ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disenfranchise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disenfranchise-, *disenfranchise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, I believe that society discriminates and disenfranchises you folks.ฉันเชื่อว่าสังคมยังแบ่งแยกสีผิว ลิดรอนสิทธิ์พวกนาย Horrible Bosses (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disenfranchise
disenfranchised
disenfranchisement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disenfranchise
disenfranchised
disenfranchises

Japanese-English: EDICT Dictionary
失権[しっけん, shikken] (n, vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disenfranchise \Dis`en*fran"chise\, v. t.
   To disfranchise; to deprive of the rights of a citizen. --
   {Dis`en*fran"chise*ment}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disenfranchise
   v 1: deprive of voting rights [syn: {disenfranchise},
      {disfranchise}] [ant: {enfranchise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top