Search result for

kine

(77 entries)
(0.1231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kine-, *kine*. Possible hiragana form: きね
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kinesiologist (n ) นักจลนสรีรศาสตร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kine    [N] โคหรือกระบือ (คำเก่า), Syn. cows, cattle
kinetic    [ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetics    [N] จลนศาสตร์, See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย, Syn. dynamics
kinematics    [N] การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic energy    [N] พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinesophobiaอาการกลัวการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic artจลนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic strabismusตาเหล่เหตุกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic tremor; tremor, action; tremor, intention; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetinไคนีทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinetochoreไคนีโทคอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Kinematicไคนิเมทิก [การแพทย์]
kinematic similaritykinematic similarity, ความคล้ายคลึงกันทางจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
kinematic viscositykinematic viscosity, ความหนืดจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Kinematicsจลนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kinematicsจลนศาสตร์ [TU Subject Heading]
kinematicsจลนศาสตร์, กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ความเร็ว ความเร่ง โดยไม่พิจารณาถึงแรงที่มากระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinesicsภาษาท่าทาง [การแพทย์]
Kinesiologyวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Kinesiologyความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว, หลักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinematics(ไคนิแมท'ทิคซฺ) n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
kinesthesia(คินนิสธี'เซีย) n. ความสามารถในการรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว., See also: kinesthetic adj.
kinetic(คิเนท'ทิค,ไคเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว,ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว, See also: kinetically adv.
kinetic energy() พลังงานจลน์,พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ
kinetics(คิเนท'ทิคซฺ,ไค'เนททิคซฺ) n. จลนศาสตร์,กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวล
cockiness(คอค'ดิเนส) n. ความหยิ่ง,ความขี้โอ่
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
kine(n) pl ของ cow
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
huskiness(n) เสียงแหบ
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไคเนเมติกส์[n.] (khainēmētik) EN: kinematics   FR: cinématique [f]
ไคเนติกส์[n.] (khainētik) EN: kinetics   FR: cinétique [f]
หมาจู[n. exp.] (mā jū) EN: chow ; Pekinese   FR: pékinois [m]
โรงภาพยนตร์[n.] (rōng phāpphayon) EN: movie theater ; cinema ; kinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
เทเลไคเนซิส[n.] (thēlēkhainēsit) EN: telekinesis   FR: télékinésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINER    K AY1 N ER0
KINES    K AY1 N Z
KINETA    K IH1 N EH0 T AH0
KINETIC    K AH0 N EH1 T IH0 K
KINETICS    K AH0 N EH1 T IH0 K S
KINEPOLIS    K IH2 N EH1 P AH0 L AH0 S
KINESIOLOGY    K IH2 N AH0 S IY2 AA1 L AH0 JH IY0
KINESTHETIC    K IH2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kine    (n) (k ai1 n)
kinetic    (j) (k i1 n e1 t i k)
kinetics    (n) (k i1 n e1 t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
アイソキネティックス[, aisokineteikkusu] (n) isokinetics [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
カイネシクス[, kaineshikusu] (n) kinesics [Add to Longdo]
カイネチン;キネチン[, kainechin ; kinechin] (n) kinetin [Add to Longdo]
キネシオロジー[, kineshioroji-] (n) kinesiology; (P) [Add to Longdo]
キネシクス[, kineshikusu] (n) kinesics [Add to Longdo]
キネスコープ[, kinesuko-pu] (n) kinescope [Add to Longdo]
キネティックアート[, kineteikkua-to] (n) kinetic art [Add to Longdo]
キネトスコープ[, kinetosuko-pu] (n) kinetoscope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动能[dòng néng, ㄉㄨㄥˋ ㄋㄥˊ, / ] kinetic energy [Add to Longdo]
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement [Add to Longdo]
运动学[yùn dòng xué, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] kinematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祈念[きねん, kinen] Andacht [Add to Longdo]
記念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
記念日[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
記念碑[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kin \Kin\ (k[i^]n), n. Also Kine \Kine\ (k[imac]n). [Gr. kinei^n
   to move.] (Physics)
   The unit velocity in the C. G. S. system -- a velocity of one
   centimeter per second.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kine \Kine\ (k[imac]n), n. pl. [For older kyen, formed like
   oxen, fr. AS. c[=y], itself pl. of c[=u] cow. See {Cow}, and
   cf. {Kee}, {Kie}.]
   Cows. "A herd of fifty or sixty kine." --Milton. Kinematic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, n.; pl. {Cows} (kouz); old pl. {Kine} (k[imac]n).
   [OE. cu, cou, AS. c[=u]; akin to D. koe, G. kuh, OHG. kuo,
   Icel. k[=y]r, Dan. & Sw. ko, L. bos ox, cow, Gr. boy^s, Skr.
   g[=o]. [root]223. Cf. {Beef}, {Bovine}, {Bucolic}, {Butter},
   {Nylghau}.]
   [1913 Webster]
   1. The mature female of bovine animals.
    [1913 Webster]
 
   2. The female of certain large mammals, as whales, seals,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kine
   n 1: domesticated bovine animals as a group regardless of sex or
      age; "so many head of cattle"; "wait till the cows come
      home"; "seven thin and ill-favored kine"- Bible; "a team of
      oxen" [syn: {cattle}, {cows}, {kine}, {oxen}, {Bos taurus}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top