Search result for

kine

(100 entries)
(0.128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kine-, *kine*
Possible hiragana form: きね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kine[N] โคหรือกระบือ (คำเก่า), Syn. cows, cattle
kinetic[ADJ] เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetics[N] จลนศาสตร์, See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย, Syn. dynamics
kinematics[N] การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic energy[N] พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinematics(ไคนิแมท'ทิคซฺ) n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
kinesthesia(คินนิสธี'เซีย) n. ความสามารถในการรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว., See also: kinesthetic adj.
kinetic(คิเนท'ทิค,ไคเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว,ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว, See also: kinetically adv.
kinetic energy() พลังงานจลน์,พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ
kinetics(คิเนท'ทิคซฺ,ไค'เนททิคซฺ) n. จลนศาสตร์,กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวล
cockiness(คอค'ดิเนส) n. ความหยิ่ง,ความขี้โอ่
stockiness(สทอค'คินิส) n. ความล่ำสันกำยำ,ความอ้วนท้วนและเตี้ย

English-Thai: Nontri Dictionary
kine(n) pl ของ cow
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
duskiness(n) ความสลัว,ความขมุกขมัว,ความมืดมน,ความคล้ำ,ความมืด
huskiness(n) เสียงแหบ
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinesophobiaอาการกลัวการเคลื่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic artจลนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic exchange model๑. แบบจำลองการแลกเปลี่ยนจลน์๒. ตัวแบบการแลกเปลี่ยนจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kinetic strabismusตาเหล่เหตุกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetic tremor; tremor, action; tremor, intention; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinetinไคนีทิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinetochoreไคนีโทคอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Kinematicไคนิเมทิก [การแพทย์]
kinematic similaritykinematic similarity, ความคล้ายคลึงกันทางจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
kinematic viscositykinematic viscosity, ความหนืดจลน์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Kinematicsจลนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kinematicsจลนศาสตร์ [TU Subject Heading]
kinematicsจลนศาสตร์, กลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง เวลา ความเร็ว ความเร่ง โดยไม่พิจารณาถึงแรงที่มากระทำต่อวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinesicsภาษาท่าทาง [การแพทย์]
Kinesiologyวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Kinesiologyความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว, หลักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kinesiologist (n ) นักจลนสรีรศาสตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His specialty was low impact kinetic operations.ความสามารถพิเศษของเค้าคือการจู่โจมแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวทัน Law Abiding Citizen (2009)
This is a kinetic-kill, side-winder vehicle with a secondary cyclotrimethylenetrinitramine RDX burst.มันคืออาวุธคลื่นแม่เหล็กสังหาร พร้อมพลังระเบิด ไซโคลไทรเม็ททิลีน ทรีนิตามีน.RDX Iron Man 2 (2010)
Compare them kinetically to the thousands of other bones you've examined.เปรียบเทียบพวกมันตาม หลักจลนศาสตร์ กับกระดูกอีกนับพันๆ ชิ้น ที่คุณเคยตรวจสอบมาสิ The Beginning in the End (2010)
Not only are they comparable in height, weight and age, they're a 99th percentile match in spacial-temporal and kinematic classes.ไม่ใช่แค่ พวกเขาจะมีความสูง น้ำหนัก และอายุใกล้เคีัยงกันแล้ว แต่มันตรงกัน 99% ในส่วนของขนาดขมับ และกลศาสตร์การเคลื่อนไหว Course Correction (2010)
Dude, that is a Kineclair projector.เพื่อน,นั่นมันโปรเจคเตอร์คินีแครลนี่หว่า Three Coins in a Fuchsbau (2012)
Alexander Calder -- he pioneered kinetic sculpture, and Pascal pushed the envelope even further.อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์ ผู้ปฏิวัติวงการปฏิมากรรม แม้แต่พาสคอลล์ก็ยังได้ แรงกระตุ้นจากเรื่องนั้น Honor Among Thieves (2012)
The "Ironblood System" uses hammering to push air from the air sacs through the tubes to push the propellers and move the gears to generate power then refills the air sacs and repeats the procedure that generates inexhaustible kinetic energy.เครื่องเหล็กโลหิตใช้ค้อนอัดอากาศไปที่ท่อลม แรงลมจะผลักใบจักรให้พัด หมุดเฟืองให้เกิดพลังงาน Journey to the West (2013)
You see, I can observe her movements, assign the proper kinesthetic awareness...เห็นไหมฉันสามารถสังเกตการเคลื่อนไหวของเธอ จดจำการเคลื่อนไหวแบบที่ถูกต้อง The Diamond in the Rough (2013)
