Search result for

sultan

(63 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sultan-, *sultan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sultan[N] สุลต่าน, See also: ประมุขของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม, ประมุขของประเทศมุสลิม, Syn. emperor, king, ruler
sultanate[N] อำนาจหรืออาณาจักรของสุลต่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sultan(ซัล'เทิน) n. ประมุขของประเทศมุสลิม,สุลต่าน, See also: sultanic adj. . sultanship n.
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
resultant(รีซัล'เทินทฺ) adj. ซึ่งเป็นผล,ซึ่งบังเกิดผล,เป็นผลมาจาก,รวมกัน,เป็นผลลัพธ์ n. (คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์) vector (ดู) ที่แสดงผลลัพธ์,ผลลัพธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
sultan(n) สุลต่าน,เจ้าแขก,ประมุข
sultana(n) ชายาสุลต่าน
resultant(n) ผลลัพธ์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sultana (n ) ลูกเกดไม่มีเมล็ด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She'll stay with us for our next segment when we meet the Sultan of Salad.อย่าเพิ่งไปไหน ช่วงหน้าไปพบกับสุลต่านแห่งสลัด Burn After Reading (2008)
"The Sultanate of Baggharแผ่นดินแบกการ์ขององค์สุลต่าน The Adventures of Tintin (2011)
Me, the Sultan of Brunei and some drug guy.ผม สุลต่านบรูไน และพ่อค้ายา Episode #18.2 (2012)
I would be richer than the sultan of Brunei.ฉันคงจะรวยกว่า สุลต่านของบรูไน Power (2013)
Hey, how's the sultan enjoying his Pollock, by the way?เฮ้ ท่านสุลต่านกำลังชื่นชมงานของ Pollock Mercy (2013)
The Sultan.สุลต่าน The Serpent (2013)
And why would someone like you have any concern with the Sultan?เหตุใดคนเช่นเจ้า จึงไปข้องเกี่ยวกับองค์สุลต่านได้ The Serpent (2013)
Why would the Sultan abandon his own flesh and blood?แล้วทำไมสุลต่านถึงละทิ้ง เลือดเนื้อเชื้อไขของเขาล่ะ? The Serpent (2013)
Plan B, Sultan.แผนที่สอง, สุลต่าน London Has Fallen (2016)
And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?และมันก็ไม่ได้สุลต่านแห่งมาดากัสการ์ ที่ขู่ว่าจะตัดหัวของคุณออก ถ้าคุณเคยกลับไปยังประเทศของเขา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง! Aladdin (1992)
Thief! Please, if you let me go to the palace, I can get some from the Sultan.ได้โปรด ถ้าท่านปล่อยข้ากลับไปที่พระราชวัง ข้าจะเอาเงินจากสุลต่านมาให้ท่าน Aladdin (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sultanOnce the Sultan ruled over today's Turkey.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทที่ปรึกษา[n. exp.] (børisat thīpreuksā) EN: consultancy firm   FR: société de conseil [f]
กุนซือ[n.] (kunseū) EN: consultant ; advisor ; adviser ; manager ; strategist ; coach   FR: conseiller [m] ; manageur = manager [m] ; coach [m] (anglic.) ; mentor [m]
ลัพธ์[X] (lap) EN: quotient ; resultant   FR: résultat [m] ; quotient [m]
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง[n. exp.] (nok hūa khwān sī niū lang thøng) EN: Greater Flameback ; Greater Goldenback   FR: Pic sultan [m]
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
นกติ๊ดสุลต่าน[n. exp.] (nok tit sunlatān) EN: Sultan Tit   FR: Mésange sultane [f]
ผู้ให้คำปรึกษา[n. exp.] (phū hai khampreuksā) EN: consultant ; adviser   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]
ประเทศโอมาน[n. prop.] (Prathēt Ōmān) EN: Oman ; Sultanate of Oman   FR: Oman
สุลต่าน[n.] (sunlatān = suntān) EN: sultan   FR: sultan [n
ที่ปรึกษา[n.] (thīpreuksā) EN: adviser ; advisor ; consultant ; counselor   FR: conseiller [m] ; consultant [m] ; conseil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SULTAN    S AH1 L T AH0 N
SULTANS    S AH1 L T AH0 N Z
SULTAN'S    S AH1 L T AH0 N Z
SULTANATE    S AH1 L T AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sultan    (n) (s uh1 l t @ n)
sultana    (n) (s uh1 l t aa1 n @)
sultans    (n) (s uh1 l t @ n z)
sultanas    (n) (s uh1 l t aa1 n @ z)
sultanate    (n) (s uh1 l t @ n ei t)
sultanates    (n) (s uh1 l t @ n ei t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sultanat {n} | Sultanate {pl}sultanate | sultanates [Add to Longdo]
Sultan {m} | Sultane {pl}sultan | sultans [Add to Longdo]
Sultanin {f}; Sultanine {f} | Sultaninen {pl}sultana | sultanas [Add to Longdo]
Sultanspecht {m} [ornith.]Greater Flame-backed Woodpecker [Add to Longdo]
Sultansmeise {f} [ornith.]Sultan Tit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インパチエンス;インパチェンス[, inpachiensu ; inpachiensu] (n) impatiens (Impatiens sultanii, Impatiens walleriana) [Add to Longdo]
コンサルタンツ[, konsarutantsu] (n) consultants [Add to Longdo]
コンサルタント[, konsarutanto] (n) (1) consultant; (2) concertante (music); (P) [Add to Longdo]
コンサルタントエンジニア[, konsarutantoenjinia] (n) consultant engineer [Add to Longdo]
サルタン[, sarutan] (n) sultan [Add to Longdo]
スルタン[, surutan] (n) sultan [Add to Longdo]
デリースルタン朝[デリースルタンちょう, deri-surutan chou] (n) Delhi Sultanate (1206-1527 CE) [Add to Longdo]
ビジネスコンサルタント[, bijinesukonsarutanto] (n) business consultant [Add to Longdo]
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant [Add to Longdo]
経営コンサルタント[けいえいコンサルタント, keiei konsarutanto] (n) management consultancy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結果の一意名[けっかのいちいめい, kekkanoichiimei] resultant identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sultan \Sul"tan\, n. [F. sultan (cf. Sp. soldan, It. sultano,
   soldano), Ar. sult[=a]n sultan, dominion. Cf. {Soldan}.]
   A ruler, or sovereign, of a Mohammedan state; specifically,
   the ruler of the Turks; the Padishah, or Grand Seignior; --
   officially so called.
   [1913 Webster]
 
   {Sultan flower}. (Bot.) See {Sweet sultan}, under {Sweet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sultan
   n 1: the ruler of a Muslim country (especially of the former
      Ottoman Empire) [syn: {sultan}, {grand Turk}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sultan [sɵltɑn]
   sultan
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sultan
 
 1. sultan, padişah
 2. Türkiye asıllı ayakları tüylü ve beyaz tepeli bir çeşit paçalı tavuk. sultanate sultanlık padişahlık.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Sultan [zultaːn] (n) , s.(m )
   sultan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top