Search result for

historias

(127 entries)
(0.0798 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -historias-, *historias*, historia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา historias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *historias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
historian[N] นักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
historian[N] นักประวัติศาสตร์, See also: ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
historian(ฮิสทอ'เรียน) n. นักประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
historian(n) นักประวัติศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
historiated initialอักษรตัวต้นประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Historiansนักประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And these interviews are always gonna be around for future generations of academics and political historians.ไม่มีใครเลยสามารถทำได้แบบนั้น แล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ ก็จะปรากฎอยู่กับคนรุ่นหน้า ไม่ว่านักวิชาการและ นักประวัติศาสตร์การเมือง Frost/Nixon (2008)
I'm also a historian.ผมเป็นนักประวัติศาสตร์ Children of the Damned (2010)
I'm guessing that future historians will condemn us for not taking this opportunity to kill Sheldon.ชั้นเดาว่า มนุษยชนในอนาคต คงจะไม่อนุญาติเรา ให้ฆ่าเชลด้อนได้นะ The Robotic Manipulation (2010)
Who? My god, boy. She is only the most... celebrated magical historian of the last century....เธอเป็นนักประวัติศาสตร์เวทมนต์ชื่อดังที่สุด เพียงคนเดียวในช่วง 100 ปีล่ะ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
You know... A healthy historian's curiosity, of course.แค่ความอยากรู้ของนักประวัติศาสตร์ แต่นั้น The Dinner Party (2011)
I'm here with Morgan Turner, local town historian.ผมอยู่ที่นี่กับ มอร์แกน เทรินเนอร์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มอร์แกน อยู่ที่นี่วันนี้ Grave Encounters (2011)
I think you'll find that most historians would argue that as a failure of leadership.ฉันคิดว่าเธอคงจะได้เจอ ว่าส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์จะว่าด้วยเรื่อง ผู้นำที่ล้มเหลว Co-Captain (2011)
One day, a historian is going to come to you and say:สมมตินะ ถ้ามีนักประวัติศาสตร์คนนึงมาถามนายว่า The Russian Rocket Reaction (2011)
"Historians have tried and failed to discover what happened on that fatal voyage,เหล่านักประวัติศาสตร์ยังไม่สามารถไขปริศนาของเรือมรณะลำนี้ The Adventures of Tintin (2011)
What'd the law do... for Felix fuckin' Finch? Ordinarily, I begin by asking prisoners to recall their earliest memories... to provide a context for the corpocratic historians of the future.Wеll, аѕ yоur рublіѕhеr, оbvіоuѕly nоthіng wоuld mаkе mе hарріеr. Βut ѕаdly, fоr whаtеvеr rеаѕоn, "Κnuсklе Ѕаndwісh" hаѕ yеt tо соnnесt tо іtѕ аudіеnсе. Cloud Atlas (2012)
Raj, you're our group historian.ราจ นายเป็นนักประวัติศาสตร์ The Hawking Excitation (2012)
Chief Historian of the Lima Locomotive Museum,Chief Historian of The Lima Locomotive Musuem Thanksgiving (2012)
I didn't even get to do my pas de bourree. Aw. (Tv playing indistinctly) In Mexico, it's known as Historia de Amor.ฉันยังไม่ได้เต้นท่า พาสเดบูเร เลย ในเม็กซิโก รู้จักในชื่อ ฮิสทอเรีย เดอ อามอร์ Thanksgiving IV (2012)
Another was a local historian.อีกคนเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Goodbye Stranger (2013)
Uh, historian's hubby said the same -- just got all obsessive and then weird.เอ่อ ส่วนสามีของนักประวัติศาสตร์นี่ก็พูดเหมือนกันเป๊ะ เหมือนกับว่า ถูกครอบงำหรือหมกมุ่นกับอะไรบางอย่าง เเล้วก็ทำตัวเเปลกๆไป Goodbye Stranger (2013)
I'm not much of an historian, I'm afraid.ฉันไม่ค่อยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ เท่าไหร่หน่ะค่ะ Power of Persuasion (2013)
