Search result for

*reprint*

R IY0 P R IH1 N T   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: reprint, -reprint-
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprint(vt) พิมพ์ซ้ำ, See also: พิมพ์อีก, Syn. duplicate, republish
reprint(n) สำเนา, Syn. copy, duplicate
reprint(n) หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ, See also: สิ่งที่ตีพิมพ์ซ้ำ, Syn. new edition, reissue
reprint in(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce in
reprint from(phrv) พิมพ์ใหม่, See also: พิมพ์อีก, Syn. reproduce from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprint(รีพรินทฺ') vt. พิมพ์อีก, พิมพ์ใหม่ n. การพิมพ์อีก, การพิมพ์ใหม่, สิ่งตีพิมพ์อีก, สิ่งตีพิมพ์ใหม่, See also: reprinter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reprint(n) สำเนา, การพิมพ์ใหม่, การตีพิมพ์อีก
reprint(vt) ตีพิมพ์อีก, พิมพ์ใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Preprintบทความหรือเอกสารทางวิชาการก่อนตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยผ่านกระบวนการประเมิน, Example: ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Preprint ถือว่าเป็นฉบับร่างหรือเป็นฉบับก่อนที่ตีพิมพ์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างสมบูรณ์โดยผ่านกระบวนการประเมินโดยคณะกรรมการ (peer review) เนื่องจากในกระบวนการพิมพ์วารสารทางวิชาการต้องผ่านกระบวนการประเมินจากคณะกรรมการ ซึ่งใช้เวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือบางทีอาจจะเป็นปี นับตั้งแต่การส่งผลงานนั้นเข้ามา ความต้องการในการเผยแพร่เอกสารออกไปโดยเร็วจึงรู้จักกันว่าเป็นฉบับ preprint โดยต้นฉบับก็ยังดำเนินการประเมินต่อไป บางสำนักพิมพ์อนุญาตให้นำเอกสารหรือบทความฉบับ Preprint เผยแพร่อย่างเสรีได้ในระบบ Open Access <p> <p> <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20120824-Preprint.jpg" width="540" higth="100" alt="Preprint"> <p> จากรูปเป็นกระบวนการพิมพ์ ซึ่งจะเห็นว่า preprint อยู่ในส่วนต้นก่อนจะได้รับการเผยแพร่ <p> <p>รายการอ้างอิง <p>Waaijiers, Ieo and Wesseling, Michel. 2009. "Publish and Publish and Cherish With Non-proprietary Peer Review Systems" Ariadne 59. http://www.ariadne.ac.uk/issue59/waaijers <p>Preprint. 2012. http://www.openaccess.be/default.aspx?PageId=589. Accessed. 24-12-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm having them reprinted now, and I'II have them for you tomorrow;ฉันกำลังจะพิมพ์ และมอบให้พวกคุณในวันพรุ่งนี้ Changeling (2008)
You just reprinted it.คุณแค่ปริ๊นใหม่เท่านั้น Know Your Frenemies (2011)
It's alright, we'll just have to reprint them.งั้นก็ไปปริ๊นให้เรียบร้อยสิ Episode #1.6 (2011)
It's been reprinted all over the world.มันถูกตีพิมพ์ใหม่ไปทั่วโลก Jackie (2016)
All three books that you've already published... are going to be reprinted!นิยายของคุณทั้งหมดสามเรื่อง ที่เคยตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ กำลังจะกลับมาพิมพ์ใหม่ครับ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reprintIs it possible to reprint this article?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั๊ม(v) copy, See also: reproduce, reprint, Syn. หล่อ, ลอกแบบ, Example: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิมพ์ซ้ำ[phim sam] (v, exp) EN: reprint  FR: réimprimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPRINT R IY0 P R IH1 N T
REPRINTS R IY0 P R IH1 N T S
REPRINTED R IY0 P R IH1 N T IH0 D
REPRINTING R IY0 P R IH1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprint (n) rˈiːprɪnt (r ii1 p r i n t)
reprint (v) rˌiːprˈɪnt (r ii2 p r i1 n t)
reprints (n) rˈiːprɪnts (r ii1 p r i n t s)
reprints (v) rˌiːprˈɪnts (r ii2 p r i1 n t s)
reprinted (v) rˌiːprˈɪntɪd (r ii2 p r i1 n t i d)
reprinting (v) rˌiːprˈɪntɪŋ (r ii2 p r i1 n t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication) #881 [Add to Longdo]
翻版[fān bǎn, ㄈㄢ ㄅㄢˇ, ] to reprint; a duplicate; a clone #25,265 [Add to Longdo]
重印[chóng yìn, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄣˋ, ] to reprint #67,866 [Add to Longdo]
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ㄧㄣˋ, ] reprint; to reissue; to publish a new edition #79,443 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdruck { m }reprint [Add to Longdo]
Neudruck { m } | Neudrucke { pl }reprint; reprinting | reprints [Add to Longdo]
Reprint { m }Reprint [Add to Longdo]
Vorabdruck { m }preprint; pre-print [Add to Longdo]
ein Buch wieder auflegento reprint a book [Add to Longdo]
druckte neu; umgedrucktreprinted [Add to Longdo]
nachdruckento reprint [Add to Longdo]
noch einmal abgedrucktreprinted [Add to Longdo]
umdrucken | umdruckendto reprint | reprinting [Add to Longdo]
vorgedrucktpreprinted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転載[てんさい, tensai] (n, vs) reprinting #1,931 [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] (n, vs, adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P) #7,905 [Add to Longdo]
リプリント[ripurinto] (n, vs) reprint [Add to Longdo]
再刊[さいかん, saikan] (n, vs) reprint; republication [Add to Longdo]
再掲[さいけい, saikei] (vs) to reproduce; to reprint [Add to Longdo]
再版[さいはん, saihan] (n, vs) reprint(ing); second edition [Add to Longdo]
刷り直す;刷りなおす[すりなおす, surinaosu] (v5s) to reprint (book) [Add to Longdo]
重刻[じゅうこく, juukoku] (n, vs) reprinting [Add to Longdo]
焼き増し;焼増し[やきまし, yakimashi] (n) photo reprint [Add to Longdo]
増し刷り[ましずり, mashizuri] (n, vs) reprinting; additional printing [Add to Longdo]
復刻版[ふっこくばん, fukkokuban] (n) reprint (of) [Add to Longdo]
翻刻[ほんこく, honkoku] (n, vs) reprint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprint \Re*print"\ (r?-pr?nt"), v. t.
   1. To print again; to print a second or a new edition of.
    [1913 Webster]
 
   2. To renew the impression of.
    [1913 Webster]
 
       The whole business of our redemption is . . . to
       reprint God's image upon the soul.  --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprint \Re"print`\ (r?"pr?nt`), n.
   A second or a new impression or edition of any printed work;
   specifically, the publication in one country of a work
   previously published in another.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprint
   n 1: a publication (such as a book) that is reprinted without
      changes or editing and offered again for sale [syn:
      {reissue}, {reprint}, {reprinting}]
   2: a separately printed article that originally appeared in a
     larger publication [syn: {offprint}, {reprint}, {separate}]
   v 1: print anew; "They never reprinted the famous treatise"
      [syn: {reprint}, {reissue}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top