ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mydriasis

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mydriasis-, *mydriasis*, mydriasi
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mydriasisรูม่านตาขยาย
amydriasisภาวะที่เกิดการตีบของรูม่านตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mydriasisรูม่านตาขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mydriasisม่านตาขยาย, รูม่านตาขยาย, การขยายม่านตา, ม่านตาขยายโต, ม่านตาโต, ม่านตาขยายและไม่ตอบสนองต่อแสง [การแพทย์]
Mydriasis, Fixedรูม่านตาขยายตายตัว [การแพทย์]
Mydriasis, Ocularออคิวลามัยดริอะซีส [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞳孔散大[どうこうさんだい, doukousandai] (n) dilation of the pupil; mydriasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mydriasis \My*dri"a*sis\, n. [L., fr. Gr. ?.] (Physiol. & Med.)
   A long-continued or excessive dilatation of the pupil of the
   eye.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mydriasis
   n 1: reflex pupillary dilation as a muscle pulls the iris
      outward; occurs in response to a decrease in light or
      certain drugs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top