หรือคุณหมายถึง sulkineß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sulkiness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sulkiness-, *sulkiness*, sulkines
English-Thai: Nontri Dictionary
sulkiness(n) ความขุ่นหมอง,ความโกรธเคืองใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sulkiness    (n) sˈʌlkɪnəs (s uh1 l k i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不貞腐れ[ふてくされ, futekusare] (n) sulkiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sulkiness \Sulk"i*ness\, n. [For sulkenness, fr. AS. solcen
   slothful, remiss, in [=a]solcen, besolcen, properly p. p. of
   sealcan in [=a]sealcan to be weak or slothful; of uncertain
   origin.]
   The quality or state of being sulky; sullenness; moroseness;
   as, sulkiness of disposition.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sulkiness
   n 1: a mood or display of sullen aloofness or withdrawal;
      "stayed home in a sulk" [syn: {sulk}, {sulkiness}]
   2: a feeling of sulky resentment [syn: {sulkiness},
     {huffishness}]
   3: a sullen moody resentful disposition [syn: {sulkiness},
     {sullenness}, {moroseness}, {sourness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top