ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kitty

K IH1 T IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kitty-, *kitty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kitty[N] แมว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. kitten, cat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kitty(คิท'ที) n. ลูกแมว,ชื่อเล่นสำหรับแมว,กองทุน,เงินเดิมพัน,เงินชัก pl.kitties

English-Thai: Nontri Dictionary
kitty(n) ลูกแมว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kitty.คิตตี้ Pride & Prejudice (2005)
You boys have been playing in the Kitty Litter.พวกเธอไปเล่นซนกันที่ไหนมา ในกระบะฉี่แมวเหรอไง Mannequin: On the Move (1991)
Down kitty! How's our beau doing?หรุ่มสำอางค์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง Aladdin (1992)
Good kitty, take off.เด็กๆ หยุดนะ ถอยไป Aladdin (1992)
Down kitty. Wait, wait.เดี๋ยวก่อนๆ ข้ารู้จักเจ้ารึเปล่า Aladdin (1992)
You're my kitty now.ตอนนี้คุณเป็นแมวของฉันแล้ว. Hocus Pocus (1993)
Oh, after you, kitty-cat.โอ้หลังจากที่คุณคิตตี้แมว Pulp Fiction (1994)
To Kitty, however, it does not seem so wholly unexpected.อย่างไรก็ตามสำหรับคิตตี้แล้ว มันดูเหมือนเป็นเรื่องที่หล่อนคาดคิดไว้แล้ว Episode #1.5 (1995)
Thank you, Kitty.ขอบใจจ้ะคิตตี้ Episode #1.5 (1995)
- Kitty, please!-คิตตี้ ได้โปรดเถิด Episode #1.5 (1995)
You meant, I suppose, that you and I, and Mary and Kitty, have been tainted by association.ฉันเข้าใจว่าเธอหมายความว่า เธอและฉัน และแมรี่ และคิตตี้จะมีมลทินในความสัมพันธ์นี้ Episode #1.5 (1995)
- Who is it, Kitty?-ใครล่ะคิตตี้ Episode #1.5 (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
KITTY    K IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)
kitty    (n) kˈɪtiː (k i1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小鹰号[xiǎo yīng hào, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] Kitty Hawk (US aircraft carrier) [Add to Longdo]
猫咪[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にゃんこ[, nyanko] (n) (chn) (See にゃんにゃん) kitty cat [Add to Longdo]
ポケハロ[, pokeharo] (n) (abbr) "pocket Hello Kitty" that combines a pedometer and a tamagotchi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kitty \Kit"ty\, n.
   1. A kitten; also, a pet name or calling name for the cat.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. [Etym. uncertain.] (Gaming) The percentage taken out of a
    pool to pay for refreshments, or for the expenses of the
    table; by extension, any pool of money aggregated from
    small contributions. --R. F. Foster.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kitty
   n 1: the combined stakes of the betters [syn: {pool}, {kitty}]
   2: the cumulative amount involved in a game (such as poker)
     [syn: {pot}, {jackpot}, {kitty}]
   3: young domestic cat [syn: {kitten}, {kitty}]
   4: informal terms referring to a domestic cat [syn: {kitty},
     {kitty-cat}, {puss}, {pussy}, {pussycat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top