ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillowcase

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillowcase-, *pillowcase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillowcase[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pillowcase(n) ปลอกหมอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good. Now put this pillowcase over your head.ดี ที่นี้ใส่ปลอกหมอนนี่บนหัวเธอซิ The Toast Derivation (2011)
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillowcaseStarch pillowcases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase   FR: taie d'oreiller [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillowcase    (n) pˈɪloukɛɪs (p i1 l ou k ei s)
pillowcases    (n) pˈɪloukɛɪsɪz (p i1 l ou k ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase [Add to Longdo]
枕カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillowcase \Pil"low*case`\, n.
   A removable case or covering for a pillow, usually of white
   linen or cotton cloth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillowcase
   n 1: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar
      carried his loot in a pillowcase" [syn: {case},
      {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top