ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instillation

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instillation-, *instillation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instillation(-เล'เชิน) n. การค่อย ๆ ใส่เข้าไป,การค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,การค่อย ๆ ใส่เข้าไปทีละหยด, Syn. infusion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instillationการหยอดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instillationหยดทีละน้อย [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instillation (n) ˌɪnstɪlˈɛɪʃən (i2 n s t i l ei1 sh @ n)
instillations (n) ˌɪnstɪlˈɛɪʃənz (i2 n s t i l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instillation {f}instillation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instillation \In`stil*la"tion\, n. [L. instillatio: cf. F.
   instillation.]
   The act of instilling; also, that which is instilled.
   --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instillation
   n 1: the introduction of a liquid (by pouring or injection) drop
      by drop [syn: {instillation}, {instillment}, {instilment}]
   2: a liquid that is instilled drop by drop

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top