ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frolic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frolic-, *frolic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frolic(vi) เล่นสนุกสนาน, See also: กระโดดโลดเต้น, Syn. caper, frisk, romp
frolic(n) ความร่าเริง, See also: ความสนุกสนาน
frolicsome(adj) ร่าเริง, See also: ซึ่งสนุกสนาน, Syn. frisky, joyful, playful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frolic(ฟรอล'ลิค) { froliced, frolicing, frolics } vi., n. (การ) หยอกเย้า, เล่นหยอกเย้า, เล่นสนุกสนาน, กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน, รื่นเริง., See also: frolicker n.
frolic padn. สถานที่เต้นรำ, ไนท์คลับ
frolicsomeadj. ร่าเริง, สนุกสนาน, หยอกเย้า, Syn. lighthearted

English-Thai: Nontri Dictionary
frolic(n) ความสนุกสนาน, การเล่นสนุก, การกระโดดโลดเต้น, การหยอกเย้า
frolic(vi) เล่นสนุก, สนุกสนาน, กระโดดโลดเต้น, เล่นซน, หยอกเย้า
frolicsome(adj) รื่นเริง, เล่นซน, ร่าเริง, หยอกเย้า, สนุกสนาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
frolicked(vt) เล่นอย่างมีความสุข play happily (of children, young animals) ตัวอย่าง The puppies frolicked in the garden. Frolicked in the autumn mist in a land called Honallee. (from Puff, the magic dragon), Syn. play happily

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frolic in brine... goblins be thine.สนุกสนานในท้องทะเล... ภูติจะมาเอาตัวเจ้า. Ringu (1998)
You'll frolic in the vineyards, Play boules with old men.โรมันเอาหมวกแชเนลให้แก Carrnal Knowledge (2009)
Yes, you bounce and frolic very well but... away from the piece, I'm afraid.อืม เธอเล่นตรงจุดนี้ได้ถึงอารมณ์ดีเลยล่ะแต่ว่า... . มันผิดไปจากเพลงดั้งเดิมเขาเยอะไปนะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
You used to frolic about like a Poongsan dog.เจ้าเคยร่าเริงเหมือนกับเจ้าหมา พุงซาน Dong Yi (2010)
Nationals! I want to hit up Central Park, get my frolic on.ฉันจะไปมันส์ที่เซ็นทรัลพาร์ค New York (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
frolic
frolicking

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frolic
frolics
frolicked
frolicking
frolicsome

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scherz { m }; Jux { m }; Spaß { m } | Scherze { pl }frolic | frolics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u, vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u, vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ふざく[fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip [Add to Longdo]
嬉戯[きぎ, kigi] (n, vs) frisking; frolicing [Add to Longdo]
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r, vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる(P);ざれる;じゃれる, tawamureru (P); zareru ; jareru] (v1, vi) (1) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke; (2) to flirt with; (P) [Add to Longdo]
燥ぐ[はしゃぐ, hashagu] (v5g, vi) (uk) to make merry; to frolic; to be in high spirits; (P) [Add to Longdo]
遊び戯れる[あそびたわむれる, asobitawamureru] (v1) to frolic [Add to Longdo]
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frolic \Frol"ic\ (fr[o^]l"[i^]k), a. [D. vroolijk; akin to G.
   fr["o]lich, fr. froh, OHG. fr[=o], Dan. fro, OS. fr[=a]h, cf.
   Icel. fr[=a]r swift; all perh. akin to Skr. pru to spring
   up.]
   Full of levity; dancing, playing, or frisking about; full of
   pranks; frolicsome; gay; merry.
   [1913 Webster]
 
      The frolic wind that breathes the spring. --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The gay, the frolic, and the loud.    --Waller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frolic \Frol"ic\, n.
   1. A wild prank; a flight of levity, or of gayety and mirth.
    [1913 Webster]
 
       He would be at his frolic once again. --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   2. A scene of gayety and mirth, as in lively play, or in
    dancing; a merrymaking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frolic \Frol"ic\, v. i. [imp. & p. p. {Frolicked}; p. pr. & vb.
   n. {Frolicking}.]
   To play wild pranks; to play tricks of levity, mirth, and
   gayety; to indulge in frolicsome play; to sport.
   [1913 Webster]
 
      Hither, come hither, and frolic and play. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frolic
   n 1: gay or light-hearted recreational activity for diversion or
      amusement; "it was all done in play"; "their frolic in the
      surf threatened to become ugly" [syn: {play}, {frolic},
      {romp}, {gambol}, {caper}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top