ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipathetical

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipathetical-, *antipathetical*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antipathetical มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antipathetical*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipathetical[ADJ] ที่ตรงกันข้าม, See also: ที่แย้งกัน, Syn. antipathetic, contrary, adverse, Ant. agreeable

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgeneigt {adj} | einer Sache abgeneigt sein | eine Antipathie gegen jdn. habenantipathetic; antipathetical | to be antipathetic to sth. | to be antipathetic to sb. [Add to Longdo]
abgeneigt {adv}antipathetically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipathetic \An`ti*pa*thet"ic\, Antipathetical
 \An`ti*pa*thet"ic*al\, a.
   Having a natural contrariety, or constitutional aversion, to
   a thing; characterized by antipathy; -- often followed by to.
   --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipathetical
   adj 1: (usually followed by `to') strongly opposed;
       "antipathetic to new ideas"; "averse to taking risks";
       "loath to go on such short notice"; "clearly indisposed
       to grant their request" [syn: {antipathetic},
       {antipathetical}, {averse(p)}, {indisposed(p)},
       {loath(p)}, {loth(p)}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top