Search result for

oval

(85 entries)
(0.036 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oval-, *oval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oval[ADJ] ูซึ่งเป็นรูปไข่, See also: รี, กลมรี, Syn. egg-shaped, ovoid
oval[N] รูปไข่, See also: รูปทรงรี, รูปกลมรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oval(โอ'เวิล) adj.,n. มีรูปไข่,เป็นรูปกลมรี,สิ่งรูปไข่,ส่วนที่เป็นรูปไข่,ลูกฟุตบอล
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
reproval(รีพรู'เวิล) n. = reproof (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
oval(adj) เป็นรูปไข่,เป็นรูปรี
oval(n) รูปไข่,รูปรี
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ovalโค้งรูปไข่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
oval windowช่องรูปไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right here in the oval office.ในห้องทำงานของเธอ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
- Oval office.-ห้องรูปไข่ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
General. The president has left the oval office.นายพล ปธน.ออกจากห้องแล้วครับ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Yes I do, in the Oval Office, in confidence, within the hour.ใช่ ในห้องทำงานรูปไข่ อย่างเป็นความลับ ในไม่กี่ชั่วโมง Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Stepping into the... the oval office.การก้าวเข้ามาที่... ห้องรูปไข่ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
You are needed in the oval office.ท่านควรกลับไปอยู่ที่ห้องทำงานรูปไข่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
See the oval grid pattern there?นายเห็นรอยตารางรูปไข่นั่นมั้ย ? If I Had a Hammer (2009)
I would be sitting behind the desk in the Oval Office right now.ฉันคงไม่ไปนั่งอยู่ใกล้ๆ โต๊ะห้องทำงานรูปไข่ นั้นหรอก ในตอนนี้ Gimme Some Truth (2009)
Chock-full of Ovaltine, are we?ดื่มโอวัลติน มาเต็มที่เลยสิเนี่ย Swan Song (2010)
So instead of getting an oval, you get a three-leaf clover that processes around.และไปลงลำคอ และจากนั้นทั้งสองจะ ดังออกมาด้วยกัน The Riddle of Black Holes (2010)
Most of it, the oval office never even knew about.ส่วนใหญ่แล้วทำเนียบขาวไม่รู้ไม่เห็นด้วย Dark Matter (2010)
How did the Oval Office briefing go?เป็นยังไงบ้าง คุณก็รู้ ทั่วๆไป Salt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ovalEspecially remarkable was her oval face.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี[ADJ] oval, See also: tapering, Syn. เรียว, Example: ใบหน้ารูปวงรีของหล่อนเป็นที่พึงตาแก่ผู้พบเห็น
รูปไข่[ADJ] oval, See also: egg-shaped, elliptic, elliptical, Example: ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้ คือ พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม, Thai definition: ซึ่งมีลักษณะเหมือนไข่
ทุย[ADJ] oval, See also: elongated, Thai definition: กลมรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp rī) EN: fenestra oval   
ได้รับความเห็นชอบ[v. exp.] (dāirap khwām henchøp) EN: meet with approval ; get approval   
เห็นพ้องต้องกัน[v. exp.] (hen phøng tǿng kan) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably   
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization   FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การเห็นชอบ[n.] (kān henchøp) EN: acceptance ; approval   
การเห็นด้วย[n.] (kān hendūay) EN: approval   FR: accord [m]
การขออนุมัติ[n. exp.] (kān khø anumat) EN: asking for approval   FR: demande d'approbation [f]
การยินยอม[n.] (kān yinyøm) EN: approval   
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yømrap dōi pariyāi) EN: tacit approval   
ขายเผื่อชอบ[v. exp.] (khāipheūachøp) EN: sell on approval   

CMU English Pronouncing Dictionary
OVAL    OW1 V AH0 L
OVALLE    AA1 V EY0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oval    (n) (ou1 v @ l)
ovals    (n) (ou1 v @ l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
oval(adj) ที่เป็นรูปวงรี เช่น Die Brillengläser sind oval.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Keilovalschieber {m}oval type wedge gate valve [Add to Longdo]
Oval {n}oval [Add to Longdo]
oval {adj}oval [Add to Longdo]
oval {adv}ovally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アプルーバル[, apuru-baru] (n) approval [Add to Longdo]
イオン価[イオンか, ion ka] (n) electrovalence [Add to Longdo]
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
オーバル[, o-baru] (n) oval [Add to Longdo]
オバールクロミス[, oba-rukuromisu] (n) Hawaiian chromis (Chromis ovalis); oval chromis [Add to Longdo]
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin [Add to Longdo]
グラウンド[, guraundo] (n) sports ground; sports oval; (P) [Add to Longdo]
トノサマダイ[, tonosamadai] (n) mirror butterflyfish (Chaetodon speculum); ovalspot butterflyfish [Add to Longdo]
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
椭圆形[tuǒ yuán xíng, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval, #22,643 [Add to Longdo]
椭圆[tuǒ yuán, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse; elliptic, #29,725 [Add to Longdo]
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] oval; egg-shaped (leaves in botany), #73,984 [Add to Longdo]
卵圆[luǎn yuán, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, / ] oval; ellipse [Add to Longdo]
卵圆形[luǎn yuán xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] oval; ellipsoidal [Add to Longdo]
卵圆窗[luǎn yuán chuāng, ㄌㄨㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤ, / ] oval window between middle and inner ear [Add to Longdo]
椭圆形办公室[tuǒ yuán xíng bàn gōng shì, ㄊㄨㄛˇ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] Oval office (in the White House) [Add to Longdo]
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, / ] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oval \O"val\, n.
   A body or figure in the shape of an egg, or popularly, of an
   ellipse.
   [1913 Webster]
 
   {Cassinian oval} (Geom.), the locus of a point the product of
    whose distances from two fixed points is constant; -- so
    called from Cassini, who first investigated the curve.
    Thus, in the diagram, if P moves so that P A.P B is
    constant, the point P describes a Cassinian oval. The
    locus may consist of a single closed line, as shown by the
    dotted line, or of two equal ovals about the points A and
    B.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] Ovalbumin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oval \O"val\, a. [F. ovale, fr. L. ovum egg. Cf. {Egg}, {Ovum}.]
   1. Of or pertaining to eggs; done in the egg, or inception;
    as, oval conceptions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Having the figure of an egg; oblong and curvilinear, with
    one end broader than the other, or with both ends of about
    the same breadth; in popular usage, elliptical.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Broadly elliptical.
    [1913 Webster]
 
   {Oval chuck} (Mech.), a lathe chuck so constructed that work
    attached to it, and cut by the turning tool in the usual
    manner, becomes of an oval form.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oval
   adj 1: rounded like an egg [syn: {egg-shaped}, {elliptic},
       {elliptical}, {oval}, {oval-shaped}, {ovate}, {oviform},
       {ovoid}, {prolate}]
   n 1: a closed plane curve resulting from the intersection of a
      circular cone and a plane cutting completely through it;
      "the sums of the distances from the foci to any point on an
      ellipse is constant" [syn: {ellipse}, {oval}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OVAL
     Open Vulnerability and Assessment Language (XML)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 oval
   oval
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 oval
   oval
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elliptical
 
 1. beyzi, oval, eliptik
 2. kısa, kısaltılmış, bazı kelimeleri çıkarılmıs (yazı, konusma) elliptically beyzi olarak, eliptik şekilde. elliptic'ity elips şeklinde oluş.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 oviform
 
 1. yumurta şeklindeki, beyzi, oval.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 oval [oːvaːl]
   oval; ovally
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Oval [oːvaːl] (n) , s.(n )
   oval
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top