ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rias

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rias-, *rias*, ria
English-Thai: Longdo Dictionary
CERIAS(n) ศูนย์การศึกษาและวิจัย ด้านการรับรองและรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล ย่อมาจาก The Center for Education and Research in Information Assurance and Security

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
decrias(ดิไคร'อัล) n. การประนาฌ
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial
mydriasisรูม่านตาขยาย
trichuriasisโรคพยาธิแส้ม้า
uncinariasis(อันซะนะไร'อะซิส) n. พยาธิปากขอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
RIAS : Rundfunk im amerikanischen SektorRadio in the American Sector [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウントエイリアス[, akauntoeiriasu] (n) {comp} account alias [Add to Longdo]
アンチエイリアシング[, anchieiriashingu] (n) {comp} (See アンチエイリアス) anti-aliasing [Add to Longdo]
アンチエイリアス[, anchieiriasu] (n) {comp} anti-aliasing [Add to Longdo]
エイリアシング[, eiriashingu] (n) {comp} aliasing [Add to Longdo]
エイリアス[, eiriasu] (n) alias [Add to Longdo]
エオラプトル[, eoraputoru] (n) eoraptor (late-Triassic dinosaur; Eoraptor lunensis) (lat [Add to Longdo]
オーストラリアサーモン[, o-sutorariasa-mon] (n) Australian salmon (Arripis trutta) [Add to Longdo]
キャリアサイド[, kyariasaido] (n) {comp} carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[, kyariasensu] (n) {comp} carrier sense [Add to Longdo]
クリアストーリー[, kuriasuto-ri-] (n) clerestory; clearstory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチエイリアシング[あんちえいりあしんぐ, anchieiriashingu] anti-aliasing [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
ニュクリアス[にゅくりあす, nyukuriasu] nucleus [Add to Longdo]
エイリアス[えいりあす, eiriasu] alias [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planaria \Pla*na"ri*a\, n.; pl. L. {Planari[ae]}, E. {-rias}.
   [NL. See {Planary}.] (Zool.)
   Any species of turbellarian worms belonging to {Planaria},
   and many allied genera. The body is usually flat, thin, and
   smooth. Some species, in warm countries, are terrestrial.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top