ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

franchise

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -franchise-, *franchise*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n, vt) การได้รับสิทธิพิเศษ,
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
franchise(n) การได้รับสิทธิพิเศษ
franchise(n) ใบอนุญาตให้ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในนามของบริษัทนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
franchise(แฟรน'ไชซ) n., vt. (ให้) สัมปทาน, สิทธิพิเศษ, สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน, ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
disenfranchise(ดิสเอนแฟรน'ไชซ) vt. ดูdisfranchise.
disfranchise(ดิสแฟรน'ไชซ) ว vt. ถอนสิทธิ, ตัดสิทธิ, ถอนสิทธิพลเมือง, ถอนสิทธิการเลือกตั้ง, See also: disfranchisement n. ดูdisfranchise
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ, ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน, ให้สัมปทาน, ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว, ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.

English-Thai: Nontri Dictionary
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง, สัมปทาน, สิทธิพิเศษ
affranchise(vt) ให้อิสระ, ให้เสรีภาพ, ปลดปล่อย
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์, ยกเลิกสิทธิ์
enfranchise(vt) ให้อิสระ, ให้สิทธิ์ออกเสียง, ให้สิทธิพิเศษ, ให้สัมปทาน
enfranchisement(n) การให้อิสระ, การให้สิทธิออกเสียง, การให้สัมปทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
franchise๑. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ ดู suffrage ประกอบ ]๒. สิทธิพิเศษ (ในการใช้สิ่งสาธารณูปโภค) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
franchiseขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
franchise๑. สิทธิพิเศษ (ก. แพ่ง)๒. สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Franchiseสัปทาน [การบัญชี]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Franchises (Retail trade)แฟรนไชส์ (การขายปลีก) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He ran the franchise on it.เขาวิ่งแฟรนไชส์กับมัน Mad Max (1979)
..and trash a franchise coffee bar.พวกแกคิดว่าทำอะไรลงไป Fight Club (1999)
setting up franchises all over the country.สกปรก รอยเท้าเดินเป็นวงกลม Fight Club (1999)
Super Bowl-winning drive! Franchise mode!ซูเปอร์โบล์เกมส์ Chuck Versus the Break-Up (2008)
New franchises from idaho.แฟรนไชส์รายใหม่จาก ไอดาโฮ The Legend (2008)
Franchise development in Charming's pretty much nonexistent.การเจริญเติบโตของแฟรนไซน์ในชามมิ่ง ไม่มีอยู่มากนัก Patch Over (2008)
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด Chuck Versus the Colonel (2009)
Since the franchise started in 1960.ตั้งแต่เริ่มแตกสาขา มาในปี 1960 In This Home on Ice (2010)
I found out you lost your franchise in Rock Creek last month.ผมพบว่า เมื่อเดือนที่แล้วคุณได้เสียแฟรนไชส์ที่ ร๊อคครีก The Bones on the Blue Line (2010)
'Cause remember, you're not the only franchise in the area that we're supplying.นายไม่ใช้เจ้าเดียว ที่เราหาของมาให้ Wild Bill (2011)
I mean, national franchise like Biggerson's getting meat from a place that looks like it wholesales Hong Kong knockoffs.แบบว่าบริษัทเฟรนไชส์ระดับชาติ อย่างบิ๊กเกอร์สัน มารับเนื้อจากสถานที่ ที่ดูเหมือนพ่อค้าขายส่ง จากฮ่องกงที่พึ่งเลิกงาน How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
This franchise was yours to manage.อืมมม แฟรนไชส์นี้เป็นของคุณ ในการจัดการ Jack Reacher (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมปทาน(n) concession, See also: franchise, Example: บริษัทได้รับสัมปทานก่อสร้างทางรถไฟและถนนยกระดับมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท, Thai Definition: การที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเย่นต์[ēyēn] (n) EN: agency ; dealership ; distributorship ; franchise  FR: agence [ f ]
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
ความจริงใจ[khwām jingjai] (n) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness  FR: sincérité [ f ] ; honnêteté [ f ] ; franchise [ f ]
สัมปทาน[sampathān] (n) EN: concession ; franchise ; monopoly  FR: concession [ f ] ; licence [ f ] ; franchise [ f ] ; monopole [ m ]
สิทธิ์[sit] (n) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly  FR: droit [ m ] ; pouvoir [ m ]
สิทธิ[sitthi] (n) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority  FR: droit [ m ] ; privilège [ m ]
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
franchise
franchised
franchisee
franchiser
franchises
franchise's
franchisees
franchisers
franchisees'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
franchise
franchisee
franchiser
franchised
franchises
franchisees
franchisers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ,     /    ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Franchise { f }; Lizenz { f }; Verkaufskonzession { f }franchise [Add to Longdo]
Franchiseklausel { f }franchise clause [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] (n, adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P) #4,747 [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) #7,472 [Add to Longdo]
フランチャイズ[furanchaizu] (n) franchise; (P) #13,082 [Add to Longdo]
フランチャイザー[furanchaiza-] (n) franchisor; franchiser [Add to Longdo]
フランチャイズチェーン[furanchaizuchie-n] (n) franchise chain; FC [Add to Longdo]
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P) [Add to Longdo]
参政権[さんせいけん, sanseiken] (n) suffrage; franchise; (P) [Add to Longdo]
失権[しっけん, shikken] (n, vs) loss of rights; disenfranchisement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\ (? or ?; 277), n. [F., fr. franc, fem.
   franche, free. See {Frank}, a.]
   1. Exemption from constraint or oppression; freedom; liberty.
    [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (LAw) A particular privilege conferred by grant from a
    sovereign or a government, and vested in individuals; an
    immunity or exemption from ordinary jurisdiction; a
    constitutional or statutory right or privilege, esp. the
    right to vote.
    [1913 Webster]
 
       Election by universal suffrage, as modified by the
       Constitution, is the one crowning franchise of the
       American people.           --W. H.
                          Seward.
    [1913 Webster]
 
   3. The district or jurisdiction to which a particular
    privilege extends; the limits of an immunity; hence, an
    asylum or sanctuary.
    [1913 Webster]
 
       Churches and mobasteries in Spain are franchises for
       criminals.              --London
                          Encyc.
    [1913 Webster]
 
   4. Magnanimity; generosity; liberality; frankness; nobility.
    "Franchise in woman." [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Elective franchise}, the privilege or right of voting in an
    election of public officers.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Franchise \Fran"chise\, v. t. [imp. & p. p. {Franchised}; p. pr.
   & vb. n. {Franchising}.] [Cf. OF. franchir to free, F., to
   cross.]
   To make free; to enfranchise; to give liberty to. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 franchise
   n 1: an authorization to sell a company's goods or services in a
      particular place
   2: a business established or operated under an authorization to
     sell or distribute a company's goods or services in a
     particular area [syn: {franchise}, {dealership}]
   3: a statutory right or privilege granted to a person or group
     by a government (especially the rights of citizenship and the
     right to vote) [syn: {franchise}, {enfranchisement}]
   v 1: grant a franchise to

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 franchise /fʀɑ̃ʃiz/ 
  frankness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top