Search result for

*事*

(339 entries)
(4.3907 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-事-, *事*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
基礎工[きそこうじ] (n ) Basic Construction

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じけん, jiken] (n) คดี
[じぜん, jizen] ล่วงหน้า ในชั้นต้น ก่อนเวลาจริง, See also: R. あらかじめ
務所[じむしょ, jimusho] (n) สำนักงาน
[じこ, jiko] (n) อุบัติเหตุ
[じゆう, jiyuu] (n) เหตุผล, สาเหตุ
[じんじぶ, jinjibu] (n) ฝ่ายบุคคล
[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
安全保障理[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
[かじ, kaji] (n) งานบ้าน
[こうじ, kouji] (n) การก่อสร้าง, งานก่อสร้าง
常任理[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) ประเทศสมาชิกถาวรประจำคณะมนตรีความมั่นคง
[かんじちょう, kanjichou] (n) เลขาธิการ(พรรคการเมือง)
[かじ, kaji] (n) ไฟไหม้
[ようじ, youji] (n) กิจ, ธุระ, สิ่งที่ต้องทำ
[ちじ, chiji] (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
総領[そうりょうじかん, souryoujikan] (n) สถานกงสุล
[ぎじろく, gijiroku] (n) บันทึกการประชุม
[しょくじ, shokuji] (n) การรับประทานอาหาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
昔の[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า
昔の[むかしのこと, mukashinokoto] ของเก่า วัตถุโบราณ
[しょうじ, shouji] 1.เรื่องการค้า 2.เรื่อธุรกิจ
皆さん 始めまして どぞよろしくね 俺毎日ゆっくり飲んで遊んで 仕あまりしてない。 恋人探してるん[minasan hajimemashite dozoyoroshikune ore mainichi yukkuri non de asonde shigoto amarishitenai . koibito sagashi terun] มีความสุขนะคะ ฉันรักเธอ
[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์.,
[りょうじ, ryouji] กงสุล
訓練[ぐんじくんれん, gunjikunren] (n ) วิชารักษาดินแดน, ร.ด.
身所[じみしょ, jimisho, jimisho , jimisho] (n ) สำนักงาน
一部業組合[いちぶじぎょうくみあい, ichibujigyoukumiai] (n name ) สหการ (เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ที่เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่งในการทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สหการแข่งม้า ก็เป็นการรวมตัวขององค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งม้าและหารายได้เข้าสหการ จากนั้นสหการก็จะนำรายได้ที่เข้าสหการ นำไปแบ่งให้แก่เทศบาลหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกของสหการ
観光[かんこうじぎょう, kankoujigyou] (n ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
駐在務所[ちゅうざいじむしょ, chuuzaijimusho] (n ) สำนักงานผู้แทน
基礎工[きそこうじ, kisokouji] (n ) พื้นฐานงานก่อสร้าง
基礎工[きそこうじ, kisokouji] (n ) งานรากฐาน (การก่อสร้างฐานรากของโครงสร้างอาคาร)
[むじこ, mujiko] No accident

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぎょうじ, gyouji] Thai: งานหรือพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีหรือธรรมเนียมของสังคม
[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things
[じぶつ, jibutsu] Thai: เรื่องต่าง ๆ English: affairs
[きじ, kiji] Thai: ข่าว English: news story
[きじ, kiji] Thai: บทความ
[きじ, kiji] Thai: รายงาน English: report
[きじ, kiji] Thai: รายการบัญชี English: account
[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
[じむ, jimu] Thai: ธุรการ
[なにごと, nanigoto] Thai: เรื่องอะไร English: what
[なにごと, nanigoto] Thai: อะไรสักอย่าง English: something
[なにごと, nanigoto] Thai: ทุกอย่าง English: everything
[じご, jigo] Thai: หลังเหตุการณ์
[しごと, shigoto] Thai: งาน English: work (vs)
[じぎょう, jigyou] Thai: แผนงาน
[じぎょう, jigyou] Thai: กิจการ
出来[できごと, dekigoto] Thai: เหตุการณ์
出来[できごと, dekigoto] Thai: เรื่องราว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[事, shì, ㄕˋ] affair, matter, business; to serve; accident, incident
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  彐 (jì ㄐㄧˋ)  亅 (jué ㄐㄩㄝˊ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
911件;九一一[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
あらぬ;有らぬ[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable [Add to Longdo]
いい;好い;良い[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
いっその[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お願いごと;お願い[おねがいごと, onegaigoto] (n) request [Add to Longdo]
お見;お美[おみごと, omigoto] (int) (See 見・1,見・2) well done!; bravo [Add to Longdo]
お大[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お役所仕;御役所仕[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