I think I'll leave that one up to the historians.พ่อคิดว่าพ่อจะปล่อยเรื่องนี้ ให้นักประวัติศาสตร์ตัดสินใจ 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)
There are some historians who believe that the widespread use of lead was a major cause in the decline and fall of the Roman Empire.มีนักประวัติศาสตร์บางคนที่เชื่อว่าเป็น ที่ใช้อย่างแพร่หลายของ ตะกั่วเป็นสาเหตุสำคัญ ในการลดลงและการล่มสลาย ของจักรวรรดิโรมัน The Clean Room (2014)
He's saying you're part of a concerted worldwide conspiracy to rob him of his reputation as a professional historian and thereby of his livelihood.เขาบอกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของ การสมรู้ร่วมคิดร่วมกันทั่วโลก จะปล้นเขามีชื่อเสียงในฐานะนัก ประวัติศาสตร์มืออาชีพ และด้วยเหตุของการดำรงชีวิต ของเขา Denial (2016)
The British historian David Irving, speaking in German, addressed the rally telling them that Germans no longer had anything to be ashamed of.นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ เดวิดเออร์วิง พูดในภาษาเยอรมัน addressed ชุมนุม บอกพวกเขาว่าเยอรมันไม่ Denial (2016)
You'd be amazed how many military historians see that as just a detail.คุณจะประหลาดใจหลายวิธีที่นัก ประวัติศาสตร์ทหารเห็นว่าเป็นเพียงแค่รายละเอียด Denial (2016)
They see him as a serious historian who happens to see things from Hitler's point of view.พวกเขาเห็นว่าเขาเป็น ประวัติศาสตร์ที่ร้ายแรง ที่เกิดขึ้นจะเห็นสิ่งจากจุดของฮิต เลอร์ในมุมมองของ Denial (2016)
Remember, the greatest historians have never been academics.โปรดจำไว้ว่าประวัติศาสตร์ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่เคยมีนักวิชาการ เราคนนอก Denial (2016)
Well, I think we should argue that David Irving is not a real historian.ดีฉันคิดว่าเราควรจะเถียง ว่าดาวิดเออร์วิงไม่ได้เป็น ประวัติศาสตร์ที่แท้จริง Denial (2016)
I must agree, as a historian.ผมต้องยอมรับว่าเป็นนัก ประวัติศาสตร์ Denial (2016)
Mr. Irving calls himself a historian.นายเออร์วิงเรียกตัวเองว่านัก ประวัติศาสตร์ Denial (2016)
The truth is, however, that he is not a historian at all.ความจริงก็คือ แต่ที่เขาไม่ได้เป็น นักประวัติศาสตร์ที่ทุกคน Denial (2016)
Professor, would you agree it is the duty of historians to remain completely unemotional?ศาสตราจารย์คุณจะเห็นด้วย มันเป็นหน้าที่ของนัก ประวัติศาสตร์ จะยังคงไม่โวยวายสมบูรณ์? Denial (2016)
I'm not a Holocaust historian,ฉันไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ หายนะ Denial (2016)
I'm a Hitler historian.ฉันประวัติศาสตร์ฮิตเลอร์ Denial (2016)
This is not because you're a rotten historian.นี้ไม่ได้เพราะคุณเป็นนัก ประวัติศาสตร์ที่เน่าเสีย Denial (2016)
Which historian isn't thinking,ซึ่งนักประวัติศาสตร์ไม่ได้คิด Denial (2016)
"all historians make mistakes."ประวัติศาสตร์ทุกคนทำผิดพลาด Denial (2016)
Whether they are taken together or individually it is clear that they have led him to prostitute his reputation as a serious historian in favor of a bogus rehabilitation of Adolf Hitler and the dissemination of virulent anti-Semitic propaganda.ไม่ว่าพวกเขาจะนำมารวมกันหรือ เป็นรายบุคคล ก็เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาได้นำเขา หากินชื่อเสียงของเขา Denial (2016)
I think this trial is sending a chill through the community of 20th century historians.ผมคิดว่าการทดลองนี้จะส่งเย็น ผ่านชุมชนของนักประวัติศาสตร์ ศตวรรษที่ 20 Denial (2016)
Show me one historian who has not broken into a cold sweat at the thought of undergoing similar treatment.แสดงให้ฉันเห็นประวัติศาสตร์ที่ ยังไม่ได้แบ่งออกเป็นเหงื่อเย็น ที่คิดว่าการรักษาที่คล้ายกัน Denial (2016)
It praises Irving's skill as a military historian, while at the same time drawing attention to flaws in some of his reasoning.มันสรรเสริญทักษะของเออร์วิง เป็นประวัติศาสตร์ทางทหาร ขณะที่ในเวลาเดียวกันดึงความ สนใจไปข้อบกพร่อง ในบางส่วนของเหตุผลของเขา Denial (2016)
It's been said that I am the greatest historian in history.มีคนพูดว่าฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
