Search result for

wer

(144 entries)
(1.3569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wer-, *wer*
English-Thai: Longdo Dictionary
lower abdomen(n) ท้องน้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
were    [AUX] กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be
wert    [VI] กริยาช่องที่ 2 ของ be (คำโบราณ)
wergild    [N] เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม, Syn. wergeld, weregeld, weregild
werwolf    [N] มนุษย์หมาป่า, Syn. lycanthrope, werewolf
werewolf    [N] มนุษย์หมาป่า, Syn. lycanthrope, werwolf

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Wernicke's aphasia; aphasia, impressive; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietalภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wernicke's field; area, Wernicke's second motor speech; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wernicke's second motor speech area; field, Wernicke's; zone, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Wernicke's zone; area, Wernicke's second motor speech; field, Wernicke'sศูนย์ประสานการพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Werewolvesมนุษย์หมาป่า [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
were(เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be
weren't(เวิร์นทฺ) abbr. were not
werewolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves
wert(เวิร์ท) auxv. กริยาช่อง 2 เอกพจน์ของbe
werwolf(เวียร'วูลฟ) n. มนุษย์ที่ได้เปลี่ยนเป็นหมาป่า,มนุษย์หมาป่า pl. werewolves
answer(อาน' เซอะ) n.,vt.,vi. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว, คำสนอง, ตอบ, สนอง, แก้ตัว.
answer modeภาวะตอบรับหมายถึง ภาวะที่โมเด็ม (modem) หรืออุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้สายโทรศัพท์ส่งเสียงแสดงว่าพร้อมที่จะรับคำสั่ง (แปลว่าให้เริ่มส่งข้อมูลได้)
blower(โบล'เออะ) n. ผู้เป่า,สิ่งที่เป่า,เครื่องเป่า,โทรศัพท์,หีบลม,เครื่องเพิ่มความกดดัน
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
were(vt) pt ของ are
werewolf(n) มนุษย์หมาป่า
wert(vt) pt ของ are ใช้กับ thou
answer(n) คำตอบ,ผลลัพธ์,คำแก้ตัว
answer(vt) ตอบ,แก้ตัว
answerable(adj) รับผิดชอบ,ที่แก้ได้,ที่ตอบได้
borrower(n) ผู้ยืม,ผู้กู้
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowery(adj) ร่ม
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were writing about me?นายกำลังเขียนเรื่องของฉันงั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
Were you-- were you a happy kid?นาย - - นายเป็นเด็กที่มีความสุขรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
- I remembered you were flying in tonight.// ผมจำได้ว่าพ่อจะบินกลับมาคืนนี้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
- I know you did that when you were 12, but it is an honor to sit in the front row, and Eleanor specifically requested you.และมันก็เป็นเกียรติมากที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดนะ และเอลานอร์เป็นคนขอให้ลูกเป้นคนนั่งด้วยสิ The Serena Also Rises (2008)
Well, Serena and I were supposed to have a movie night, but she cancelled, so I thought...ก็เซรีน่ากับฉันนัดกันว่า จะดูหนังด้วยกัน แต่เธอแคนเซิล ดังนั้นฉันเลยคิดว่า The Ex-Files (2008)
We were broken up.แต่เราเลิกกันแล้วนะ The Ex-Files (2008)
Yes, you were. I would never try to humiliate you like that.ใช่ เธอผิด ฉันไม่เคยทำ อะไรให้เธอขายขี้หน้านะ The Ex-Files (2008)
- What were you thinking? -Wh--พี่คิดว่าพีี่ทำอะไรน่ะ The Ex-Files (2008)
So you were part of it, and then you had second thoughts?- งั้นเธอก็มีส่วนด้วย แล้วตอนนี้ เปลี่ยนใจแล้วหรอ The Ex-Files (2008)
But you were there at lunch.- แต่เธอก็อยู่ด้วยตอนกินข้าว The Ex-Files (2008)
- And they were about to--- พวกเขาจะ... The Ex-Files (2008)
Hockey sticks were involved.ไม้ฮอกกี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย The Ex-Files (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wer10 people were packed into the small room.
wer3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
wer500 policemen were put on strict alert.
werAbout one hundred people were killed in this accident.
werAbout two million pounds of wheat were exported annually.
werA burglar broke into your house while you were away on vacation.
werAccessories were laid out on the shelf for sale.
werA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
werA couple of flights were delayed on account of the earthquake.
werA crowd of people were present at a party.
wer"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
werAdmitting what you say, I still think that you were wrong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะพาย    [V] were something over the shoulder, See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm, Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า, เฉียงบ่า, Example: เขาตะพายดาบเตรียมออกรบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athippatai) EN: sovereign power   
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; power   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūarāi) EN: evil power   
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkhāt) EN: absolute power   FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power   
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān pokkhrøng) EN: administrative power   

