Search result for

vestales

(49 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestales-, *vestales*, vestale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา vestales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *vestales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestal[ADJ] บริสุทธิ์, See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง, Syn. pure, chaste
vestal[ADJ] เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal[N] หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง, See also: สาวพรหมจรรย์, Syn. maiden, unmarried woman, girl
vestal vergin[N] หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ, See also: (ในเทพนิยายโรมันโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ,บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,ชี,นักพรตหญิง, Syn. virgin

English-Thai: Nontri Dictionary
vestal(adj) บริสุทธิ์,เป็นสาวพรหมจารี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll go check on the vestal virgin.เด๋วฉันจะไปดูเด็กบิรมุทธิ์นั่นซะหน่อย There Might be Blood (2008)
Look, I don't know about you vestal virgins,ฟังนะ ฉันไม่สนว่าพวกเธอแม่สาวพรหมจารีย์จะคิดยังไง The Badass Seed (2011)
Hey! How was your lunch with the vestal virgin?เฮ้ ว่าไง ทานอาหารกับคุณยายพรหมจรรย์เป็นไงมั่ง Crazy, Cupid, Love (2012)
That is a 1,000-year-old olive carved by vestal virgins and dipped in the blood of -- you don't want to know.นี่คือต้นมะกอกอายุ 1,000 ปี ที่ถูกตัดโดยสาวพรหมจรรย์ และจุ่มในเลือดของ -- นายไม่อยากรู้หรอก Time After Time (2012)
I'm a vestal virgin.Ich bin Vestalin. History of the World: Part I (1981)
She's a vestal virgin.Sie ist Vestalin. History of the World: Part I (1981)
VVs are not allowed outside the palace without an escort.Vestalinnen dürfen den Palast nur in Begleitung verlassen. History of the World: Part I (1981)
Virgins, fall out.Vestalinnen, wegtreten! History of the World: Part I (1981)
All right, virgins. Put on your "No Entry" signs.Vestalinnen, eure Verbotsschilder. History of the World: Part I (1981)
You are the gladiators, not Vestals!Ihr seid keine Gladiatoren, sondern Vestalinnen. Asterix and Caesar (1985)
Sixteen vestal virgins.Sechzehn vestalische Jungfrauen. Mad Dog and Glory (1993)
Her vestal livery is but sick and green, and none but fools do wear it. O cast it off!Nur Toren gehn in ihrer blassen, kranken Vestalentracht einher:... ..Wirf du sie ab! Romeo + Juliet (1996)
In the references to the Vestal Lights.Im Herbst 1860. In ihrer Anmerkung über die Vestalinnen. Possession (2002)
The world forgetting, by the world forgot.Glück war der schuldlosen Vestalin hold... die Welt vergaß sie, als die Welt sie vergessen wollt. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Innocent girl, lmmaculate vestal... Fill the cup with your virgin liqueur.unbefleckte Vestalin, fülle den Kelch mit deinem jungfräulichen Saft. His Majesty Minor (2007)
You're lucky to be a vestal.Du hast es gut, du bist Vestalin. His Majesty Minor (2007)
If we'd moved to Rome, like I said, she could have been a vestal virgin.Wenn wir nach Rom gezogen wären, wie ich es wollte, hätte sie eine Vestalin sein können. The Fires of Pompeii (2008)
Someone mention vestal virgins?- Hat hier jemand Vestalinnen erwähnt? The Fires of Pompeii (2008)
I'll go check on the vestal virgin.Ich sehe mal nach unserer Vestalin. There Might be Blood (2008)
I came here today to tell you that fate, or Providence, or God if you wish, has placed in my path a woman, a regular church-goer of simple faith, honest-hearted, receptive, intelligent, graceful, pure, virtuous as a Vestal.Ich bin heute hier bei Euch, um euch zu sagen, dass das Schicksal oder die Vorsehung oder Gott, wenn Ihr wollt, eine Frau mir hat begegnen lassen. Eine regelmäßige Kirchgängerin von einfachem Glauben, mit ehrlichem Herzen, wissbegierig, intelligent anmutig, tugendhaft, rein wie eine Vestalin. Episode #1.2 (2008)
Hey, how was your lunch with the Vestal virgin?Hey! Also, wie war dein Essen mit der Vestalin? Crazy, Cupid, Love (2012)
And I soon may be a vestal virgin.Und schon bald könnte ich eine Vestalin sein. The Borgia Bull (2012)
That is a 1,000-year-old olive carved by vestal virgins and dipped in the blood of -- you don't want to know.Das ist ein 1.000 Jahre alter Ast einer Olive, von vestalischen Jungfrauen geschnitzt und eingetaucht in das Blut von... Time After Time (2012)
Susan Watts... born in Vestal, New York.Susan Watts, geboren in Vestal, New York. Resurrection (2015)
And speaking as a former vestal virgin, second class,Als ehemalige Vestalische Jungfrau zweiter Klasse, The Eaters of Light (2017)
I can see the vestal virgins.Ich sehe die Vestalinnen. Carry On Constable (1960)
My lords Octavian and Agrippa have all the strategic brilliance of two vestal virgins.Oktavian und Agrippa haben das strategische Genie... von zwei vestalischen Jungfern. Cleopatra (1963)
If you want to find out what is going to happen, you have to consult the vestal virgins.Willst du wissen, was wird, musst du zu den Vestalinnen. Natürlich! Carry On Cleo (1964)
Vestal virgins and eunuchs only."Nur für Vestalinnen und Eunuchen." Carry On Cleo (1964)
Oh, he's gone to convulse the Vestal Virgins.- Er will die Vestalinnen besteigen. Carry On Cleo (1964)
That vision, and those girls. That was the Vestals.Die Vision mit den Mädchen, das waren die Vestalinnen. Carry On Cleo (1964)
Are you really a Vestal Virgin?- Bist du wirklich eine Vestalin? Carry On Cleo (1964)
Vestal Virgins are off tonight.Die Vestalinnen haben Feierabend. Verlassen mich meine Sinne? Carry On Cleo (1964)
- No, Soterus! Lucilla is too beautiful to be thrown in a prison.Du hast recht, wir geben ihr am besten das Gemach der Vestalin. Revolt of the Praetorians (1964)
Today's the day of the human sacrifice at the temple of the vestal virgins.Heute finden im Vestalinnen-Tempel Menschenopfer statt. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
She's at the temple of virgins.Sie ist im Vestalinnen-Tempel. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
His record's as clean as a vestal virgin's. So is the East European Steel Mission's.Seine Akte ist so rein wie die einer Vestalin und die der Osteuropäischen Stahlmission. The Deadly Affair (1967)
Rome seen as vestal virgin, and she-wolf, and aristocrat, and a tramp.Rom als Vestalin, als Wölfin, als Aristokratin und als Stadtstreicherin. Roma (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
VESTAL    V EH1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestal    (n) (v e1 s t @ l)
vestals    (n) (v e1 s t @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfrau {f}vestal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Vestales \Ves*ta"les\, n. pl. [NL. See {Vestal}.] (Zool.)
     A group of butterflies including those known as virgins, or
     gossamer-winged butterflies.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top