ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diffuseness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diffuseness-, *diffuseness*, diffusenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diffuseness[N] (การพูดหรือเขียน)การเยิ่นเย้อ, See also: การพูดน้ำท่วมทุ่ง
diffuseness[N] การกระจัดกระจาย, See also: การแพร่กระจาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diffuseness (n) dˈɪfjˈuːsnəs (d i1 f y uu1 s n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diffuseness \Dif*fuse"ness\, n.
   The quality of being diffuse; especially, in writing, the use
   of a great or excessive number of word to express the
   meaning; copiousness; verbosity; prolixity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diffuseness
   n 1: the spatial property of being spread out over a wide area
      or through a large volume

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top