ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pillow-

P IH1 L OW0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pillow, *pillow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillow[N] หมอน, Syn. cushion
pillow[VT] หนุนหมอน
pillow[VT] ทำเป็นหมอนรอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillow(พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน.

English-Thai: Nontri Dictionary
pillow(n) หมอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน The Old Man and the Sea (1958)
And his arm was asleep because his head had rested on it instead of a pillow.และแขนของเขากำลังนอน หลับเพราะศีรษะของเขา ได้วางอยู่บนมันแทนหมอน The Old Man and the Sea (1958)
Graziella had a photograph under her pillowGraziella มี photograph under หมอนของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You know, a couple of throw pillows, a TV news reporter.คุณรู้ว่าคู่ของโยนหมอน, ข่าวทีวี Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Bring water, cold washcloth, pillow.- น้ำนำ, washcloth เย็นหมอน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Her back to him, her head on a pillow.หันหลังให้เขา หัวของเธออยู่บนหมอน Basic Instinct (1992)
Do you want it from behind on your knees, my face in the pillow?คุณอยากได้จากข้างหลัง... ...คุกเข่า หน้าของฉันซุกลงหมอน? Basic Instinct (1992)
You may use pillows and blankets to protect your face from flying glass and debris.ทีมนักข่าวที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังน่ะครับ แนะนำตัวสิ เอ่อคือว่า Hero (1992)
She already fluffed that pillow. Monica, you know, you already fluffed...เธอตบหมอนใบนั้นแล้ว โมนิก้า เธอตบหมอนไปแล้ว The One with the Sonogram at the End (1994)
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ The One with the Sonogram at the End (1994)
Kind of puts that whole pillow thing in perspective, huh, Mon?วิธีกลับหมอนของเธอช่วยไม่ได้แล้วโมนิก้า The One with the Sonogram at the End (1994)
"Two heads on a pillow. All is approval."˹ع͹ǡѹ ҧҧդآ As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillowA good conscience is a soft pillow.
pillowAn ideal pillow is available from a mail-order house.
pillowCan I get a pillow?
pillowCould I have a pillow and blanket?
pillowCould you bring me a pillow and blanket, please?
pillowHe laid his head on the pillow.
pillowI had a lot of pillow fights during my school trip/excursion.
pillowI like Japanese rice pillows; they are good for my neck.
pillowI need an extra pillow.
pillowJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
pillowKeiko buried her head in the pillow and cried.
pillowMay I have a pillow and a blanket, please?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขนย[N] pillow, See also: cushion, Syn. พระเขนย, Example: พระนอนองค์ใหญ่เกศเกยเขนยทองงามผุดผ่อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หมอนหรือหมอนหนุน, Notes: (ราชาศัพท์)
หนุน[V] pillow, See also: rest, Syn. เสริม, รอง, Example: ในกรณีที่ผู้ป่วยหน้าแดงหรือแสดงอาการหายใจลำบากควรหนุนศีรษะของผู้ป่วยให้สูงกว่าลำตัวเล็กน้อย, Thai definition: รองให้สูงขึ้น, ดันให้สูงขึ้น
หมอน[N] pillow, Example: หมอนทำหน้าที่รองรับศีรษะเช่นเดียวกับที่นอนทำหน้าที่รองรับร่างกายขณะหลับ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องสำหรับหนุนศีรษะ หรือหนุนสิ่งของต่างๆ ให้สูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอน[n.] (møn) EN: pillow   FR: oreiller [m] ; coussin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLOW    P IH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillow    (v) pˈɪlou (p i1 l ou)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhěn, ㄓㄣˇ, ] pillow, #7,546 [Add to Longdo]
枕头[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] pillow, #10,093 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissen {n} | Kissen {pl}pillow | pillows [Add to Longdo]
Kissenbezug {m}pillow slip [Add to Longdo]
Klöppelspitze {f}pillow lace; bobbin lace [Add to Longdo]
Kopfkissenbezug {m}pillow case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillow \Pil"low\, v. t. [imp. & p. p. {Pillowed}; p. pr. & vb.
   n. {Pillowing}.]
   To rest or lay upon, or as upon, a pillow; to support; as, to
   pillow the head.
   [1913 Webster]
 
      Pillows his chin upon an orient wave.  --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillow \Pil"low\, n. [OE. pilwe, AS. pyle, fr. L. pilvinus.]
   1. Anything used to support the head of a person when
    reposing; especially, a sack or case filled with feathers,
    down, hair, or other soft material.
    [1913 Webster]
 
       [Resty sloth] finds the down pillow hard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A piece of metal or wood, forming a support to
    equalize pressure; a brass; a pillow block. [R.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A block under the inner end of a bowsprit.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of plain, coarse fustian.
    [1913 Webster]
 
   {Lace pillow}, a cushion used in making hand-wrought lace.
 
   {Pillow bier} [OE. pilwebere; cf. LG. b["u]re a pillowcase],
    a pillowcase; pillow slip. [Obs.] --Chaucer.
 
   {Pillow block} (Mach.), a block, or standard, for supporting
    a journal, as of a shaft. It is usually bolted to the
    frame or foundation of a machine, and is often furnished
    with journal boxes, and a movable cover, or cap, for
    tightening the bearings by means of bolts; -- called also
    {pillar block}, or {plumber block}.
 
   {Pillow lace}, handmade lace wrought with bobbins upon a lace
    pillow.
 
   {Pillow of a plow}, a crosspiece of wood which serves to
    raise or lower the beam.
 
   {Pillow sham}, an ornamental covering laid over a pillow when
    not in use.
 
   {Pillow slip}, a pillowcase.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillow
   n 1: a cushion to support the head of a sleeping person
   v 1: rest on or as if on a pillow; "pillow your head" [syn:
      {pillow}, {rest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top