Search result for

orgy

(30 entries)
(0.091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orgy-, *orgy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orgy    [N] การชุมนุมดื่มสุรากันอย่างเต็มที่, See also: การลุ่มหลงมัวเมาในสุราหรือเรื่องกาม, Syn. revelry, debauchery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
orgy(n) การเลี้ยง,การสนุกสนาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise known as an orgy?เรียกง่ายๆก็คือลงแขก? 10 Things I Hate About You (1999)
So there's some snake orgy out in the jungle?แบบนี้ก็แสดงว่ามีงูยั้วเยี้ยรอเราอยู่ ทุกที่ในป่าเลยใช่มั๊ย? Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Maybe they'd lighten up if i into orgyastic splendor.มันมาจากจิตใต้สำนึกน่ะ บางที... . Eating Out (2004)
Yeah, you give him a reason, not give him a free pass to go have a weekend orgy.ใช่ ให้เหตุผลเขา ไม่ใช่อนุญาติให้ปาร์ตี้มีเซ็กอย่างเมามันทั้งเสาร์อาทิตย์ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
And now, it's just some sort of Roman orgy, which I'm down with, by the way.And now, it's just เหมือนการบูชาเทพเจ้า โรมัน ซึ่งฉันเสียดายจิงๆ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
And they're planning to start an orgyพวกมันวางแผนที่จะ มีเซ็กซ์หมู่ The Ten (2007)
They're planning a deadly weiner dog sex orgy.พวกมันวางแผนที่จะ แพร่เชื้อโรคโดยเซ็กซ์หมู่ The Ten (2007)
Zombie-ghost orgy,huh?งานสวิงกิ้งผี-ซอมบี้เรอะ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
Turnin' this town into a orgy from hell.ทำให้เมืองนี้กลายเป็นแหล่งมั่วสุมจากนรก Release Me (2009)
Sue, there is an orgy of evidence stacked against you!หลักฐานชี้ไปที่คุณเพียบ! Sectionals (2009)
Why not go get washed up for the orgy?ทำไมไม่ไปอาบน้ำแต่งตัว เพื่อมางานชุมนุมกันล่ะ? The End (2009)
It's a fucking orgy masquerading as a medical convention.ประชุมแพทย์บังหน้า จริงๆไปหาคู่นอน Love & Other Drugs (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orgyDuring the orgy Megumi ran naked round the lawn.

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGY    AO1 R JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orgy    (n) (oo1 jh ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orgie {f} | Orgien {pl} | Orgien feiernorgy | orgies | to have orgies; to go wild [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オージー[, o-ji-] (n) (1) (See OG) orgy; (2) Australian (Aussie) [Add to Longdo]
オージーパーティー[, o-ji-pa-tei-] (n) (1) orgy party; (2) Australian (Aussie) party [Add to Longdo]
茅渟[ちぬ;チヌ, chinu ; chinu] (n) (uk) (See 黒鯛) black porgy (Acanthopagrus schlegeli) [Add to Longdo]
茅渟鯛[ちぬだい;チヌダイ, chinudai ; chinudai] (n) (uk) (obsc) (See 黒鯛) black porgy (Acanthopagrus schlegeli) [Add to Longdo]
黒鯛[くろだい, kurodai] (n) black porgy (Acanthopagrus schlegeli) [Add to Longdo]
石垣鯛[いしがきだい;イシガキダイ, ishigakidai ; ishigakidai] (n) (uk) rock porgy (Oplegnathus punctatus); spotted knifejaw [Add to Longdo]
[たい(P);タイ(P), tai (P); tai (P)] (n) (1) (uk) sea bream (Sparidae); porgy; (2) tai (species of reddish-brown Pacific sea bream, Pagrus major); (P) [Add to Longdo]
乱交パーティー[らんこうパーティー, rankou pa-tei-] (n) (X) sexual orgy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orgy \Or"gy\, n.; pl. {Orgies}.
   A frantic revel; drunken revelry. See {Orgies}
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orgy \Or"gy\, n.; sing. {Orgies}. [F. orgie, orgies, L. orgia,
   pl., Gr. ?; akin to ? work. See {Organ}, and {Work}.]
   [1913 Webster]
   1. A sacrifice accompanied by certain ceremonies in honor of
    some pagan deity; especially, the ceremonies observed by
    the Greeks and Romans in the worship of Dionysus, or
    Bacchus, which were characterized by wild and dissolute
    revelry. Usually in the plural form.
 
   Note: [The singular is rarely used in this sense.]
      [1913 Webster]
 
         As when, with crowned cups, unto the Elian god,
         Those priests high orgies held.  --Drayton.
      [1913 Webster]
 
   2. Wild, drunken, or licentious revelry; an uninhibited
    carouse. --B. Jonson. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. A series of sexual activities involving more than two
    couples in a group.
    [PJC]
 
   4. Hence: An event characterized by unrestrained indulgence
    in passion; as, an orgy of buying of internet stocks.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orgy
   n 1: any act of immoderate indulgence; "an orgy of shopping";
      "an emotional binge"; "a splurge of spending" [syn: {orgy},
      {binge}, {splurge}]
   2: secret rite in the cults of ancient Greek or Roman deities
     involving singing and dancing and drinking and sexual
     activity
   3: a wild gathering involving excessive drinking and promiscuity
     [syn: {orgy}, {debauch}, {debauchery}, {saturnalia}, {riot},
     {bacchanal}, {bacchanalia}, {drunken revelry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top