CMU English Pronouncing Dictionary
WERT    W ER1 T
WERE    W ER1
WERE    W ER0
WERK    W ER1 K
WERY    W EH1 R IY0
WERRE    W EH1 R
WERKE    W ER1 K
WERNE    W ER1 N AH0
WERST    W ER1 S T
WERLE    W AO1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
were    (v) (w @@ r)
wert    (v) (w @@ t)
weren't    (v) (w @@ n t)
Wertheim    (n) (w e1 r th ai m)
werewolf    (n) (w i@1 w u l f)
werewolves    (n) (w i@1 w u l v z)

German-Thai: Longdo Dictionary
werใคร
werde, See also: werden
werde, See also: werden
werdenกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้) |wurde, geworden|
werdenจะ- (กรณีเป็นกริยาช่วย)
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, wurde + Partizip 2 ท้ายประโยค| ถูก(กระทำ) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่ประธานถูกกระทำ เช่น Werden Sie schon bedient? คุณถูก(ได้รับ)บริการแล้วหรือยังครับ
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, + infinitiv ท้ายประโยค| จะ (เป็นกริยาช่วยในไวยากรณ์อนาคตบ่งว่าจะทำอะไร) เช่น Nächste Woche werde ich in den Alpen skifahren. สัปดาห์หน้าฉันจะไปเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์
werfen(vt) |wirft, warf, hat geworfen| โยน, ขว้าง เช่น eine Münze werfen โยนเหรียญ
Werk(n) |das, pl. Werke| ผลงาน, ชิ้นงาน เช่น das Werk von Van Gogh
Werk(n) |das, pl. Werke| โรงงานขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องเทคนิคต่างๆ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Werbeerfolg {m}advertising effectiveness [Add to Longdo]
Werbeerfüller {m}adopter [Add to Longdo]
Werbeabteilung {f}advertising department [Add to Longdo]
Werbeagentur {f}advertising agency; publicity agency [Add to Longdo]
Werbeakquisiteur {m}advertising canvasser [Add to Longdo]
Werbeaktion {f}publicity campaign [Add to Longdo]
Werbeanalyse {f}advertising analysis [Add to Longdo]
Werbeaufsichtsbehörde {f}Advertising Standards Authority [Br.] [Add to Longdo]
Werbeaufwand {m}; Werbeaufwendung {f}; Werbekosten {pl}advertising expense [Add to Longdo]
Werbeaufwand {m}ad spending [Add to Longdo]
Werbebeilage {f}advertising supplement [Add to Longdo]
Werbeberater {m}advertising consultant [Add to Longdo]
Werbebotschaft {f}advertising message [Add to Longdo]
Werbebrief {m} | nachfassender Werbebriefadvertising letter; sales letter | follow-up letter [Add to Longdo]
Werbebudget {n}; Werbeetat {n}ad budget; advertising budget [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR [Add to Longdo]
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS [Add to Longdo]
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海森伯[Hǎi sēn bó, ㄏㄞˇ ㄙㄣ ㄅㄛˊ, ] Werner Heisenberg (1901-1976), German physicist [Add to Longdo]
海森堡[Hǎi sēn bǎo, ㄏㄞˇ ㄙㄣ ㄅㄠˇ, ] Werner Heisenberg (1901-1976), German physicist; also written 海森伯 [Add to Longdo]
狼人[Láng rén, ㄌㄤˊ ㄖㄣˊ, ] Werewolf [Add to Longdo]
维特[Wéi tè, ㄨㄟˊ ㄊㄜˋ, / ] Werther [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
タワー[たわー, tawa-] tower [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer) [Add to Longdo]
ビューワ[びゅーわ, byu-wa] viewer [Add to Longdo]
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
作品[さくひん, sakuhin] Werk [Add to Longdo]
[ぐ, gu] Werkzeug [Add to Longdo]
募る[つのる, tsunoru] werben, anwerben, aufbringen, heftiger_werden [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] Werbung, das_Zureden [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] Werbung, Reklame, Propaganda [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
投げる[なげる, nageru] werfen, schmeissen [Add to Longdo]
有価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] Wertpapier [Add to Longdo]
証券[しょうけん, shouken] Wertpapier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wer [veːr]
     who
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  wer? [veːr]
     who
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top