ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-clank-

K L AE1 NG K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: clank, *clank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clank[VI] เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[VT] ทำให้เกิดเสียงดังแคร๊ง
clank[N] เสียงดังแคร๊ง (ที่ไม่กังวานมากและในช่วงเวลาสั้น), Syn. clangor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clank(แคลงคฺ) {clanked,clanking,clanks} n. เสียงกระทบของโลหะสองชิ้น vt. มีเสียงดังกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
clank(n) เสียงลากโซ่
clank(vi) มีเสียงลากโซ่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir... [gate creaks and clanks as it dials] We're dialing now?ท่าน ครับ เรากำลัง เชื่อมต่อ ตอนนี้แล้วเหรอ? Air: Part 1 (2009)
(Spoon clanks loudly) (both laugh)พ่อคิดว่าแกมีเรียนเช้า The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
(Door clanks and creaks)Ice Queen (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CLANK K L AE1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clank (v) klˈæŋk (k l a1 ng k)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\ (kl[a^][ng]k), n. [Akin to clink, and of imitative
   origin; cf. G. klang sound, D. klank. Cf. {Clang}.]
   A sharp, brief, ringing sound, made by a collision of
   metallic or other sonorous bodies; -- usually expressing a
   duller or less resounding sound than clang, and a deeper and
   stronger sound than clink.
   [1913 Webster]
 
      But not in chains to pine,
      His spirit withered with tyeur clank.  --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. t. [imp. & p. p. {Clanked}; p. pr. & vb. n.
   {Clanking}.]
   To cause to sound with a clank; as, the prisoners clank their
   chains.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clank \Clank\, v. i.
   To sound with a clank.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clank
   n 1: a loud resonant repeating noise; "he could hear the clang
      of distant bells" [syn: {clang}, {clangor}, {clangour},
      {clangoring}, {clank}, {clash}, {crash}]
   v 1: make a clank; "the train clanked through the village"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top