KSI. Kinetic Solutions.เคเอสไอตีเนทิค โซลูชั่น Transformers: Age of Extinction (2014)
They are proteins called kinesin.พวกเขาเป็นโปรตีนที่เรียกว่า คินสิน Some of the Things That Molecules Do (2014)
These kinesin are part of the transport crew that's busy moving cargo around the cell.คินสิน เหล่านี้เป็นส่วน หนึ่งของลูกเรือขนส่ง ที่ขนส่งสินค้าย้ายยุ่งรอบเซลล์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
And have you heard of the pyro kinetic homeboy?เคยได้ยินเรื่องของมนุษย์พลังเพลิงมั้ย Suicide Squad (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไคเนเมติกส์[n.] (khainēmētik) EN: kinematics   FR: cinématique [f]
ไคเนติกส์[n.] (khainētik) EN: kinetics   FR: cinétique [f]
หมาจู[n. exp.] (mā jū) EN: chow ; Pekinese   FR: pékinois [m]
โรงภาพยนตร์[n.] (rōng phāpphayon) EN: movie theater ; cinema ; kinema   FR: cinéma [m] ; salle de cinéma [f]
เทเลไคเนซิส[n.] (thēlēkhainēsit) EN: telekinesis   FR: télékinésie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINER    K AY1 N ER0
KINES    K AY1 N Z
KINETA    K IH1 N EH0 T AH0
KINETIC    K AH0 N EH1 T IH0 K
KINETICS    K AH0 N EH1 T IH0 K S
KINEPOLIS    K IH2 N EH1 P AH0 L AH0 S
KINESIOLOGY    K IH2 N AH0 S IY2 AA1 L AH0 JH IY0
KINESTHETIC    K IH2 N AH0 S TH EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kine    (n) (k ai1 n)
kinetic    (j) (k i1 n e1 t i k)
kinetics    (n) (k i1 n e1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinematik {f}kinematics [Add to Longdo]
Kinematographie {f}cinematography [Add to Longdo]
Kinetik {f}kinetics [Add to Longdo]
kinematischkinematic [Add to Longdo]
kinematischekinematical [Add to Longdo]
kinematisch {adv}kinematically [Add to Longdo]
kinematisch bestimmtkinematically determinate [Add to Longdo]
kinematisch unbestimmtkinematically indeterminate [Add to Longdo]
kinematographischcinematographic [Add to Longdo]
kinematographisch {adv}cinematographically [Add to Longdo]
kinetisch {adj} | kinetische Energie {f}kinetic | kinetic energy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
アイソキネティックス[, aisokineteikkusu] (n) isokinetics [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
カイネシクス[, kaineshikusu] (n) kinesics [Add to Longdo]
カイネチン;キネチン[, kainechin ; kinechin] (n) kinetin [Add to Longdo]
キネシオロジー[, kineshioroji-] (n) kinesiology; (P) [Add to Longdo]
キネシクス[, kineshikusu] (n) kinesics [Add to Longdo]
キネスコープ[, kinesuko-pu] (n) kinescope [Add to Longdo]
キネティックアート[, kineteikkua-to] (n) kinetic art [Add to Longdo]
キネトスコープ[, kinetosuko-pu] (n) kinetoscope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动能[dòng néng, ㄉㄨㄥˋ ㄋㄥˊ, / ] kinetic energy [Add to Longdo]
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement [Add to Longdo]
运动学[yùn dòng xué, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] kinematics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記念論文集[きねんろんぶんしゅう, kinenronbunshuu] festschrift [Add to Longdo]
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN [Add to Longdo]
暦年[れきねん, rekinen] calendar year [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
祈念[きねん, kinen] Andacht [Add to Longdo]
記念切手[きねんきって, kinenkitte] Sondermarke, Sonderbriefmarke [Add to Longdo]
記念日[きねんび, kinenbi] Gedenktag [Add to Longdo]
記念碑[きねんひ, kinenhi] Denkmal, Gedenkstein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kin \Kin\ (k[i^]n), n. Also Kine \Kine\ (k[imac]n). [Gr. kinei^n
   to move.] (Physics)
   The unit velocity in the C. G. S. system -- a velocity of one
   centimeter per second.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kine \Kine\ (k[imac]n), n. pl. [For older kyen, formed like
   oxen, fr. AS. c[=y], itself pl. of c[=u] cow. See {Cow}, and
   cf. {Kee}, {Kie}.]
   Cows. "A herd of fifty or sixty kine." --Milton. Kinematic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cow \Cow\, n.; pl. {Cows} (kouz); old pl. {Kine} (k[imac]n).
   [OE. cu, cou, AS. c[=u]; akin to D. koe, G. kuh, OHG. kuo,
   Icel. k[=y]r, Dan. & Sw. ko, L. bos ox, cow, Gr. boy^s, Skr.
   g[=o]. [root]223. Cf. {Beef}, {Bovine}, {Bucolic}, {Butter},
   {Nylghau}.]
   [1913 Webster]
   1. The mature female of bovine animals.
    [1913 Webster]
 
   2. The female of certain large mammals, as whales, seals,
    etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kine
   n 1: domesticated bovine animals as a group regardless of sex or
      age; "so many head of cattle"; "wait till the cows come
      home"; "seven thin and ill-favored kine"- Bible; "a team of
      oxen" [syn: {cattle}, {cows}, {kine}, {oxen}, {Bos taurus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top