ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entourage

AA2 N T UH0 R AA1 ZH   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entourage-, *entourage*
Possible hiragana form: えんとうらげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entourage[N] คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, Syn. escourt, follower, retinue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม,สิ่งแวดล้อม, Syn. companions

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
entourageคณะผู้ติดตามทางการของแขกผู้มาเยือน [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, your entourage must stay behind.ผู้ติดตามนายต้องรออยู่ข้างนอก The Love Guru (2008)
I gave you a chance. Ahhhh! The Lich knows what his entourage is thinking.ฉันให้โอกาสนายไปแล้ว ลิครู้ว่าพวกผู้ติดตามเขาคิดอะไร Death Didn't Become Him (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entourageThe president and his entourage were injured.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage   FR: entourage [m]
เล่นพรรคเล่นพวก[v. exp.] (len phak lenphūak) EN: play favoritism; favour one's friends   FR: favoriser son entourage
เล่นพวก[v.] (lenphūak) EN: favour one's friend ; give to favoritism ; play favoritism   FR: favoriser son entourage
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sadet) EN: royal entourage   
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide   
ติดสอยห้อยตาม[v.] (titsøihøitām) EN: accompany s.o. everywhere ; follow s.o. everywhere ; stick close to s.o. ; be part of the entourage   FR: s'accrocher aux basques de qqn (fam.) ; être pendu aux basques de qqn (fam.) ; être toujours aux basques de qqn (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTOURAGE AA2 N T UH0 R AA1 ZH
ENTOURAGE AA2 N T ER0 AA1 ZH
ENTOURAGES AA2 N T UH0 R AA1 ZH AH0 Z
ENTOURAGES AA2 N T ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entourage (n) ˌɒnturˈaːʒ (o2 n t u r aa1 zh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P) [Add to Longdo]
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entourage \En`tou`rage"\ ([aum]N`t[=oo]`r[.a]zh"), n. [F.]
   Surroundings; specif., collectively, one's attendants or
   associates.
 
      The entourage and mode of life of the mikados were not
      such as to make of them able rulers.   --B. H.
                          Chamberlain.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entourage
   n 1: the group following and attending to some important person
      [syn: {cortege}, {retinue}, {suite}, {entourage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top