I like making things up. That's my job, making things up. I'm an historian.ฉันชอบกุเรื่อง นั่นเป็นงานของฉัน ฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ The Little Prince (1974)
Maybe that's for historians to do sometime later.ประวัติศาสตร์ที่จะทำบางครั้ง ในภายหลัง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm not a historian.ฉันไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
You just got finished readin' some Marxian historian-Pete Garrison, probably-แกคงเพิ่งเรียนมาแค่ประวัติของมาร์เซี่ยน หรือไม่ก็พีท แกรริสัน Good Will Hunting (1997)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)
I do know a Grail historian, absolutely obsessed with Priory myth.ผมเจอนักประวัติศาสตร์ผู้คลั่งไคล้ ศึกษาเกรล ตำนานไพเออรี่อย่างสุดหัวใจ The Da Vinci Code (2006)
Every Greek historian and every scribe shall have their eyes put out and their tongues cut from their mouths.โลกจักไม่รู้เลย ว่าเคยมีเจ้าอยู่ แล้วโลกจะรู้ว่ามีเสรีชน ยืนเผชิญหน้าเผด็จการ 300 (2006)
Some historian claims the Spencer Landmark Hotel was used for Klan meetings in the late 1800s.นักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่า โรงแรม สเปนเซอร์ แลนมาร์ก เป็นที่ชุมนุมในปลายศควรรษที่ 18 National Treasure: Book of Secrets (2007)
But you, veteran warriors, wouldn't be interested in such a hazardous journey as that taken by an old Greek historian.แต่เจ้า นักรบที่เจนศึก กลับไม่กล้าผจญภัยเสี่ยงตาย เหมือนนักประวัติศาตร์ชาวกรีกแก่ๆคนนึง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
"naturalis historia circa 77 A.D., "tracing its origin to ancient persia."Naturalis Historia circa 77 n. Chr., mit Ursprung im antiken Persien." The Good Soldier (2014)
What does the main character of this story do?Que hace el personaje principal de esta historiaVi er de største loserne på skolen (2015)
What are the main characters of the story like?Cómo son los protagonistas de la historiaVi er de største loserne på skolen (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
historiaAll of us have some interest in history. In a sense, we are all historians.
historiaAll of us have us interest in history. In a sense, we are all historians.
historiaAn expert historian.
historiaGeorge 3 has been unfairly maligned by historians.
historiaThe role of the historian is less to discover and catalog documents than to interpret and explain them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักประวัติศาสตร์[N] historian, Example: นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในวิชาประวัติศาสตร์

CMU English Pronouncing Dictionary
HISTORIAN    HH IH2 S T AO1 R IY0 AH0 N
HISTORIANS    HH IH2 S T AO1 R IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
historian    (n) (h i1 s t oo1 r i@ n)
historians    (n) (h i1 s t oo1 r i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschichtsforscher {m}; Historiker {m}historian [Add to Longdo]
Historiker {m}historian [Add to Longdo]
Kunsthistoriker {m}art historian [Add to Longdo]
Literaturhistoriker {m}; Literaturhistorikerin {f}literary historian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
科学史家[かがくしか, kagakushika] (n) historian of science; science historian [Add to Longdo]
[ふひと;ふびと;ふみひと, fuhito ; fubito ; fumihito] (n) (arch) court historian [Add to Longdo]
史家[しか, shika] (n) historian; (P) [Add to Longdo]
史学家[しがっか, shigakka] (n) historian [Add to Longdo]
史学者[しがくしゃ, shigakusha] (n) historian [Add to Longdo]
美術史家[びじゅつしか, bijutsushika] (n) art historian [Add to Longdo]
歴史家[れきしか, rekishika] (n) historian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令狐德棻[Líng hú Dé fēn, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨˊ ㄉㄜˊ ㄈㄣ, ] Linghu Defen (583-666), Tang dynasty historian, compiler of History of Zhou of the Northern dynasties 周書|周书 [Add to Longdo]
