ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elliptical

IH0 L IH1 P T IH0 K AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elliptical-, *elliptical*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elliptical(อิลิพ'ทิเคิล) adj. ซึ่งเป็นรูปไข่,เกี่ยวกับการพูดหรือการเขียนที่ย่อเกินไป,คลุมเครือ., See also: ellipticalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
elliptical(adj) ซึ่งเป็นรูปไข่,มีรูปทรงคล้ายไข่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elliptical orbitวงโคจรแบบวงรี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
elliptical; elliptic-รูปรี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elliptical Shapeรูปรีแบบกระสวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Detected in these crystals plasma elliptical, in the days of school, never seen a penny for this.พ่อตั้งใจว่าจะเอาไว้รักษารูปร่างของ พลาสม่า คริสตอล ตอนที่เรียนมัธยม ยังไม่เคยมีใครตายเพราะมันเลย Chuck Versus the Dream Job (2009)
i have my protein shake with banana and flaxseed oil, and by 6:10, I'm on the elliptical.ฉันกินน้ำมันธัญพีชกับกล้วยปั่น พอ 6: 10 โมงฉันออกกำลัง Vitamin D (2009)
* Moving in an elliptical pattern *The Freshmen (2009)
Movement of the planets, elliptical orbits, idiosyntricity...ซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่ที่ rascruce, Angels & Demons (2009)
Before we start ringing alarms, let's check if it matches an elliptical orbit first.ตรวจดูก่อนว่ามันตรงกับวงโคจรรึเปล่า A Message Back (2011)
he's that guy whose always on the elliptical staring at people.เขาคือผู้ชายคนนั้นที่อยู่บนเครื่อง ellipticalตลอด คอยมองผู้คน. Bear Essentials (2012)
But if you want to win his attention, you should really hit the elliptical.แต่ถ้าเธออยากให้เขามาสนใจ เธอก็ควรจะไปทำตัวให้ผอมเพรียวกว่านี้่ Dynamic Duets (2012)
Jakes on the elliptical.เจคเล่นเครื่องอิลิปฯ Bag Man (2013)
Halley discovered that comets were bound to the Sun in long elliptical orbits.แหลี ค้นพบว่าดาวหาง ถูกผูกไว้กับดวงอาทิตย์ ในวงโคจรเป็นวงรียาว When Knowledge Conquered Fear (2014)
Giant elliptical galaxies are something like...กาแลคซีรูปไข่ยักษ์ The Immortals (2014)
It goes up delivers the capsule into an elliptical orbit.มอบแคปซูลลงโคจรเป็นวงรี Hidden Figures (2016)
So, it means to move from an elliptical orbit.. To a parabolic orbit?ดังนั้นจึงหมายถึงการย้ายจาก โคจรเป็นวงรีไปยังวงโคจรเป็นรูปโค้ง? Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ellipticalThe orbit around Sirius is elliptical.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รูปไข่[adj.] (rūpkhai) EN: egg-shaped ; oval ; ovate ; elliptical ; elliptic   FR: ovale; ovoïde ; ovoïdal ; ové ; elliptique

CMU English Pronouncing Dictionary
ELLIPTICAL    IH0 L IH1 P T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elliptical    (j) ˈɪlˈɪptɪkl (i1 l i1 p t i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellipsenbahn {f}elliptical orbit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小判形[こばんがた, kobangata] (n,adj-no) oval; elliptical; oblong [Add to Longdo]
楕円銀河[だえんぎんが, daenginga] (n) elliptical galaxy [Add to Longdo]
楕円形[だえんけい, daenkei] (n) elliptical shape; (P) [Add to Longdo]
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elliptic \El*lip"tic\, Elliptical \El*lip"tic*al\, a. [Gr. ?:
   cf. F. elliptique. See {Ellipsis}.]
   1. Of or pertaining to an ellipse; having the form of an
    ellipse; oblong, with rounded ends.
    [1913 Webster]
 
       The planets move in elliptic orbits. --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
       The billiard sharp who any one catches,
       His doom's extremely hard 
       He's made to dwell
       In a dungeon cell
       On a spot that's always barred.
       And there he plays extravagant matches
       In fitless finger-stalls
       On a cloth untrue
       With a twisted cue
       And elliptical billiard balls!
                          --Gilbert and
                          Sullivan (The
                          Mikado: The
                          More Humane
                          Mikado Song)
 
   2. Having a part omitted; as, an elliptical phrase.
    [1913 Webster]
 
   3. leaving out information essential to comprehension; so
    concise as to be difficult to understand; obscure or
    ambiguous; -- of speech or writing; as, an elliptical
    comment.
    [PJC]
 
   {Elliptic chuck}. See under {Chuck}.
 
   {Elliptic compasses}, an instrument arranged for drawing
    ellipses.
 
   {Elliptic function}. (Math.) See {Function}.
 
   {Elliptic integral}. (Math.) See {Integral}.
 
   {Elliptic polarization}. See under {Polarization}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elliptical
   adj 1: rounded like an egg [syn: {egg-shaped}, {elliptic},
       {elliptical}, {oval}, {oval-shaped}, {ovate}, {oviform},
       {ovoid}, {prolate}]
   2: characterized by extreme economy of expression or omission of
     superfluous elements; "the dialogue is elliptic and full of
     dark hints"; "the explanation was concise, even elliptical to
     the verge of obscurity"- H.O.Taylor [syn: {elliptic},
     {elliptical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top