Search result for

-tyrant-

(30 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tyrant, *tyrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tyrant[N] ผู้ปกครองที่เผด็จการ, Syn. despot, absolute ruler, dictator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tyrant(ไท'เรินทฺ) n. ทรราชย์,ผู้ปกครองแบบกดขี่,ผู้ปกครองแบบเผด็จการ,ผู้ปกครองที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
tyrant(n) ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tyrantทรราช [ดู despot ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are here tonight to rid the country of a tyrant.เรามาที่นี่คืนนี้ เพื่อล้มล้างจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
There have been tyrants and murderers and, for a time, they can seem invincible.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงกระพัน Gandhi (1982)
There have been tyrants and murderers and for a time, they can seem invincible but in the end, they always fall.มีทรราชย์และฆาตกรอยู่เสมอ ในระยะหนึ่ง ดูเหมือนพวกเขา จะอยู่ยงคงกระพัน แต่ท้ายที่สุด ก็ไปไม่รอด Gandhi (1982)
But thoughts are tyrants that return again and again to torment us.แต่ห้วงคำนึงคือทรราชย์ ที่หวนกลับมา ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อทรมานเรา Wuthering Heights (1992)
There is still time for us the last of the free tribes to stand together against this tyrant.เรายังมีเวลา... 3 เผ่าสุดท้ายที่เหลืออยู่ เพื่อยืนหยัดร่วมกัน ต่อสู้กับทรราชย์ The Scorpion King (2002)
57 U.S. corporations were fined for trading with official enemies of the United States including terrorists tyrants and despotic regimes.มีบรรษัทสหรัฐฯ ถึง 57 บรรษัทถูกสั่งปรับ เพราะค้าขายกับประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐฯ ซึ่งรวมทั้งผู้ก่อการร้าย, ทรราชและระบอบเผด็จการ The Corporation (2003)
A treasure that had been fought over for centuries by tyrants, pharaohs, emperors, warlords.ขุมทรัพย์ที่ช่วงชิงกันตั้งแต่ยุคโบราณ โดยทรราชย์ . ฟาโรย์. National Treasure (2004)
When is it acceptable to use our power and when do we cross that invisible line that turns us into tyrants over our fellow man?เมือไรที่มีการยอมรับได้กับการใช้พลังของเรา และเมื่อไรที่เราก้าวข้ามเส้น มันจะทำให้เราถูกกดขี่จากทรราชย์จอมเผด็จการ X-Men: The Last Stand (2006)
The world will know that free men stood against a tyrant.วันนี้ท่านสู้รบได้ประเสริฐ 300 (2006)
The Tree of Liberty must be refreshed with the blood of patriots and tyrants.มีคนที่สุดทางเดินนั่นต้อง to take a statement Deja Vu (2006)
- "Thus always to..." - "Thus always to tyrants." We know.- "พวกเผด็จการต้อง... .." - National Treasure: Book of Secrets (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tyrantEmperor Nero was an extremely evil tyrant.
tyrantThe people suffered under the cruel tyrant.
tyrantThe tyrant kept the people down.
tyrantThe tyrant's heart melted with compassion.
tyrantThey were under the yoke of a tyrant.
tyrantThus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.
tyrantWe will not bend to the will of a tyrant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรราช[N] tyrant, Example: เขาอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจึงทราบว่าเหตุการณ์บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทรราชหนีไปต่างประเทศแล้ว, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน
ทรราช[N] tyrant, See also: bad ruler, despot, autocrat, dictator, oppressor, absolute ruler, Example: พวกเราได้เข้าร่วมเหตุการณ์ขับไล่ทรราชเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary
TYRANT    T AY1 R AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tyrant    (n) (t ai1 @ r @ n t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Tyr"ant\ (t[imac]"rant), n. [OE. tirant, tiraunt,
   tyraunt, OF. tiran, tirant (probably from confusion with the
   p. pr. of verbs), F. tyran, L. tyrannus, Gr. ty`rannos,
   originally, an absolute sovereign, but afterwards, a severe
   or cruel ruler.]
   1. An absolute ruler; a sovereign unrestrained by law or
    constitution; a usurper of sovereignty.
    [1913 Webster]
 
   Note: Free governments [in Greece] having superseded the old
      hereditary sovereignties (basilei^ai), all who obtained
      absolute power in a state were called ty`rannoi,
      tyrants, or rather despots; -- for the term rather
      regards the irregular way in which the power was
      gained, whether force or fraud, than the way in which
      it was exercised, being applied to the mild
      Pisistratus, but not to the despotic kings of Persia.
      However, the word soon came to imply reproach, and was
      then used like our tyrant. --Liddell & Scott.
      [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a monarch, or other ruler or master, who
    uses power to oppress his subjects; a person who exercises
    unlawful authority, or lawful authority in an unlawful
    manner; one who by taxation, injustice, or cruel
    punishment, or the demand of unreasonable services,
    imposes burdens and hardships on those under his control,
    which law and humanity do not authorize, or which the
    purposes of government do not require; a cruel master; an
    oppressor. "This false tyrant, this Nero." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Love, to a yielding heart, is a king, but to a
       resisting, is a tyrant.        --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of numerous species of American
    clamatorial birds belonging to the family {Tyrannidae}; --
    called also {tyrant bird}.
    [1913 Webster]
 
   Note: These birds are noted for their irritability and
      pugnacity, and for the courage with which they attack
      rapacious birds far exceeding them in size and
      strength. They are mostly plain-colored birds, but
      often have a bright-colored crown patch. A few species,
      as the scissorstail, are handsomely colored. The
      kingbird and pewee are familiar examples.
      [1913 Webster]
 
   {Tyrant flycatcher} (Zool.), any one of numerous species of
    tyrants which have a flattened bill, toothed at the tip,
    and resemble the true flycatchers in habits. The Acadian
    flycatcher ({Empidonax Acadicus}) and the vermilion
    flycatcher ({Pyrocephalus rubineus}) are examples.
 
   {Tyrant shrike} (Zool.), any one of numerous species of
    American tyrants of the genus {Tyrannus} having a strong
    toothed bill and resembling the shrikes in habits. The
    kingbird is an example.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tyrant \Ty"rant\, v. i.
   To act like a tyrant; to play the tyrant; be to tyrannical.
   [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tyrant
   n 1: a cruel and oppressive dictator [syn: {tyrant}, {autocrat},
      {despot}]
   2: in ancient Greece, a ruler who had seized power without legal
     right to it
   3: any person who exercises power in a cruel way; "his father
     was a tyrant"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top