ことゆえ無し;故無し[ことゆえなし, kotoyuenashi] (exp) (arch) (See 故・ことゆえ・1) without incident [Add to Longdo]
こと自体;自体[ことじたい, kotojitai] (exp) (the thing) itself [Add to Longdo]
するなす[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
その;其の[そのこと, sonokoto] (exp) (uk) that; the matter in question [Add to Longdo]
それ見た[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
ただ;只;徒;あだ;唯[ただごと(ただ;只;徒;唯);あだごと(徒;あだ), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]
ばらばら[ばらばらじけん, barabarajiken] (n) murder case in which the victim is chopped into pieces; mutilation murder case [Add to Longdo]
ほどのはない;ほどのことは無い;程のことはない[ほどのことはない, hodonokotohanai] (exp) (uk) not worth (getting angry about, etc.) [Add to Longdo]
もしもの;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
やっつけ仕;遣っ付け仕[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work [Add to Longdo]
やっとの[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
よくあるだが;良くあるだが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
イランコントラ[イランコントラじけん, irankontora jiken] (n) Iran-Contra affair; Irangate [Add to Longdo]
ウォーターゲート[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal [Add to Longdo]
カネミ油症[カネミゆしょうじけん, kanemi yushoujiken] (n) Kanemi rice oil disease incident (of 1968) [Add to Longdo]
ケーブルの再工[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] (n) {comp} recabling [Add to Longdo]
シーメンス[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914) [Add to Longdo]
スリップ[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
ソンミ[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
トンキン湾[トンキンわんじけん, tonkin wanjiken] (n) Gulf of Tonkin Incident [Add to Longdo]
ニュース記[ニュースきじ, nyu-su kiji] (n) {comp} news article [Add to Longdo]
ノモンハン[ノモンハンじけん, nomonhan jiken] (n) Nomonhan Incident; Battle of Khalkhin Gol [Add to Longdo]
ピッグス湾[ピッグスわんじけん, piggusu wanjiken] (n) Bay of Pigs Invasion (1961) [Add to Longdo]
ピルトダウン[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
モロッコ[モロッコじけん, morokko jiken] (n) Moroccan Crisis (1905, 1911) [Add to Longdo]
ローカル[ローカルじこう, ro-karu jikou] (n) {comp} local matter [Add to Longdo]
悪いは出来ぬもの[わるいことはできぬもの, waruikotohadekinumono] (exp) (id) (arch) Murder will out [Add to Longdo]
[あくじ, akuji] (n) evil deed; crime; wickedness; (P) [Add to Longdo]
を唆す[あくじをそそのかす, akujiwososonokasu] (exp,v5s) to entice a person to do something wrong [Add to Longdo]
を働く[あくじをはたらく, akujiwohataraku] (exp,v5k) to commit a crime; to do evil [Add to Longdo]
千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire [Add to Longdo]
千里を行く[あくじせんりをいく, akujisenriwoiku] (exp) (id) (See 悪千里を走る) bad news travels fast [Add to Longdo]
千里を走る[あくじせんりをはしる, akujisenriwohashiru] (exp) (id) (See 悪千里) bad news travels quickly [Add to Longdo]
安穏無[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
安全保障理[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) (UN) Security Council [Add to Longdo]
暗殺[あんさつじけん, ansatsujiken] (n) assassination [Add to Longdo]
囲み記[かこみきじ, kakomikiji] (n) (newspaper) column [Add to Longdo]
違法性阻却[いほうせいそきゃくじゆう, ihouseisokyakujiyuu] (n) justifiable cause for noncompliance with the law [Add to Longdo]
[いじ, iji] (n) reminiscences; memories [Add to Longdo]
[いじ, iji] (n) medical practice; medical practise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一切[yī qiè shì wù, ㄧ ㄑㄧㄝˋ ㄕˋ ˋ, ] everything [Add to Longdo]
七七[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
不可能的[bù kě néng de shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄉㄜ˙ ㄕˋ, ] impossibility [Add to Longdo]
不名誉[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]
不幸之[bù xìng zhī shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄓ ㄕˋ, ] mishap [Add to Longdo]
不济[bù jì shì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] no good; of no use; not of any help [Add to Longdo]
不当一回[bù dàng yī huí shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] not regard as a matter (of any importance) [Add to Longdo]
不当[bù dāng shì, ㄅㄨˋ ㄉㄤ ㄕˋ, / ] useless; regard as useless [Add to Longdo]
