ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fossil

F AA1 S AH0 L   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fossil-, *fossil*
English-Thai: Longdo Dictionary
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fossil[N] ซากพืชหรือสัตว์ที่เป็นหิน, See also: ซากฟอสซิล
fossil[N] คนคร่ำครึ (คำไม่เป็นทางการ), See also: พวกเต่าล้านปี, Syn. conservative, fogy, fuddy-duddy, Ant. liberal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fossil(ฟอส'เซิล) n.,adj. ซากหิน,ซากสัตว์หรือพืชที่เป็นหิน,สิ่งที่ล้าสมัย,คนที่ล้าสมัย,เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย,เก่า,ดื้อรั้น, Syn. antiquated

English-Thai: Nontri Dictionary
fossil(adj) คร่ำครึ,เก่าแก่,หัวเก่า,ดึกดำบรรพ์,ล้าสมัย
fossil(n) ซากดึกดำบรรพ์,ซากแข็ง,ซากโบราณ,คนคร่ำครึ,คนหัวเก่า,คนหัวโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fossilซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil assemblageกลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil communityชุมชีวินดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil fuelเชื้อเพลิงฟอสซิล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fossil fuelเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossil waxไขธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossiliferousมีซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossilizationการกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fossilซากดึกดำบรรพ์, รูปรอยหรือซากของสิ่งมีชีวิตที่ถูกทับถมมาเป็นเวลาอันยาวนานมักจะพบในหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fossil Fuel เชื้อเพลิงฟอสซิล
ของแข็ง, ของเหลวหรือแก๊ส ซึ่งมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักและให้ความร้อนได้ เช่น ถ่านหิน, ปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Fossilsซากดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe they found a fossil, the remains of some animal buried in the ice,บางทีพวกเราอาจจะพบซากฟอสซิล The Thing (1982)
Do you people still use fossil fuel, or have you discovered crystallic fusion?คนที่นี่ยังใช้พลังงานเชื้อเพลิงอยู่, หรือ ใช้การหลอมรวมคริสตัลหรอ Toy Story (1995)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)
Are you a fossil?เธอมันล้าสมัย Formula 17 (2004)
Fossil?ล้าสมัย Formula 17 (2004)
Solar power, fossil fuel, Saudi arabia, it's the only planet we have...พลังงานแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงฟอสซิล ซาอุดิอาระเบีย มันเป็นเบาะแสเดียวเท่านั้นที่เรามี... Mr. Monk and the Blackout (2004)
Fish fossils.ซากปลา 65 Million Years Off (2007)
These are fossils.พวกนี้ คือ ฟอซซิล 65 Million Years Off (2007)
He was on the trail of a fossil graveyard.เขาอยู่ในเส้นทางของ สุสานฟอสซิล 65 Million Years Off (2007)
And the fossils I discovered weren't even on crop land.และฟอสซิสที่ฉันพบก็ไม่อยู่บริเวณที่เพาะปลูกด้วยซ้ำไป 65 Million Years Off (2007)
I was invited by the South African Fossil Fuels Foundation.ผมได้รับเชิญจาก_BAR_ กองทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในอาฟริกาใต้ Rendition (2007)
My daddy told me these are fossils of brackens.พ่อหนูบอกว่า มันเป็นซากฟอสซิลของต้นเฟินยักษ์ Cyborg Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fossilA unique fossil of a tropical plant was found recently.
fossilFossil fuel prices shot through the roof.
fossilFossil fuels are abundant in that vast continent.
fossilFossil fuels won't be available forever.
fossilHe is a living fossil!
fossilThe continent is abundant in fossil fuels.
fossilThe vast continent is abundant in fossil fuels.
fossilWhat I have in my hand is a fossil seashell.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซากพืชซากสัตว์[N] fossil, See also: remains, relics, Example: ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน, Thai definition: ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
ฟอสซิล[N] fossil, Example: ฟอสซิลเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมนุษย์วานรไปสู่มนุษย์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี, Count unit: ก้อน, Thai definition: ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต, Notes: (อังกฤษ)
ซากดึกดำบรรพ์[N] fossil, Example: นักมานุษยวิทยาขุดพบซากดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุกว่าพันปี, Count unit: ซาก, Thai definition: ซากของพืชหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสซิล [n.] (føtsin) EN: fossil   FR: fossile [m]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil   
ฟอสซิลหอยทาก [n. exp.] (føtsin høithāk) EN: snail fossil   
ซากดึกดำบรรพ์[n.] (sākdeukdamban) EN: fossil   FR: fossile [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSSIL    F AA1 S AH0 L
FOSSILS    F AA1 S AH0 L Z
FOSSILIZE    F AA1 S AH0 L AY2 Z
FOSSILIZED    F AA1 S AH0 L AY2 Z D
FOSSILIFEROUS    F AA2 S AH0 L IH1 F ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fossil    (n) fˈɒsl (f o1 s l)
fossils    (n) fˈɒslz (f o1 s l z)
fossilize    (v) fˈɒsəlaɪz (f o1 s @ l ai z)
fossilized    (v) fˈɒsəlaɪzd (f o1 s @ l ai z d)
fossilizes    (v) fˈɒsəlaɪzɪz (f o1 s @ l ai z i z)
fossilizing    (v) fˈɒsəlaɪzɪŋ (f o1 s @ l ai z i ng)
fossilization    (n) fˌɒsəlaɪzˈɛɪʃən (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n)
fossilizations    (n) fˌɒsəlaɪzˈɛɪʃənz (f o2 s @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化石[huà shí, ㄏㄨㄚˋ ㄕˊ, ] fossil, #10,914 [Add to Longdo]
矿物燃料[kuàng wù rán liào, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fossil fuels; oil and coal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fossil {n}; Fossilie {f}; Versteinerung {f} | Fossilien {pl}; Versteinerungen {pl}fossil | fossils [Add to Longdo]
fossil; versteinert {adj}fossil [Add to Longdo]
fossilienhaltig; Fossil...fossiliferous [Add to Longdo]
fossile Überreste von Tierenexuviae [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディアカラ化石群[エディアカラかせきぐん, edeiakara kasekigun] (n) (obsc) (See エディアカラ動物群) Ediacara fossil biota [Add to Longdo]
バージェス動物群[バージェスどうぶつぐん, ba-jiesu doubutsugun] (n) Burgess fauna (animal fossils found in the Burgess Shale) [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
化学化石[かがくかせき, kagakukaseki] (n) chemical fossil [Add to Longdo]
化石[かせき, kaseki] (n,vs) fossil; petrifaction; fossilization; fossilisation; (P) [Add to Longdo]
化石人類[かせきじんるい, kasekijinrui] (n) fossil men [Add to Longdo]
化石層[かせきそう, kasekisou] (n) fossil bed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fossil \Fos"sil\, n.
   1. A substance dug from the earth. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly all minerals were called fossils, but the word
      is now restricted to express the remains of animals and
      plants found buried in the earth. --Ure.
      [1913 Webster]
 