史学家[shǐ xué jiā, ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian [Add to Longdo]
史官[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, ] scribe; court recorder; historian; also translated as historiographer [Add to Longdo]
史家[shǐ jiā, ㄕˇ ㄐㄧㄚ, ] historian [Add to Longdo]
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, / ] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国 [Add to Longdo]
史记[Shǐ jì, ㄕˇ ㄐㄧˋ, / ] Record of the Grand Historian by Sima Qian 司馬遷|司马迁, first of the 24 dynastic histories 二十四史, composed in 91 BC during Western Han (former Han), 130 scrolls [Add to Longdo]
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, / ] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴 [Add to Longdo]
司马谈[Sī mǎ tán, ㄙ ㄇㄚˇ ㄊㄢˊ, / ] Sima Tan (-110 BC), Han dynasty scholar and historian, and father of Sima Qian 司馬遷|司马迁 [Add to Longdo]
司马迁[Sī mǎ Qiān, ㄙ ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢ, / ] Sima Qian (145-c. 86 BC), historian, author of Records of the Grand Historian 史記|史记, known as the father of Chinese historiography [Add to Longdo]
吴任臣[Wú Rèn chén, ˊ ㄖㄣˋ ㄔㄣˊ, / ] Wu Renchen (1628-1689), Qing dynasty polymath and historian, author of History of Ten States of South China 十國春秋|十国春秋 [Add to Longdo]
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, / ] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution [Add to Longdo]
吴越春秋[Wú Yuè chūn qiū, ˊ ㄩㄝˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] History of the Southern States Wu and Yue (traditional rivals), compiled by Han historian Zhao Ye 趙曄|赵晔, 10 extant scrolls [Add to Longdo]
太史公[tài shǐ gōng, ㄊㄞˋ ㄕˇ ㄍㄨㄥ, ] Grand Scribe, the title by which Sima Qian 司馬遷|司马迁 refers to himself in Records of the Historian 史记 [Add to Longdo]
宋濂[Sòng Lián, ㄙㄨㄥˋ ㄌㄧㄢˊ, ] Song Lian (1310-1381), Ming dynasty writer, historian and politician [Add to Longdo]
崔鸿[Cuī Hóng, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄥˊ, 鸿 / ] Cui Hong, historian at the end of Wei of the Northern Dynasties 北魏 [Add to Longdo]
左丘明[Zuǒ Qiū mīng, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄡ ㄇㄧㄥ, ] Zuo Qiuming or Zuoqiu Ming (556-451), famous blind historian from Lu 魯國|鲁国 to whom the history Zuo Zhuan 左傳|左传 is attributed [Add to Longdo]
左传[Zuǒ zhuàn, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄨㄢˋ, / ] Zuozhuan or Tsochuan, Mr Zuo's annals or Mr Zuo's commentary on 春秋, early history c. 400 BC attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明 [Add to Longdo]
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
弗莱威厄斯[Fú lái wēi è sī, ㄈㄨˊ ㄌㄞˊ ㄨㄟ ㄜˋ ㄙ, / ] Flavius (Roman historian of 1st century AD) [Add to Longdo]
张纯如[Zhāng Chún rú, ㄓㄤ ㄔㄨㄣˊ ㄖㄨˊ, / ] Iris Chang (1968-2004), Chinese American historian and author of the Rape of Nanjing [Add to Longdo]
房玄龄[Fáng Xuán líng, ㄈㄤˊ ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Fang Xuanling (579-648), Tang dynasty historian, compiler of History of Jin dynasty 晉書|晋书 [Add to Longdo]
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
李德林[Lǐ Dé lín, ㄌㄧˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, ] Li Delin (530-590), historian of Northern Wei and Sui dynasty [Add to Longdo]
李百药[Lǐ Bǎi yào, ㄌㄧˇ ㄅㄞˇ ㄧㄠˋ, / ] Li Baiyao (565-648), Tang dynasty writer and historian, compiler of History of Qi of the Northern dynasties 北齊書|北齐书 [Add to Longdo]
李维[Lǐ wéi, ㄌㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] Titus Livius or Livy (59 BC-17 AD), Roman historian [Add to Longdo]
李贽[Lǐ Zhì, ㄌㄧˇ ㄓˋ, / ] Li Zhi (1527-1602), late Ming philosopher, historian and writer [Add to Longdo]
柯邵忞[Kē Shào mín, ㄎㄜ ㄕㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Ke Shaomin (1850-1933), modern historian, author of New history of the Yuan dynasty 新元史 [Add to Longdo]