不省人[bù xǐng rén shì, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˇ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] to lose consciousness; unconscious; in a coma [Add to Longdo]
不经一不长一智[bù jīng yī shì bù zhǎng yī zhì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄧ ㄓˋ, / ] you can't gain knowledge without practice; wisdom comes from experience [Add to Longdo]
不费[bù fèi shì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄕˋ, / ] not troublesome [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] affairs of life; things of the world [Add to Longdo]
中国海[Zhōng guó hǎi shì jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄐㄩˊ, / ] PRC Maritime Safety Agency [Add to Longdo]
中华人民共和国中央军委员会[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó Zhōng yāng Jūn shì Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC Central Military Commission [Add to Longdo]
九一八[jiǔ yī bā shì biàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Mukden or Manchurian railway incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as Liutiaogou incident 柳條溝變|柳条沟[Add to Longdo]
[liǎo shì, ㄌㄧㄠˇ ㄕˋ, ] to dispose of a matter; to be done with it [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] matter; thing; item; work; affair [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything [Add to Longdo]
[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident [Add to Longdo]
件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, / ] event-related potential [Add to Longdo]
[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] example; exemplar; typical case [Add to Longdo]
[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, ] leave of absence [Add to Longdo]
[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior [Add to Longdo]
先通知[shì xiān tōng zhī, ㄕˋ ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥ ㄓ, ] preliminary notification; to announce in advance [Add to Longdo]
[shì r, ㄕˋ ㄖ˙, / ] one's employment; business; matter that needs to be settled; erhua variant of , thing, matter, affair etc [Add to Longdo]
[shì qián, ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ, ] in advance; before the event [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ˋ, / ] (political, economic etc) affairs; work [Add to Longdo]
务所[shì wù suǒ, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] business office [Add to Longdo]
务所律师[shì wù suǒ lǜ shī, ㄕˋ ˋ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄩˋ ㄕ, / ] office lawyer [Add to Longdo]
[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, / ] state of affairs [Add to Longdo]
危累卵[shì wēi lěi luǎn, ㄕˋ ㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] lit. the matter has become a pile of eggs (成语 saw); fig. at a critical juncture [Add to Longdo]
在人为[shì zài rén wéi, ㄕˋ ㄗㄞˋ ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] the matter depends on the individual (成语 saw); it is a matter for your own effort; With effort, one can achieve anything. [Add to Longdo]
[shì fèng, ㄕˋ ㄈㄥˋ, ] to serve [Add to Longdo]
[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, ] (make) arrangements [Add to Longdo]
[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] a fact; the fact that [Add to Longdo]
实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto [Add to Longdo]
实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
实婚[shì shí hūn, ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄨㄣ, / ] common-law marriage; de facto marriage [Add to Longdo]
[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, / ] after the event; in hindsight; in retrospect [Add to Longdo]
后诸葛亮[shì hòu Zhū gě Liàng, ㄕˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] a genius in retrospect (成语 saw); wise after the event [Add to Longdo]
[shì qíng, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ, ] affair; matter; thing; business [Add to Longdo]
情要做[shì qíng yào zuò, ㄕˋ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, ] work that needs to be done; business that needs to be attended to [Add to Longdo]
