Search result for

pragmatic

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pragmatic-, *pragmatic*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pragmatic(adj) เน้นการปฏิบัติ, Syn. pragmatic, useful, Ant. impractical
pragmatic(adj) ที่เกี่ยวกับทฤษฎีปฏิบัตินิยม, Syn. pragmatic, Ant. impractical, imprudent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pragmatic(แพรคแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับความเป็นจริง, เกี่ยวกับผลที่แท้จริง, เกี่ยวกับการเน้นการปฏิบัติหรือการประยุกต์, พลการ, ยุ่ง, เสือก, ดื้อรั้น, ถือทิฐิ, เกี่ยวกับสาเหตุของเหตุการณ์ n. ผู้ยุ่ง, ผู้ทำโดยพลการ, ผู้ดื้อรั้น, ผู้ถือทิฐิ, See also: pragmaticism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ, อย่างจริงจัง, เกี่ยวกับความเป็นจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pragmatic theory of truthทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pragmaticsวัจนปฏิบัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
pragmaticข้อตกลงในการใช้ภาษา เช่นการเว้นช่องไฟระหว่างคำ และควรพูดนานแค่ไหน แล้วจึงเปลี่ยนให้ฝ่ายตรงข้ามพูดบ้าง
pragmatics(n) วัจนปฏิบัติศาสตร์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I desperately wanted my dad's help, but he was the king of pragmatic thinking.ผมต้องการความช่วยเหลือจากพ่อมากๆ แต่ว่าพ่อก็เป็นพวกหัวคิดสมัยเก่า Numb (2007)
You've always struck me as a very pragmatic man, so if I may, I would like to review options with you of which it seems to me you have two.คุณมักจะบีบเค้นให้ผมเอาจริงเอาจัง ถ้าหากผมทำได้ ผมอายกจะทบทวนทางเลือกอีกครั้งของคุณ ซึ่งดูเหมือนว่าผม จะมีทางเลือกให้คุณ 2 ข้อ Full Measure (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pragmaticI agree on an emotional level, but on the pragmatic level I disagree.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัจนปฏิบัติศาสตร์[watjanapatibatsāt] (n) EN: pragmatics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pragmatic
pragmatically
pragmatically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pragmatic
pragmatically

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
务实[wù shí, ㄨˋ ㄕˊ,   /  ] pragmatic; dealing with concrete issues #7,892 [Add to Longdo]
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ,   /  ] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances #24,952 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラグマティック;プラグマチック[puragumateikku ; puragumachikku] (adj-na) pragmatic [Add to Longdo]
プラグマティックス[puragumateikkusu] (n) pragmatics [Add to Longdo]
現実的[げんじつてき, genjitsuteki] (adj-na) realistic; pragmatic [Add to Longdo]
現実路線[げんじつろせん, genjitsurosen] (n) (following) a pragmatic (policy) line (approach) [Add to Longdo]
語用論[ごようろん, goyouron] (n) pragmatics [Add to Longdo]
実際的[じっさいてき, jissaiteki] (adj-na) practical; realistic; pragmatic [Add to Longdo]
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na, n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pragmatic \Prag*mat"ic\, Pragmatical \Prag*mat"ic*al\, a. [L.
   pragmaticus busy, active, skilled in business, especially in
   law and state affairs, systematic, Gr. ?, fr. ? a thing done,
   business, fr. ? to do: cf. F. pragmatique. See {Practical}.]
   1. Of or pertaining to business or to affairs; of the nature
    of business; practical; material; businesslike in habit or
    manner.
    [1913 Webster]
 
       The next day . . . I began to be very pragmatical.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       We can not always be contemplative, diligent, or
       pragmatical, abroad; but have need of some
       delightful intermissions.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Low, pragmatical, earthly views of the gospel.
                          --Hare.
    [1913 Webster]
 
   2. Busy; specifically, busy in an objectionable way;
    officious; fussy and positive; meddlesome. "Pragmatical
    officers of justice." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       The fellow grew so pragmatical that he took upon him
       the government of my whole family.  --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. Philosophical; dealing with causes, reasons, and effects,
    rather than with details and circumstances; -- said of
    literature. "Pragmatic history." --Sir W. Hamilton.
    "Pragmatic poetry." --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   {Pragmatic sanction}, a solemn ordinance or decree issued by
    the head or legislature of a state upon weighty matters;
    -- a term derived from the Byzantine empire. In European
    history, two decrees under this name are particularly
    celebrated. One of these, issued by Charles VII. of
    France, A. D. 1438, was the foundation of the liberties of
    the Gallican church; the other, issued by Charles VI. of
    Germany, A. D. 1724, settled his hereditary dominions on
    his eldest daughter, the Archduchess Maria Theresa.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pragmatic \Prag*mat"ic\, n.
   1. One skilled in affairs.
    [1913 Webster]
 
       My attorney and solicitor too; a fine pragmatic.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. A solemn public ordinance or decree.
    [1913 Webster]
 
       A royal pragmatic was accordingly passed.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pragmatic
   adj 1: concerned with practical matters; "a matter-of-fact (or
       pragmatic) approach to the problem"; "a matter-of-fact
       account of the trip" [syn: {matter-of-fact}, {pragmatic},
       {pragmatical}]
   2: of or concerning the theory of pragmatism [syn: {pragmatic},
     {pragmatical}]
   3: guided by practical experience and observation rather than
     theory; "a hardheaded appraisal of our position"; "a hard-
     nosed labor leader"; "completely practical in his approach to
     business"; "not ideology but pragmatic politics" [syn:
     {hardheaded}, {hard-nosed}, {practical}, {pragmatic}]
   n 1: an imperial decree that becomes part of the fundamental law
      of the land [syn: {pragmatic sanction}, {pragmatic}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top