Search result for

pita

(70 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pita-, *pita*
Possible hiragana form: ぴた
English-Thai: Longdo Dictionary
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
share capital(n) ทุนเรือนหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pitapat[ADV] ด้วยเสียงตุ้บตั้บ
pitapat[N] การเคลื่อนไหว, See also: เสียงตุ้บตั้บ, Syn. rattle, rattling, clack
pitapat[VI] วิ่งหรือเต้นด้วยเสียงเสียงตุ้บตั้บ, Syn. rattle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capita(แคพ'พิทะ) n. พหูพจน์ของ caput
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ

English-Thai: Nontri Dictionary
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
capital(n) เมืองหลวง,นครหลวง,ทุนทรัพย์,เงินทุน
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalization(n) การใช้ทุน,การใช้ประโยชน์
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
capitation(n) การยินยอม,การยอมจำนน,การยอมแพ้
capitation(n) รัชชูปการ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We got Italian bread, French bread, bulky rolls... different kinds of kaiser rolls, pita bread.มีขนมปังอิตาเลี่ยน ฝรั่งเศษ โรล มีโรลหลายแบบเลย แล้วก็ขนมปังปิต้าด้วย The Perfect Man (2005)
You like pita bread?- คุณชอบขนมปังปิต้าไหม The Perfect Man (2005)
Pitas are here.ของกินมาแล้ว Chuck Versus the Marlin (2008)
Bring it on, pita girl.เธอก็ด้วย สาวส่งของ Chuck Versus the Marlin (2008)
She was posing as a Pita Parlour delivery girl.เธอปลอมตัวเป็นสาวส่งอาหาร Chuck Versus the Marlin (2008)
Fresh vegetables, raspberries, pita with cholesterol-less sprouts...ผักสด ราสเบอรี่ ขนมปังที่มีไส้ไขมันต่ำ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Pital....พยาบาล Bad Blood (2010)
Whole Foods took forever. Pita chip?ไปร้านโฮล ฟู้ดทั้งวัน เอาพิต้า ชิบไหม World Leader Pretend (2011)
I got you a grilled veggie pita, by the way, because I know you're a wild woman.ไงก็เถอะ ฉันซื้อพิต้าผักอบมาให้คุณ เพราะฉันรู้ว่า คุณเป็นหญิงธรรมชาติ The Don't in the Do (2012)
Brick loved to put his feet into pita bread because they're like socks except you can eat them.อิฐที่รักในการวางเท้าของเขาลงไปในขนมปังไฟลนก้น เพราะพวกเขากำลังเช่นถุงเท้า ยกเว้นคุณสามารถกินพวกเขา Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
- Chop suey, pita bread- สับ Suey ขนมปังไฟลนก้น Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
These are for your father, apke pita.นี่สำหรับพ่อของเธอ อัปเค พิตา The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa yai) EN: capital letter   FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account   
ใช้ทุนมาก[adj.] (chai thun māk) EN: capital-intensive   
เด็กกรูงเทพ ฯ[n. exp.] (dek Krūngthēp) FR: enfant de la capitale [m, f] ; enfant de Bangkok [m] ; petit Bangkokien [m] ; petite Bangkokienne [f]
ดอกผล[n.] (døkphon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit   
ด้วยไมตรีจิต[adj.] (dūay maitrījit) EN: hospitable   
ดุลบัญชีทุน[n. exp.] (dun banchī thun) EN: balance on capital account   

CMU English Pronouncing Dictionary
PITA    P IY1 T AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
absolut schrecklichPITA : pain in the ass [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火龙果[huǒ lóng guǒ, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] pitaya (tropical fruit) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]
表記法の許容性[ひょうきほうのきょようせい, hyoukihounokyoyousei] hospitality of notation [Add to Longdo]
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ixtle \Ix"tle\, Ixtli \Ix"tli\([i^]x"tl[-e]), n.
   1. (Bot.) A Mexican name for a variety of {Agave rigida},
    which furnishes a strong coarse fiber; also, the fiber
    itself, which is called also {pita}, and {Tampico fiber}.
    [Written also {istle}.]
    [1913 Webster] Ixtle

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pita \Pi"ta\, n. [Sp.] (Bot.)
    (a) A fiber obtained from the {Agave Americana} and other
      related species, -- used for making cordage and paper.
      Called also {pita fiber}, and {pita thread}.
    (b) The plant which yields the fiber.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pita \Pi"ta\ (p[=e]"t[.a]), Pita bread \Pi"ta bread`\, n. [Sp.]
   A thin flat bread that is formed in two layers, to make a
   pocket into which other foods may be placed.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pita
   n 1: usually small round bread that can open into a pocket for
      filling [syn: {pita}, {pocket bread}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PITA
     Pain In The Anatomy / Ass (slang, Usenet, IRC)
     

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 pita
  agave

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top