ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savant

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savant-, *savant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savant(n) นักปราชญ์, See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต, Syn. philosopher, authority, intellectual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง, นักปราชญ์, เมธี, ผู้คงแก่เรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
savant[แซ๊ฟ เฝิ่น] (n) ผู้ทรงคุณวุฒิ, See also: A. sage

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, in 2nd grade. What, are you like a savant for people's addresses?ช่าย ตอนเกรด 2 แล้วเธอเป็น ประมาณสมุดโทรศัพท์จำบ้านคนอื่นหรือไง? Easy A (2010)
He was gifted, a savant of government-sanctioned mass killing.เขาเคยได้รับ สิทธิพิเศษ ในการสังหารหมู่จากภาครัฐ Frederick Barnes (No. 47) (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิชญ์(n) scholar, See also: savant, wise person, Syn. นักปราชญ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความรู้สูง, ผู้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มากมาย
วิทวัส(n) savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [ m ] ; érudit [ m ] ; expert [ m ] ; ponte [ m ] ; savant [ m ] ; pandit [ m ] ; sage [ m ] ; académiste [ m ] (vx)
ข้อดีและข้อเสีย[khødī lae khøsīa] (n, exp) EN: pros and cons  FR: avantages et désavantages [ mpl ]
ความเสียเปรียบ[khwām sīaprīep] (n) EN: disadvantage ; handicap  FR: désavantage [ m ] ; handicap [ m ]
นักคิด[nakkhit] (n) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant  FR: penseur [ m ] ; maître à penser [ m ]
นักปราชญ์[nakprāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; logician ; man of learning ; wise man  FR: sage [ m ] ; philosophe [ m ] ; homme de savoir [ m ] ; savant [ m ]
ปราชญ์[prāt] (n) EN: philosopher ; sage ; learned man ; savant ; scholar ; highbrow  FR: philosophe [ m ] ; sage [ m ] ; érudit [ m ] ; savant [ m ] ; intellectuel [ m ]
เสียเปรียบ[sīaprīep] (v) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable  FR: désavantager ; défavoriser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
savant
savants

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savant
savants

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte { m, f }; Gelehrter | Gelehrten { pl }savant | savants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大学者[だいがくしゃ, daigakusha] (n) great scholar; savant; polymath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savant \Sa`vant"\, n.; pl. {Savants} (F. ?; E. ?). [F., fr.
   savoir to know, L. sapere. See {Sage}, a.]
   A man of learning; one versed in literature or science; a
   person eminent for acquirements.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savant
   n 1: someone who has been admitted to membership in a scholarly
      field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit},
      {savant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 savant /savɑ̃/ 
  scholar; scientist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top