ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-antipathetic-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: antipathetic, *antipathetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipathetic[ADJ] ที่ตรงกันข้าม, See also: ที่แย้งกัน, Syn. antipathetical, contrary, adverse, Ant. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antipathetic    (j) ˌæntɪpəθˈɛtɪk (a2 n t i p @ th e1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipathetic \An`ti*pa*thet"ic\, Antipathetical
 \An`ti*pa*thet"ic*al\, a.
   Having a natural contrariety, or constitutional aversion, to
   a thing; characterized by antipathy; -- often followed by to.
   --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipathetic
   adj 1: (usually followed by `to') strongly opposed;
       "antipathetic to new ideas"; "averse to taking risks";
       "loath to go on such short notice"; "clearly indisposed
       to grant their request" [syn: {antipathetic},
       {antipathetical}, {averse(p)}, {indisposed(p)},
       {loath(p)}, {loth(p)}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top