Search result for

bower

(43 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bower-, *bower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bower[N] ซุ้มใต้ต้นไม้ในสวนหรือสนาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bower(เบา'เออะ) n. ร่มไม้,ซุ้มไม้ในสวน,กระท่อม
embower(เอม'เบาเออะ) vt.,vi. ปกคลุมด้วยใบไม้,ใช้ซุ้มไม้บัง, Syn. imbower

English-Thai: Nontri Dictionary
bower(n) ร่มไม้,ซุ้มไม้,ศาลาพักร้อน
bowery(adj) ร่ม
embower(vt) ห้อมล้อมด้วยพรรณไม้,แวดล้อมด้วยต้นไม้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's fine because I'm headed into the Bowery.ก็ดีครับเพราะผมกำลังจะไปพอดี ไปถึงโบเวอรี คุณรังเกียจไหม New York, I Love You (2008)
Bowery Ballroom.-ไปบอวารี่ บอลรูม Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Bowery Ballroom? - You made that happen.โบเวอรี่ บอลรูมเรอะ คุณทำมันจนได้ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Steve Bowers?สตีฟ บาวเวอร์? Out of Time (2009)
Mr. Bowers, we're sorry to inform you that we found your wife's body.คุณบาวเวอร์ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณ เราพบศพภรรยาคุณ Out of Time (2009)
Mr. Bowers, have you been doing some cleaning?คุณบาวเวอร์ คุณกำลัง ทำความสะอาดอยู่? Out of Time (2009)
So,you live right behind the Bowers' home.ถ้างั้นบ้านคุณอยู่ทางขวามือ หลังบ้านของบาวเวอร์? Out of Time (2009)
Did you ever hear Mr. Bowers make a specific threat?คุณเคยได้ยิน คุณบาวเวอร์ ข่มขู่ภรรยามั๊ย? Out of Time (2009)
The primary-- the Bowers' home.ที่เกิดเหตุแรก บ้านของโบวเวอร์ Out of Time (2009)
Now,that doesn't put the gun in Bowers' hand, but this is,uh, pretty definitive.เราไม่ได้เอาปืนยัดใส่มือบาวเวอร์ แต่ นี่... อ่า ค่อนข้างแน่นอน Out of Time (2009)
Have you ever answered a domestic for Amy and Steve Bowers?คุณเคยถูกเรียกไปลาดตระเวน ที่บ้านเอมี่ และสตีฟ บาวเวอร์มั๊ย? Out of Time (2009)
Bowers. Yeah,I was there about three weeks ago.บาวเวอร์ ใช่ ผมอยู่นั่นเมื่อ 3 อาทิตย์ที่แล้ว Out of Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bowerHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซุ้มต้นไม้[n. exp.] (sum tonmāi) EN: arbour = arbor (Am.) ; bower   FR: tonnelle [f] ; charmille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BOWER    B AW1 ER0
BOWERS    B AW1 ER0 Z
BOWERY    B AW1 ER0 IY0
BOWERMAN    B OW1 ER0 M AH0 N
BOWERSOX    B OW0 ER1 S AA0 K S
BOWERY'S    B AW1 ER0 IY0 Z
BOWERSOCK    B OW0 ER1 S AH0 K
BOWERMASTER    B OW1 ER0 M AE0 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bower    (n) (b au1 @ r)
bowers    (n) (b au1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine [Add to Longdo]
臭木[くさぎ;クサギ, kusagi ; kusagi] (n) (uk) harlequin glorybower (species of flowering plant, Clerodendrum trichotomum) [Add to Longdo]
池亭[ちてい, chitei] (n) arbor (arbour, bower) by a lake [Add to Longdo]
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers [Add to Longdo]
東屋;四阿;あずま屋[あずまや, azumaya] (n) arbor; arbour; bower; summer house; square gazebo [Add to Longdo]
木陰(P);木かげ;木蔭;樹陰;樹蔭[こかげ(P);じゅいん(樹陰;樹蔭), kokage (P); juin ( ki in ; ki in )] (n) shade of tree; bower; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bo"wer\, n. [From {Bow}, v. & n.]
   [1913 Webster]
   1. One who bows or bends.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) An anchor carried at the bow of a ship.
    [1913 Webster]
 
   3. A muscle that bends a limb, esp. the arm. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His rawbone arms, whose mighty brawned bowers
       Were wont to rive steel plates and helmets hew.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Best bower}, {Small bower}. See {the Note under Anchor}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\ (bou"[~e]r), n. [G. bauer a peasant. So called
   from the figure sometimes used for the knave in cards. See
   {Boor}.]
   One of the two highest cards in the pack commonly used in the
   game of euchre.
   [1913 Webster]
 
   {Right bower}, the knave of the trump suit, the highest card
    (except the "Joker") in the game.
 
   {Left bower}, the knave of the other suit of the same color
    as the trump, being the next to the right bower in value.
    
 
   {Best bower} or {Joker}, in some forms of euchre and some
    other games, an extra card sometimes added to the pack,
    which takes precedence of all others as the highest card.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\, n. [OE. bour, bur, room, dwelling, AS. b[=u]r,
   fr. the root of AS. b[=u]an to dwell; akin to Icel. b[=u]r
   chamber, storehouse, Sw. b[=u]r cage, Dan. buur, OHG. p[=u]r
   room, G. bauer cage, bauer a peasant. [root]97] Cf.{Boor},
   {Byre}.]
   [1913 Webster]
   1. Anciently, a chamber; a lodging room; esp., a lady's
    private apartment.
    [1913 Webster]
 
       Give me my lute in bed now as I lie,
       And lock the doors of mine unlucky bower.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   2. A rustic cottage or abode; poetically, an attractive abode
    or retreat. --Shenstone. B. Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. A shelter or covered place in a garden, made with boughs
    of trees or vines, etc., twined together; an arbor; a
    shady recess.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\, v. t.
   To embower; to inclose. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\, v. i.
   To lodge. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bower \Bow"er\, n. [From {Bough}, cf. {Brancher}.] (Falconry)
   A young hawk, when it begins to leave the nest. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bower
   n 1: a framework that supports climbing plants; "the arbor
      provided a shady resting place in the park" [syn: {arbor},
      {arbour}, {bower}, {pergola}]
   v 1: enclose in a bower [syn: {embower}, {bower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top