ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pillowcase

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pillowcase-, *pillowcase*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillowcase[N] ปลอกหมอน, Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน

English-Thai: Nontri Dictionary
pillowcase(n) ปลอกหมอน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know, but I've had a taste of ironed pillowcases,and I am not going back.ไม่รู้สิ แต่หลังจากได้นอนปลอกหมอนรัดแล้ว แม่ไมเปลี่ยนใจแล้ว Welcome to Kanagawa (2008)
With how crisp her pillowcase wasรอยยับบนปลอกหมอนของเธอ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Last year, I filled up two pillowcases.ปีที่แล้วฉันได้เท่าลังใหญ่ๆสองลัง Excited and Scared (2010)
And while he's doing that, you can strip both beds, pillowcases, comforters and sheets. .. ..and let me get this.แล้วตอนที่เขาไม่เห็น เธอก็ไปถอดปลอกหมอน หมอนโซฟา แล้วก็ผ้าปูเตียง แล้วก็เก็บหมอนแล้วก็ตุ๊กตา The Switch (2010)
Good. Now put this pillowcase over your head.ดี ที่นี้ใส่ปลอกหมอนนี่บนหัวเธอซิ The Toast Derivation (2011)
Pillowcase.ปลอกหมอน. \ Bloodletting (2011)
Pillowcase, quick.ปลอกหมอน เร็วเข้า Bloodletting (2011)
An article of clothing, a hairbrush, a blanket, a pillowcase, photographs or medical or dental records if you have them.เช่นเส้อผ้า แปรงผม ผ้าห่ม ปลอกหมอน รูปถ่าย หรือ บันทึกประวัติการรักษาทางการแพทย์ หรือการทำฟัน Big Sea (2011)
I ain't got no problem with it, if you ain't got no problem with burning' the bed, the sheets, the pillowcases, everything else when this black-ass motherfucker's gone!ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเก่ี่ยวกับห้อง เตียง หมอน หรือปลอกหมอน ปัญหามันอยู่ที่ ไอ้ดำคนนั้นกำลังจะขึ้นไปใช้มัน Django Unchained (2012)
Check the pillowcase.เช็กปลอกหมอนซิ Tricks and Treats (2012)
Gave him this huge pillowcase...แล้วให้ถุงใบใหญ่ ๆ นั่นให้เขา Halloween III: The Driving (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillowcaseStarch pillowcases.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase   FR: taie d'oreiller [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillowcase    (n) pˈɪloukɛɪs (p i1 l ou k ei s)
pillowcases    (n) pˈɪloukɛɪsɪz (p i1 l ou k ei s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase [Add to Longdo]
枕カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillowcase \Pil"low*case`\, n.
   A removable case or covering for a pillow, usually of white
   linen or cotton cloth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillowcase
   n 1: bed linen consisting of a cover for a pillow; "the burglar
      carried his loot in a pillowcase" [syn: {case},
      {pillowcase}, {slip}, {pillow slip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top