ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capitation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitation-, *capitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitation(n) ค่าธรรมเนียมต่อคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitation(แคพพิเท'เชิน) n. ภาษีรายบุคคล, ภาษีรายหัว (เท่า ๆ กัน), See also: capitative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
capitation(n) การยินยอม, การยอมจำนน, การยอมแพ้
capitation(n) รัชชูปการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
capitation grantเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitation tax๑. ภาษีรายหัว๒. เงินรัชชูปการ [ ดู poll tax ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitation taxภาษีรายหัว, เงินรัชชูปการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัชชูปการ(n) capitation, See also: poll-tax, taxes, Syn. เงินรัชชูปการ, ภาษีรัชชูปการ, Thai Definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินรัชชูปการ[ngoen ratchūpakān] (n, exp) EN: capitation tax ; head tax ; poll tax
ภาษีรายหัว[phāsī rāi hūa] (n, exp) EN: capitation tax ; head tax ; poll tax
รัชชูปการ[ratchūpakān] (n) EN: capitation

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitation (n) kˌæpɪtˈɛɪʃən (k a2 p i t ei1 sh @ n)
capitations (n) kˌæpɪtˈɛɪʃənz (k a2 p i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahlung { f } | Zahlungen { pl }capitation | capitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n, n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) #1,412 [Add to Longdo]
[ざん, zan] (n) (obsc) beheading; decapitation #8,841 [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
斬罪[ざんざい, zanzai] (n) (execution by) decapitation [Add to Longdo]
斬首[ざんしゅ, zanshu] (n, vs) decapitated head; decapitation [Add to Longdo]
斬首刑[ざんしゅけい, zanshukei] (n) decapitation [Add to Longdo]
首切り;首斬り[くびきり, kubikiri] (n) (1) (sens) decapitation; beheading; (2) firings; dismissals; layoffs; downsizing; (3) small samurai sword used for decapitation [Add to Longdo]
打ち首[うちくび, uchikubi] (n) decapitation; beheading [Add to Longdo]
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period [Add to Longdo]
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 capitation \cap`i*ta"tion\ (k[a^]p`[i^]*t[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   capitatio a poll tax, fr. caput head; cf. F. capitation.]
   1. A numbering of heads or individuals. [Obs.] --Sir T.
    Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. A tax upon each head or person, without reference to
    property; a poll tax.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitation
   n 1: a tax levied on the basis of a fixed amount per person

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top