ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filariasis

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filariasis-, *filariasis*, filariasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filariasis(ฟิลละไร' อะซิส) n. การเป็นพยาธิจำพวก filarial

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filariasisฟิลาริอาซิส,เท้าช้าง,โรค,โรคเท้าช้างในมนุษย์,ฟิลารีเอซิส,ฟิลลาริเอซิส,โรคฟีลาริเอซีส,โรคเท้าช้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Loa loa filariasis.Loa loa filariasisLast Resort (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィラリア症[フィラリアしょう, firaria shou] (n) filariasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filariasis \Fil`a*ri"a*sis\, n. [NL.]
   1. (Zool., Med.) the presence of filariae within the body of
    an organism; infection with filariae. It is mostly found
    in tropical and subtropical regions.
    [Webster 1913 Suppl. PJC]
 
   2. (Med.) a disease caused by nematodes in the blood or
    tissues of the body causing blockage of lymphatic vessels.
    Death of the adult worms may lead to inflammation and
    permanent fibrosis; the condition may lead to serious
    symptoms, such as elephantiasis or blindness. See {river
    blindness}
    [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filariasis
   n 1: a disease caused by nematodes in the blood or tissues of
      the body causing blockage of lymphatic vessels

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top