ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffusion

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffusion-, *suffusion*
Possible hiragana form: すっふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffusion[N] การแผ่กระจาย, See also: การระบาย, Syn. diffuseness, instillation

English-Thai: Nontri Dictionary
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suffusion๑. กระบวนการแพร่ซ่าน๒. ภาวะชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffusion (n) sˈəfjˈuːʒn (s @1 f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzug {m} | Überzüge {pl}suffusion | suffusions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffusion \Suf*fu"sion\, n. [L. suffusio: cf. F. suffusion.]
   1. The act or process of suffusing, or state of being
    suffused; an overspreading.
    [1913 Webster]
 
       To those that have the jaundice, or like suffusion
       of eyes, objects appear of that color. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. That with which a thing is suffused.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A blending of one color into another; the
    spreading of one color over another, as on the feathers of
    birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffusion
   n 1: the process of permeating or infusing something with a
      substance [syn: {permeation}, {pervasion}, {suffusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top