[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs [Add to Longdo]
[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident [Add to Longdo]
故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] accidental exposure [Add to Longdo]
[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation [Add to Longdo]
[shì quán, ㄕˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] position; authority; responsibility [Add to Longdo]
[shì wù, ㄕˋ ˋ, ] thing; object [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願いは本当にそれなの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願いはなに?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕が気に入っていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考えができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめながら言った。 [F]
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリス人はさめた返をしました。
You didn't do a very good job, I said.「きみらはあんまりいい仕をしていないね」私は言った。 [M]
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願いは小さくて高いの?」と小さい白いウサギが聞きました。
"I wish you were all mine!" said the little black rabbit.「ぼくの願いは、君がすべて僕のものならいいのにな」といった。 [M]
"I will let you pass safely," the Sphinx said, "if you can answer my riddle."「もしおまえが私のなぞなぞ答えられたら、私はおまえを無に通してやる」とスフィンクスは言った。
"Do you have anything to do?" "No, not really."「何かするがあるの」「いや別に」
"Fire" he cried.「火だ」と彼は叫んだ。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.「見ろ、火だ」とダンが叫んだ。
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕をしたのですか」「昨日が休みだったらと思うよ」
This was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."「私の後から来る方は私に優る方である。私より先におられたからである。」といったのはこの方のです。
"Would you mind helping me with my work?" "Not at all."「私の仕を手伝ってくれませんか」「いいですよ」
Let me alone, she said angrily.「私のは放っておいてよ」と彼女は怒って言った。
"If there is an accident," he says, "they will know right away."故が起きれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
"Don't disturb her. She is at work right now" he whispered.「邪魔をしてはいけないよ。彼女は今、仕中なのだから。」と彼は小声で言った。
"He'd like to have a coffee after work." "I would too."「彼は仕のあとコーヒーを飲みたがっています」「私もです」
"I just wish that I could be with you forever and always," replied the little black rabbit.「僕の今の願いは君といつも、いつまでもずっといっしょにいることなのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
"I'm just thinking about my wish," replied the little black rabbit.「僕は、僕の願いについて考えていたのだ」小さい黒いウサギがいいました。 [M]
I don't know how things were a hundred or fifty years ago.100年あるいは50年前情はどうであったか私は知らない。
The fire burned down ten houses.10軒の家がその火で焼失した。
We got through the work just before ten.10時ちょっと前に仕が済んだ。
As many as ten people saw the accident.10人もの人がその故を目撃した。
There were ten accidents in as many days.10日に10件の故があった。
It happened that in August, 1984 my work obliged me to go to Okinawa.1984年の8月、私は仕でたまたま沖縄に行くになった。
What were the chief events of 1990?1990年の主な出来は何でしたか。
1990 saw many incidents.1990年はいろんなが起こった。
Here are the proposed agenda items for the meeting on June 16, 1998.1998年6月16日のミーティングのための議項のご提案です。
The 19th century saw the Industrial Revolution.19世紀には業革命が起こった。
A month has passed and the work has made little progress.1ヶ月がたったが、仕はほとんど進んでいない。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味を持つもある。
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議項を出しますので、早急にお返を下さい。
Here are the proposed agenda items for the meeting on January 28.1月28日のミーティングの議項です。
It is hard to get through the work in an hour.1時間でその仕を仕上げるのは難しい。
I will get the work done in a week.1週間でその仕をやり遂げましょう。
I was allowed to take a week off.1週間の休暇を取っても良いになった。
I haven't had a square meal for a week.1週間ほどまともな食をしていない。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通故から一命をとりとめた。
Don't try to do two things at a time.1度に2つのをしようと思うな。
I've been working all day.1日中ずっと仕をしていたから。
Two houses were burned down in the fire.2軒の家がその火で全焼した。
I had been working for two hours when I suddenly felt sick.2時間仕を続けていたら、突然気分が悪くなりました。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は協力して食をこしらえた。
It was three weeks before she wrote an answer to Tom.3週間して彼女はトムに返を書いた。
After spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.3週間仕を捜して、やっと給料のよい仕を見つけた。
