ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congratulation

K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congratulation-, *congratulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congratulation[N] การแสดงความยินดี, Syn. salute, praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!

English-Thai: Nontri Dictionary
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
congratulationยินดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)
And, Ginny, dear, congratulations on making Gryffindor.จินนี่ลูกรัก ยินดีด้วยที่ได้อยู่กริฟฟินดอร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- congratulations on turning it around.- มาแสดงความยินดีกับการพลิกสถานการณ์ Bringing Down the House (2003)
And congratulations again on that award.และยินดีด้วยนะครับที่ได้รางวัล Swimming Pool (2003)
I never got a chance to tell you congratulations on Arizona State.อายังไม่มีโอกาสแสดงความยินดีเลย Raise Your Voice (2004)
Anyways, congratulations on becoming captain.ยินดีด้วยนะที่ได้เป็นกัปตันทีม Spin Kick (2004)
Congratulation to all for your success in first election!ยินดีด้วย ท่านผ่านการคัดเลือกรอบแรกของG-Boy Contest Go Go G-Boys (2006)
After I give my congratulations for the marriage,หลังจากข้าแสดงความยินดีกับเค้าแล้ว Episode #1.43 (2006)
I wanna come in and say congratulations once again.ผมแค่จะมาแสดงความยินดี อีกครั้งเท่านั้น Eight Below (2006)
So, I hear congratulations are in order.ยินดีด้วยนะครับ The Illusionist (2006)
So I hear congratulations are in order.ฉันได้ยินมาว่า คุณจะมีข่าวดี Now You Know (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congratulationCongratulations on being accepted to the school you've always wanted to go to.
congratulationCongratulations on coming first in the competition.
congratulationCongratulations on the victory!
congratulationHe offered his congratulations on the happy occasion.
congratulationHe sent me his congratulations by wire.
congratulationHe telegraphed me his congratulations.
congratulationI'd like to send a congratulations card to Madonna for the birth of her baby girl.
congratulationI hear you passed the entrance exam. Congratulations!
congratulationIn spite of our congratulations, he frowned and turned away.
congratulationI offer you my hearty congratulations.
congratulationIt made me nervous when I was asked by the host to offer some words of congratulation.
congratulationI wired him a message of congratulation on his graduation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำแสดงความยินดี[N] congratulations, Example: ฉันซาบซึ้งใจในคำแสดงความยินดีของญาติๆ และเพื่อนๆ ทุกคน, Count unit: คำ, Thai definition: คำพูดที่แสดงถึงความรู้สึกชอบใจหรือดีใจร่วมด้วย
มงคลวาท[N] blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การแสดงความยินดี[N] congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[n.] (anumōthanā) EN: congratulations   
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[X] (yindī dūay) EN: congratulations   FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
CONGRATULATION K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N
CONGRATULATIONS K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congratulation (n) kˈəngrˌætʃulˈɛɪʃən (k @1 n g r a2 ch u l ei1 sh @ n)
congratulations (n) kˈəngrˌætʃulˈɛɪʃənz (k @1 n g r a2 ch u l ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, / ] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!, #95,832 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お祝い(P);御祝い;お祝;御祝[おいわい, oiwai] (n,vs) (hon) (See 祝い) congratulation; congratulations; celebration; festival; congratulatory gift; (P) [Add to Longdo]
お誕生おめでとうございます[おたんじょうおめでとうございます, otanjouomedetougozaimasu] (exp) congratulations on the birth of your baby [Add to Longdo]
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P) [Add to Longdo]
お目出度うご座います;御目出度う御座います[おめでとうございます, omedetougozaimasu] (exp) (uk) congratulations; (P) [Add to Longdo]
コングラチュレーション[, kongurachure-shon] (n) congratulations [Add to Longdo]
コングラチュレーションズ[, kongurachure-shonzu] (n) congratulations [Add to Longdo]
[が, ga] (n) (See 賀の祝) congratulation [Add to Longdo]
賀慶[がけい, gakei] (n) congratulation [Add to Longdo]
賀詞[がし, gashi] (n) congratulations; greetings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congratulation \Con*grat`u*la"tion\, n. [L. congratulatio: cf.
   F. congratulation.]
   The act of congratulating; an expression of sympathetic
   pleasure.
   [1913 Webster]
 
      With infinite congratulations for our safe arrival.
                          --Dr. J.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congratulation
   n 1: the act of acknowledging that someone has an occasion for
      celebration [syn: {congratulation}, {felicitation}]
   2: (usually plural) an expression of pleasure at the success or
     good fortune of another; "I sent them my sincere
     congratulations on their marriage" [syn: {congratulation},
     {felicitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top