ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vestal

V EH1 S T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vestal-, *vestal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vestal(adj) บริสุทธิ์, See also: ปราศจากราคี, ไม่มัวหมอง, Syn. pure, chaste
vestal(adj) เกี่ยวกับเทพธิดาแห่งเตาไฟ
vestal(n) หญิงที่ยังบริสุทธิ์ผุดผ่อง, See also: สาวพรหมจรรย์, Syn. maiden, unmarried woman, girl
vestal vergin(n) หญิงพรหมจารีในพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ, See also: ในเทพนิยายโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vestal(เวส'เทิล) adj. เกี่ยวกับเทพธิดาเตาไฟ, บริสุทธิ์, เป็นสาวพรหมจารี. n. สาวพรหมจารี, หญิงที่ยังไม่แต่งงาน, ชี, นักพรตหญิง, Syn. virgin

English-Thai: Nontri Dictionary
vestal(adj) บริสุทธิ์, เป็นสาวพรหมจารี

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll go check on the vestal virgin.เด๋วฉันจะไปดูเด็กบิรมุทธิ์นั่นซะหน่อย There Might be Blood (2008)
Look, I don't know about you vestal virgins, ฟังนะ ฉันไม่สนว่าพวกเธอแม่สาวพรหมจารีย์จะคิดยังไง The Badass Seed (2011)
Hey! How was your lunch with the vestal virgin?เฮ้ ว่าไง ทานอาหารกับคุณยายพรหมจรรย์เป็นไงมั่ง Crazy, Cupid, Love (2012)
That is a 1, 000-year-old olive carved by vestal virgins and dipped in the blood of -- you don't want to know.นี่คือต้นมะกอกอายุ 1, 000 ปี ที่ถูกตัดโดยสาวพรหมจรรย์ และจุ่มในเลือดของ -- นายไม่อยากรู้หรอก Time After Time (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VESTAL V EH1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vestal (n) vˈɛstəl (v e1 s t @ l)
vestals (n) vˈɛstəlz (v e1 s t @ l z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vestal \Ves"tal\, a. [L. Vestalis belonging to Vesta, vestal.
   See {Vesta}.]
   Of or pertaining to Vesta, the virgin goddess of the hearth;
   hence, pure; chaste.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vestal \Ves"tal\, n. [L. Vestalis (sc. virgo): cf. F. vestale.
   See {Vestal}, a.]
   1. (Rom. Antiq.) A virgin consecrated to Vesta, and to the
    service of watching the sacred fire, which was to be
    perpetually kept burning upon her altar.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Vestals were originally four, but afterward six, in
      number. Their term of service lasted thirty years, the
      period of admission being from the sixth to the tenth
      year of the candidate's age.
      [1913 Webster]
 
   2. A virgin; a woman pure and chaste; also, a nun.
    [1913 Webster]
 
       How happy is the blameless vestal's lot! --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vestal
   adj 1: of or relating to Vesta; "vestal virgin"
   2: in a state of sexual virginity; "pure and vestal modesty"; "a
     spinster or virgin lady"; "men have decreed that their women
     must be pure and virginal" [syn: {pure}, {vestal}, {virgin},
     {virginal}, {virtuous}]
   n 1: a chaste woman

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top