ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

suffusion

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suffusion-, *suffusion*
Possible hiragana form: すっふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suffusion[N] การแผ่กระจาย, See also: การระบาย, Syn. diffuseness, instillation

English-Thai: Nontri Dictionary
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suffusion๑. กระบวนการแพร่ซ่าน๒. ภาวะชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suffusion (n) sˈəfjˈuːʒn (s @1 f y uu1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überzug {m} | Überzüge {pl}suffusion | suffusions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suffusion \Suf*fu"sion\, n. [L. suffusio: cf. F. suffusion.]
   1. The act or process of suffusing, or state of being
    suffused; an overspreading.
    [1913 Webster]
 
       To those that have the jaundice, or like suffusion
       of eyes, objects appear of that color. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. That with which a thing is suffused.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A blending of one color into another; the
    spreading of one color over another, as on the feathers of
    birds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suffusion
   n 1: the process of permeating or infusing something with a
      substance [syn: {permeation}, {pervasion}, {suffusion}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top