This meal is adequate for three.3人にはこの食で十分だ。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれ違った3通りの故の説明をした。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't you have work?[JA] あんた仕は? Values (2017)
Does that include the women who lived with her?[JA] (刑2) それは 一緒に住む女性たちも 含めてということですか? Reason (2017)
What kind of work do you do, Minami?[JA] 美波ちゃんの仕って... Values (2017)
Nothing?[CN] 没有的儿? House of Strangers (1949)
-Thank you for the meal.[JA] おかしな決まりに縛られる毎日 Choices (2017)
Stand to![CN] 怎么回 Too Late the Hero (1970)
Widow.[CN] 威多的 Bringing Down the House (2003)
Yes.[CN] 什么 Deadlier Than the Male (1967)
All things must have a resolution, like Yuzu Hanaki's works.[JA] (森口) 物には結論が必要なんだよ 花木ゆず作品のようにね Absolute (2017)
Yes?[CN] 什么 Swimming Pool (2003)
You're all quite dedicated, aren't you?[JA] お仕 熱心ですね Reason (2017)
Yeah.[CN] 没了. The Desert Rats (1953)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大なものが出来るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
It's my work, after all.[JA] (慎)まあ 仕だから The Mysterious Million Yen Women (2017)
Anything wrong?[CN] 有什么? Kick the Moon (2001)
Today's job was very long and boring.[JA] もう 今日の仕 超長いし 超つまんなかった Affection (2017)
- That's fine.[CN] - 没 Smile (1975)
- No.[CN] 沒 A Slave of Love (1976)
Not at all. It's our job, after all.[JA] (菜々果(ななか)の母) いえいえ お仕ですので Affection (2017)
I want to tell you how I truly feel.[JA] 大なことは ちゃんと伝えておきたくて Ready (2017)
Did you know Nanaka Hiraki before she lived with you?[JA] (刑1) 開 菜々果さんとは 同居する前から 関係があったんですか? Reason (2017)
Let me have your answer.[JA] 返 聞かせてよ Choices (2017)
What?[CN] 什么? A Free Agent (2003)
I accepted as many roles as I could possibly play.[JA] いただいたお仕は なるべく全部 やらせてもらってたんです Reason (2017)
It's quite a tragedy that two people have died in the same house.[JA] (刑) 同じ家で2人も亡くなるなんて 大変でしたね Disbanded (2017)
What does he do?[JA] (ひとみ)お仕は? Absolute (2017)
Yes?[CN] 什么 Bad Education (2004)
All the details of my father's crime were written in the invitation.[JA] (慎) 招待状には 父さんの件のことが 詳しく 書かれてたんだよね Confrontation (2017)
You okay?[CN] -你没吧? Honey (2003)
- You sure?[CN] 没 The Gift (2000)
Then, can you imagine who might have killed her?[JA] (刑2) では 殺害する可能性のある人物を 誰か想像できますか? Reason (2017)
-You're welcome.[JA] (慎) けど 父親の件の数日後 Affection (2017)
Such as?[JA] (刑2)例えば? Reason (2017)
It'll respond to the name it likes.[JA] ねっ 気に入った名前に 返するだろうし The Mysterious Million Yen Women (2017)
- What?[CN] - 什么 The Track (1975)
Yes?[JA] (ノック) (刑)はい (ドアが開く音) Disbanded (2017)
Yes.[CN] 没 Georgia (1995)
Okay, here we go.[JA] (刑)おいおい よし (ネコの鳴き声) Disbanded (2017)
What?[CN] 什么? 什么 Biao jie, ni hao ye! (1990)
Excuse me.[JA] (ドアが開く音) (刑)失礼しますよ Disbanded (2017)
It's okay.[CN] 没 A Civil Action (1998)
That's your job, after all.[JA] それが あんたの仕なんだから Ready (2017)
Why do you do this work?[JA] どうして この仕してるの? Values (2017)
Frustration is good.[JA] 悔しいって大 Emotions (2017)
What your father did has nothing to do with you.[JA] お父さんの件とは 関係ありませんよ Appeal (2017)
I'll treat you to a look at the work I do.[JA] 私の仕 特別に見せてあげる Values (2017)
What?[CN] -什么 Nostalgia (1983)
-What's up?[CN] - 什么 White Chicks (2004)
- Shut up![CN] 多 Dreadnaught (1981)
What?[CN] 什么? Episode #1.1 (2002)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルの再工[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ニュース記[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ローカル[ローカルじこう, ro-karu jikou] local matter [Add to Longdo]
交換機通信業者[こうかんきつうしんじぎょうしゃ, koukankitsuushinjigyousha] exchange carrier [Add to Longdo]
[こうじひ, koujihi] installation cost [Add to Longdo]
構文的に無効な試験[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
雑誌記[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
参照項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
試験[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
後条件[じごじょうけん, jigojouken] postcondition [Add to Longdo]
後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]
後保守[じごほしゅ, jigohoshu] corrective maintenance [Add to Longdo]
後保全[じごほぜん, jigohozen] corrective maintenance [Add to Longdo]
実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
