Search result for

wert

(69 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wert-, *wert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wert[VI] กริยาช่องที่ 2 ของ be (คำโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wert(เวิร์ท) auxv. กริยาช่อง 2 เอกพจน์ของbe
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY

English-Thai: Nontri Dictionary
wert(vt) pt ของ are ใช้กับ thou

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I nominate young Werther here.ฉันขอเสนอ พ่อหนุ่มช่างฝัน คนนี้ค่ะ 500 Days of Summer (2009)
However, your position here at Wertheimer's no longer available.แต่ทว่า ตำแหน่งงานของคุณที่นี่ ที่เวอร์ไธเมอร์ไม่มีอีกต่อไปแล้ว Up in the Air (2009)
JUNE APPLEBY AND TROY WERTSLER,จูน แอปเปิ้ลบี และทรอย เวิร์สเลอร์ Zoe's Reprise (2009)
Werther.เวอเธอร์ Confessions (2010)
Werther was the only one in the class who didn't know why he was like that to begin with.เวอเธอร์คือคนเดียวในห้อง... . ...ที่ไม่รู้ว่านาโอกิเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร Confessions (2010)
Just call me Werther.เรียก เวอร์เธอร์ เถอะ Confessions (2010)
But it's just as easy to take them and mix them into Werther's tea.But it's just as easy to take them... ...and mix them into Werther's tea. Confessions (2010)
Though part of me doesn't care whether a creep like Werther lives or dies.แม้เสี้ยวหนึ่งในใจหนู ไม่ได้แยแส. ว่าคนอย่างเวอเธอร์จะเป็นหรือตาย Confessions (2010)
Was all Werther's fault.เป็นความผิดของเวอเธอร์ทั้งหมด Confessions (2010)
I don't care if that Werther creep dies.I don't care if that Werther creep dies. Confessions (2010)
It was all Werther's fa...!It was all Werther's fa... ! Confessions (2010)
Why do you think young werther was sad?คุณว่าทำไมแวเธ่อร์ถึงระทม The Scent (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WERT    W ER1 T
WERTH    W ER1 TH
WERTS    W ER1 T S
WERTZ    W ER1 T S
WERTHER    W ER1 DH ER0
WERTMAN    W ER1 T M AH0 N
WERTHEIM    W ER1 T HH AY0 M
WERTHEIMER    W ER1 T HH AY0 M ER0
WERTENBERGER    W ER1 T AH0 N B ER0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wert    (v) (w @@ t)
Wertheim    (n) (w e1 r th ai m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| คุณค่า
Wert(n) |der, pl. Werte| ราคา เช่น Auto im Wert von 20000 Euro
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.
nennenswert(adj) ที่น่าเอ่ยถึง, เป็นที่น่าพูดถึง เช่น Diese Woche hat sie keinen nennenswerten Fortschritt. อาทิตย์นี้เธอไม่มีผลงานความก้าวหน้าที่น่าเอ่ยถึงเลย, See also: S. erwähnenswert,
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
bewerten(vt) |bewertete, hat bewertet| ตัดสินระดับคุณภาพ, ประเมินค่า
Bewertung(n) |die, pl. Bewertungen| การตัดสินระดับคุณภาพ, การประเมินค่า
auswerten(vt) |wertete aus, hat ausgewertet| วิเคราะห์ออกมา, ประเมินผลออกมา เช่น Seine Gruppe wertete unter anderem aus, wie viele Patente die Unternehmensgründer zusammen mit Kollegen anmeldeten.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wertverzehr (n) ความเสื่อมเสีย, การสึกหรอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wert {m} | Werte {pl} | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Wert {m}sign [Add to Longdo]
Wert {m}ups [Add to Longdo]
Wert {m}virtue [Add to Longdo]
Wert {m} | Werte {pl}worth | worthes [Add to Longdo]
Wert {m}worthiness [Add to Longdo]
Wertanalyse {f} [econ.]value analysis [Add to Longdo]
Wertangabe {f} | Wertangaben {pl}declaration of value | declarations of value [Add to Longdo]
Wert-Angebot {n} [econ.]value proposition [Add to Longdo]
Wertansatz {m}amount stated [Add to Longdo]
Wertarbeit {f}high-class workmanship [Add to Longdo]
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts [Add to Longdo]
Wertbeständigkeit {f}stable value [Add to Longdo]
Wertbildung {f}accumulation of value [Add to Longdo]
Wertbrief {m}insured letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クワーティ[, kuwa-tei] (n) {comp} qwerty [Add to Longdo]
曙草[あけぼのそう;アケボノソウ, akebonosou ; akebonosou] (n) (uk) Swertia bimaculata (species of felwort) [Add to Longdo]
千振[せんぶり;センブリ, senburi ; senburi] (n) (1) (uk) Japanese green gentian (Swertia japonica); (2) alderfly (esp. species Sialis japonica); alder fly [Add to Longdo]
当薬[とうやく, touyaku] (n) (See 千振・1) dried Swertia japonica (used as a traditional medicine) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
维特[Wéi tè, ㄨㄟˊ ㄊㄜˋ, / ] Werther, #73,089 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クワーティ[くわーてい, kuwa-tei] qwerty [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
尊い[とうとい, toutoi] wertvoll, teuer, edel, vornehm [Add to Longdo]
有価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] Wertpapier [Add to Longdo]
証券[しょうけん, shouken] Wertpapier [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴い[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
貴重[きちょう, kichou] wertvoll, kostbar [Add to Longdo]
貴重品[きちょうひん, kichouhin] Wertsachen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wert \Wert\, n.
   A wart. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wert \Wert\ (w[~e]rt),
   The second person singular, indicative and subjunctive moods,
   imperfect tense, of the verb be. It is formed from were, with
   the ending -t, after the analogy of wast. Now used only in
   solemn or poetic style.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 wert [veːrt]
   worth
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Wert [veːrt] (n) , s.(m )
   account; sign; ups; value; virtue; worth; worthiness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top