Search result for

franchise

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -franchise-, *franchise*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n, vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franchise(n) การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise(n) ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franchise(แฟรน'ไชซ) n., vt. (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.

English-Thai: Nontri Dictionary
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง, สัมปทาน, สิทธิพิเศษ
affranchise(vt) ให้อิสระ, ให้เสรีภาพ, ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ, การให้สิทธิออกเสียง, การให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ ดู suffrage ประกอบ ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]

WordNet (3.0)
franchise(n) an authorization to sell a company's goods or services in a particular place
franchise(n) a business established or operated under an authorization to sell or distribute a company's goods or services in a particular area, Syn. dealership
franchise(n) a statutory right or privilege granted to a person or group by a government (especially the rights of citizenship and the right to vote), Syn. enfranchisement
franchise(v) grant a franchise to

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Franchise

n. [ F., fr. franc, fem. franche, free. See Frank, a. ] 1. Exemption from constraint or oppression; freedom; liberty. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

2. (LAw) A particular privilege conferred by grant from a sovereign or a government, and vested in individuals; an immunity or exemption from ordinary jurisdiction; a constitutional or statutory right or privilege, esp. the right to vote. [ 1913 Webster ]

Election by universal suffrage, as modified by the Constitution, is the one crowning franchise of the American people. W. H. Seward. [ 1913 Webster ]

3. The district or jurisdiction to which a particular privilege extends; the limits of an immunity; hence, an asylum or sanctuary. [ 1913 Webster ]

Churches and mobasteries in Spain are franchises for criminals. London Encyc. [ 1913 Webster ]

4. Magnanimity; generosity; liberality; frankness; nobility. “Franchise in woman.” [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]


Elective franchise, the privilege or right of voting in an election of public officers.
[ 1913 Webster ]

Franchise

v. t. [ imp. & p. p. Franchised p. pr. & vb. n. Franchising. ] [ Cf. OF. franchir to free, F., to cross. ] To make free; to enfranchise; to give liberty to. Shak. [ 1913 Webster ]

Franchisement

n. [ Cf. OF. franchissement. ] Release; deliverance; freedom. Spenser. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cane is a billion-dollar franchise.ผลิตภัณฑ์ของเคนขายได้เป็นพันๆล้าน In the Mouth of Madness (1994)
He ran the franchise on it.เขาวิ่งแฟรนไชส์กับมัน Mad Max (1979)
- He changes city and starts a new family. - Fucker's setting up franchises!มองหาคอนโดใหม่ Fight Club (1999)
..and trash a franchise coffee bar.พวกแกคิดว่าทำอะไรลงไป Fight Club (1999)
setting up franchises all over the country.สกปรก รอยเท้าเดินเป็นวงกลม Fight Club (1999)
Mm. Ownership, franchises, that sort of thing.อืม ก็พวกหุ้นส่วน แฟรนไชส์ พวกนั้น The Constant Gardener (2005)
Super Bowl-winning drive! Franchise mode!ซูเปอร์โบล์เกมส์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
New franchises from idaho.แฟรนไชส์รายใหม่จาก ไอดาโฮ The Legend (2008)
Franchise development in Charming's pretty much nonexistent.การเจริญเติบโตของแฟรนไซน์ในชามมิ่ง ไม่มีอยู่มากนัก Patch Over (2008)
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด Chuck Versus the Colonel (2009)
From the "endless knights" movie franchise--จากหนังเรื่อง endless knights The Grandfather: Part II (2009)
You two think I killed Bryce, tossed him into a sinkhole, so I could take over the franchise?คุณสองคนคิดว่าผมฆ่าไบรซ์แล้วเอาเขาไปทิ้ง ในบ่อน้ำ เพื่อผมจะได้รับสิทธิ์ต่อใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
franchise
franchised
franchisee
franchiser
franchises
franchise's
franchisees
franchisers
franchisees'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
franchise
franchisee
franchiser
franchised
franchises
franchisees
franchisers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ,     /    ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchise { f }; Lizenz { f }; Verkaufskonzession { f }franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel { f }franchise clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) #7,472 [Add to Longdo]
フランチャイズ[furanchaizu] (n) franchise; (P) #13,082 [Add to Longdo]
フランチャイザー[furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P) [Add to Longdo]
失権[しっけん, shikken] (n, vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top