実上標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]
象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection [Add to Longdo]
象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]
前記録データ媒体[じぜんきろくデータばいたい, jizenkiroku de-ta baitai] recorded data medium [Add to Longdo]
前記録媒体[じぜんきろくばいたい, jizenkirokubaitai] recorded (data) medium [Add to Longdo]
前条件[じぜんじょうけん, jizenjouken] precondition [Add to Longdo]
務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing [Add to Longdo]
務文書用言語[じむぶんしょようげんご, jimubunshoyougengo] Office Document Language [Add to Longdo]
務用[じむよう, jimuyou] business use [Add to Longdo]
実装上の[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter [Add to Longdo]
長距離電話[ちょうりょきでんわじぎょう, chouryokidenwajigyou] long distance telephone company [Add to Longdo]
通信[つうしんじぎょう, tsuushinjigyou] communications industry [Add to Longdo]
通信業者[つうしんじぎょうしゃ, tsuushinjigyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
廃止[はいしじこう, haishijikou] deleted feature [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]
百科[ひゃっかじてん, hyakkajiten] encyclopedia [Add to Longdo]
不正タイミングの試験[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
有効試験[ゆうこうしけんじしょう, yuukoushikenjishou] valid test event [Add to Longdo]
要求[ようきゅうじこう, youkyuujikou] requirement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不祥[ふしょうじ, fushouji] -Skandal [Add to Longdo]
[こと, koto] Sache, Angelegenheit [Add to Longdo]
[じけん, jiken] Ereignis, Vorfall, Affaere [Add to Longdo]
[じぜん, jizen] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
前後[じぜんご, jizengo] vorher, nachtraeglich [Add to Longdo]
務所[じむしょ, jimusho] Buero [Add to Longdo]
務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
[じじょう, jijou] Umstaende, Sachlage, Verhaeltnisse [Add to Longdo]
[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
[じこ, jiko] Unfall, Vorfall [Add to Longdo]
[ことがら, kotogara] -Sache, -Ding, Angelegenheit [Add to Longdo]
[じぎょう, jigyou] Unternehmen, Betrieb [Add to Longdo]
[じゆう, jiyuu] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[じこう, jikou] -Sache, Angelegenheit, -Artikel [Add to Longdo]
項索引[じこうさくいん, jikousakuin] Sachregister [Add to Longdo]
[じんじ, jinji] Personalangelegenheit(en) [Add to Longdo]
不省[じんじふせい, jinjifusei] Bewusslosigkeit, Ohnmacht [Add to Longdo]
[じんじか, jinjika] Personalabteilung [Add to Longdo]
[しごと, shigoto] Arbeit, Beruf [Add to Longdo]
[しごと, shigoto] Buero [Add to Longdo]
[なにごと, nanigoto] -was, was_auch_immer [Add to Longdo]
出来[できごと, dekigoto] Ereignis [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] Kriminalsache, Detektiv [Add to Longdo]
訴訟[けいじそしょう, keijisoshou] Kriminalprozess [Add to Longdo]
[はんじ, hanji] Richter [Add to Longdo]
[さんじ, sanji] Ungluecksfall, Katastrophe [Add to Longdo]
[じょじし, jojishi] erzaehlende_Dichtung, Epos [Add to Longdo]
国会議[こっかいぎじどう, kokkaigijidou] Parlamentsgebaeude [Add to Longdo]
坑内[こうないじこ, kounaijiko] Grubenunglueck [Add to Longdo]
基礎工[きそこうじ, kisokouji] Grundbau, Grundlegung [Add to Longdo]
[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Familienangelegenheiten, Hausarbeit [Add to Longdo]
[こうじ, kouji] -Bau, Bauarbeit [Add to Longdo]
平穏無[へいおんぶじ, heionbuji] Ruhe_und_Frieden [Add to Longdo]
[かんじちょう, kanjichou] Hauptgeschaeftsfuehrer (einer Partei) [Add to Longdo]
[あくじ, akuji] boese_Tat, Vergehen [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
[こじ, koji] geschichtliche_Begebenheit [Add to Longdo]
既成の[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
既成[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
昔の[むかしのこと, mukashinokoto] alte_Geschichte, nicht_mehr_aktuell [Add to Longdo]
[けんじ, kenji] Staatsanwalt [Add to Longdo]
訴訟[みんじそしょう, minjisoshou] Zivilprozess, Zivilsache [Add to Longdo]
[かじ, kaji] Feuer, Brand [Add to Longdo]
[すいじ, suiji] das_Kochen [Add to Longdo]
[ぶじ, buji] sicher [Add to Longdo]
[りじ, riji] Vorstand, Vorstandsmitglied, Direktor [Add to Longdo]
[ようじ, youji] Beschaeftigung, Arbeit, Geschaeft [Add to Longdo]
百科[ひゃっかじてん, hyakkajiten] Enzyklopaedie, Lexikon [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top