欧阳修[Ōu yáng Xiū, ㄡ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄡ, / ] Ouyang Xiu (1007-1072), Northern Song dynasty prose writer and historian [Add to Longdo]
历史学家[lì shǐ xué jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] historian [Add to Longdo]
历史家[lì shǐ jiā, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄚ, / ] historian [Add to Longdo]
沈约[Shěn Yuē, ㄕㄣˇ ㄩㄝ, / ] Shen Yue (441-513), writer and historian during Liang of Southern dynasties 南朝梁, compiler of History of Song of the Southern dynasties 宋書|宋书 [Add to Longdo]
洪亮吉[Hóng Liàng jí, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, ] Hong Liangji (1746-1809), poet and historian [Add to Longdo]
海瑞罢官[Hǎi Ruì bà guān, ㄏㄞˇ ㄖㄨㄟˋ ㄅㄚˋ ㄍㄨㄢ, / ] Hai Rui dismissed from office, 1960 historical play by historian Wu Han 吳晗|吴晗 [Add to Longdo]
班固[Bān Gù, ㄅㄢ ㄍㄨˋ, ] Ban Gu (32-92), Eastern Han dynasty historian, wrote the Dynastic History of Western Han 漢書|汉书 [Add to Longdo]
瞽阇[gǔ shé, ㄍㄨˇ ㄕㄜˊ, / ] blind monk; refers to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明 [Add to Longdo]
范晔[Fàn Yè, ㄈㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] historian from Song of the Southern Dynasties 南朝宋, author of History of Eastern Han 後漢書|后汉书 [Add to Longdo]
纪传体[jì zhuàn tǐ, ㄐㄧˋ ㄓㄨㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] history genre based on biography, such as Sima Qian's Record of the Historian [Add to Longdo]
蔡东藩[Cài Dōng fān, ㄘㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄢ, / ] Cai Dongfan (1877-1945), historian, author of popular general history texts up until his own time [Add to Longdo]
蕭一山[Xiāo Yī shān, ㄒㄧㄠ ㄧ ㄕㄢ, ] Xiao Yishan (1902-1978), Modern historian of the Qing dynasty [Add to Longdo]
萧子显[Xiāo Zǐ xiǎn, ㄒㄧㄠ ㄗˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] Xiao Zixian (487-537), writer and historian of Liang of Southern Dynasties, compiler of History of Qi of the Southern dynasties 南齊書 南齐书 [Add to Longdo]
薛居正[Xuē Jū zhèng, ㄒㄩㄝ ㄐㄩ ㄓㄥˋ, ] Xue Juzheng (912-981), Song historian and compiler of History of the Five Dynasties between Tang and Song 舊五代史|旧五代史 [Add to Longdo]
兰克[Lán kè, ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] Rank (name); Leopold von Ranke (1795-1886), important German historian [Add to Longdo]
赵晔[Zhào Yè, ㄓㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] Zhao Ye, Han dynasty historian, author of History of the Southern States Wu and Yue 吳越春秋|吴越春秋 [Add to Longdo]
赵尔巽[Zhào Ěr xuàn, ㄓㄠˋ ㄦˇ ㄒㄩㄢˋ, / ] Zhao Erxun (1844-1927), modern historian, compiled the Draft History of the Qing dynasty 清史稿 [Add to Longdo]
赵翼[Zhào yì, ㄓㄠˋ ㄧˋ, / ] Zhao Yi (1727-1814), Qing dynasty poet and historian, one of Three great poets of the Qianlong era 乾嘉三大家 [Add to Longdo]
长孙无忌[Zhǎng sūn Wú jì, ㄓㄤˇ ㄙㄨㄣ ˊ ㄐㄧˋ, / ] Zhangsun Wuji (c. 594-659), politician and historian of early Tang [Add to Longdo]
陈寿[Chén Shòu, ㄔㄣˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] Western Jin dynasty 西晋 historian, author of History of the Three Kingdoms 三國志|三国志 [Add to Longdo]
顾炎武[Gù Yán wǔ, ㄍㄨˋ ㄧㄢˊ ˇ, / ] Gu Yanwu (1613-1682), late Ming and early Qing Confucian philosopher, linguist and historian, played a founding role in phonology of early Chinese, author of Rizhilu or Record of daily study 日知錄|日知录 [Add to Longdo]
魏征[Wèi Zhēng, ㄨㄟˋ ㄓㄥ, / ] Wei Zheng (580-643), Tang politician and historian, notorious as a critic, editor of History of the Sui Dynasty 隋書|隋书 [Add to Longdo]
魏收[Wèi shōu, ㄨㄟˋ ㄕㄡ, ] Wei Shou (506-572), writer and historian of Northern dynasty Qi 北齊|北齐, compiler of History of Wei of the Northern dynasties 魏書|魏书 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top