Search result for

romp

(75 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -romp-, *romp*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
romp[VI] วิ่งเล่น, See also: เล่นซุกซน, เล่นอึกทึกครึกโครม, เล่นอย่างครื้นเครง, Syn. caper, frolic, lark
romp[VI] ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย, Syn. win easily
romp[N] การวิ่งเล่น, See also: การเล่นซุกซน, การเล่นอึกทึกครึกโครม, Syn. caper, frolic, lark
romp[N] ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
romp[N] การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. casual sex
romp[N] ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. easy victory
romper[N] ผู้ทำเสียงอึกทึกครึกโครม
rompers[N] ผ้าสวมคลุมตัวและขาของทารก, Syn. romper suit
romp home[PHRV] ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
romp about[PHRV] วิ่งเล่นตึงตัง, Syn. horse about, lark about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
romp(รอมพฺ) vi.,n. (การ) เล่นอึกทึกครึกโครม,วิ่งเล่น,เล่นอย่างครื้นเครง,กระทำอย่างรวดเร็ว,การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, See also: romper n. rompingly adv., Syn. play,gambol,sport
rompish(รอม'พิช) adj. วิ่งเล่น,ขี้เล่น,เล่นอึกทึกครึกโครม,ร่าเริง, See also: rompishness n., Syn. frolicsome
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
impromptu(อิมพรอม' ทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, แบกกลอนสด, กะทันหัน, ทันควัน, เฉพาะหน้า. -adv. อย่างไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน. -n. การพูดหรือการแสดงที่ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, กลอนสด, เพลงหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาอย่างทันทีทันควัน -S...
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
prompter(พรอมพฺ'เทอะ) n. ผู้บอกบทการแสดง,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น,สิ่งกระตุ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
romp(vi) วิ่งเล่น,เล่นหัว,เล่นสนุก
rompers(n) ชุดชั้นนอกของเด็ก
impromptu(adj) ไม่ได้เตรียม,เฉพาะหน้า,กะทันหัน,ทันควัน
impromptu(n) สิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาก่อน,กลอนสด
prompt(adj) ฉับพลัน,โดยทันที,รวดเร็ว,ทันทีทันใด
prompt(vt) กระตุ้น,บอกบท,ถือหาง,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
prompter(n) คนบอกบท,ผู้ส่งเสริม,ผู้กระตุ้น
promptitude(n) ความฉับไว,ความรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Romper Room is over!การเล่นไล่จับจบลงแล้ว! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
? Sudden drops in romperature?แบบอยู่ๆอุณหภูมิห้องก็ลดลงทันที? The Monster at the End of This Book (2009)
You had your little romp as porn king.นายมันเเต่เสียเวลาเล่นอยู่ กับโรงถ่ายหนังโป๊ Fa Guan (2009)
So we'll have a good old fashioned romp tonight, You'll settle down have a family and I'll...เพราะงั้นคุณถึงแต่งงาน คุณมีครอบครัวและผม... Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
No one's been able to make that romper work.ไม่มีใครเคยทำเสียงอึกทึกขนาดนี้ Any Moment (2012)
In the interest of growth I'm trying to avoid hijinks, as well as capers, romps, and exploits.เนื่องจากต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ ฉันพยายามเลี่ยงเรื่องนั้น รวมถึงเล่นแผลงๆ วิ่งเล่น และทำเรื่องกล้าหาญ Herstory of Dance (2013)
One zombie romp every generation or so was plenty. [Knocking on door] [Bell dings] Hello.ซอมบี้หนึ่งตัวสามารถแพ่รเชื้อได้มากเลยนะ สวัสดี PTZD (2013)
Well, this should be a jolly good romp.งานนี้ต้องสนุกแน่ๆ Headache (2015)
One good romp in your bed...แค่ได้นอนกันยกนึงบนเตียงนาย Cry Havoc (2015)
NORA'S BEEN COVERING MY DAYTIME ROMPS FOR YEARS.Nora คงกำลังให้ข่าวอยู่ \ ส่วนตอนนี้เป็นเวลาที่จะออกมาหาอะไรทำสนุกๆ Family/Affair (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกบท[v.] (bøkbot) EN: prompt   
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
ฉ้อราษฎร์บังหลวง[v.] (chørātbanglūang) EN: corrupt ; embezzle ; peculate ; swindle   FR: corrompre ; détourner ; escroquer
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star   FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly   FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
ให้สินบน[v.] (hai sinbon) EN: bribe ; offer a bribe   FR: corrompre ; soudoyer ; proposer un pot-de-vin
หัตถ์[n.] (hat) EN: trunk   FR: trompe (d'éléphant) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROMP    R AA1 M P
ROMPING    R AA1 M P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
romp    (v) (r o1 m p)
romps    (v) (r o1 m p s)
romped    (v) (r o1 m p t)
romper    (n) (r o1 m p @ r)
rompers    (n) (r o1 m p @ z)
romping    (v) (r o1 m p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Range {f} | Rangen {pl}romp | romps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくっ;サクッ[, sakutsu ; sakutsu] (adv-to) (1) (on-mim) with a crunching or grinding sound; (2) quickly; promptly; abruptly; simply; efficiently; (3) (See さくさく・1) crispily; crunchily [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
てきぱき;てきばき[, tekipaki ; tekibaki] (adv,adv-to,vs) (on-mim) briskly; quickly; promptly [Add to Longdo]
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip [Add to Longdo]
アンプロンプチュ[, anpuronpuchu] (n) impromptu (fre [Add to Longdo]
コマンドプロンプト[, komandopuronputo] (n) {comp} command prompt [Add to Longdo]
コマンドプロンプトウィンドウ[, komandopuronputouindou] (n) {comp} command prompt window [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt [Add to Longdo]
システムプロンプト[しすてむぷろんぷと, shisutemupuronputo] system prompt [Add to Longdo]
プロンプト[ぷろんぷと, puronputo] prompt [Add to Longdo]
プロンプトに対して[プロンプトにたいして, puronputo nitaishite] at the prompt [Add to Longdo]
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to) [Add to Longdo]
入力促進[にゅうりょくそくしん, nyuuryokusokushin] prompt [Add to Longdo]
入力促進エコー種別[にゅうりょくそくしんエコーしゅべつ, nyuuryokusokushin eko-shubetsu] prompt and echo type [Add to Longdo]
入力要求[にゅうりょくようきゅう, nyuuryokuyoukyuu] prompt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Romp \Romp\, v. i. [imp. & p. p. {Romped}; p. pr. & vb. n.
   {Romping}.] [A variant of ramp. See {Ramp} to leap,
   {Rampallian}.]
   1. To play rudely and boisterously; to leap and frisk about
    in play.
    [1913 Webster]
 
   2. To go rapidly and without strained effort.
    [PJC]
 
   3. To win easily; -- often used with over, in sports games;
    as, the Yankees romped over the Boston Red Sox, 10-2.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Romp \Romp\, n.
   1. A girl who indulges in boisterous play.
    [1913 Webster]
 
   2. Rude, boisterous play or frolic; rough sport.
    [1913 Webster]
 
       While romp-loving miss
       Is hauled about in gallantry robust. --Thomson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 romp
   n 1: an easy victory [syn: {runaway}, {blowout}, {romp},
      {laugher}, {shoo-in}, {walkaway}]
   2: a girl who behaves in a boyish manner [syn: {tomboy}, {romp},
     {hoyden}]
   3: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
     amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
     surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
     {romp}, {gambol}, {caper}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]
   2: run easily and fairly fast
   3: win easily; "romp a race"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 romp [rɔmp]
   hull
   body
   trunk
   stem; trunk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top