impossible to bend over a bucket of suds.- ซู มีใบรับรองว่า ผิวเธอแพ้สารเคมี เลยมาทำความสะอาดไม่ได้ Showmance (2009)
Roline: the sexy suds car wash is tomorrow.แคโรไลน์: งานสุดเซ็กซี่ล้างรถฟองสบู่พรุ่งนี้แล้ว You're Undead to Me (2009)
The event is called sexy suds, you know.มหกรรมนี้เรียกว่า "ฟองสบู่สุดเซ็กส์ซี่" รู้มั้ย You're Undead to Me (2009)
What about you? You were sneezing suds.แล้วลูกหล่ะ จามเป็นฟองเลย Errand Boy (2010)
Thanks for the dinner. Double thanks for the suds.ขอบคุณสำหรับมื้อค่ำ และเบียร์พวกนี้ Dead Weight (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather   FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUDS    S AH1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suds    (n) sˈʌdz (s uh1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suds \Suds\, n. pl. [Akin to sodden, seethe. See {Seethe}.]
   Water impregnated with soap, esp. when worked up into bubbles
   and froth.
   [1913 Webster]
 
   {In the suds}, in turmoil or difficulty. [Colloq.] --Beau. &
    Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suds
   n 1: the froth produced by soaps or detergents [syn: {soapsuds},
      {suds}, {lather}]
   2: a dysphemism for beer (especially for lager that effervesces)
   v 1: wash in suds
   2: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
     [syn: {froth}, {spume}, {suds}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SUDS
     Software Update and Distribution System
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top