   2. (Paleon.) The remains of an animal or plant found in
    stratified rocks. Most fossils belong to extinct species,
    but many of the later ones belong to species still living.
    [1913 Webster]
 
   3. A person whose views and opinions are extremely
    antiquated; one whose sympathies are with a former time
    rather than with the present. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fossil \Fos"sil\, a. [L. fossilis, fr. fodere to dig: cf. F.
   fossile. See {Fosse}.]
   1. Dug out of the earth; as, fossil coal; fossil salt.
    [1913 Webster]
 
   2. preserved from a previous geological age; as, fossil water
    from deep wells; -- usually implying that the object so
    described has had its substance modified by long residence
    in the ground, but also used (as with fossil water) in
    cases where chemical composition is not altered.
    [PJC]
 
   3. (Paleon.) Like or pertaining to fossils; contained in
    rocks, whether petrified or not; as, fossil plants,
    shells.
    [1913 Webster]
 
   {Fossil copal}, a resinous substance, first found in the blue
    clay at Highgate, near London, and apparently a vegetable
    resin, partly changed by remaining in the earth.
 
   {Fossil cork}, {Fossil flax}, {Fossil paper}, or {Fossil
   wood}, varieties of amianthus.
 
   {Fossil farina}, a soft carbonate of lime.
 
   {Fossil ore}, fossiliferous red hematite. --Raymond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fossil
   adj 1: characteristic of a fossil
   n 1: someone whose style is out of fashion [syn: {dodo}, {fogy},
      {fogey}, {fossil}]
   2: the remains (or an impression) of a plant or animal that
     existed in a past geological age and that has been excavated
     from the soil

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fossil
  n.
 
   1. In software, a misfeature that becomes understandable only in historical
   context, as a remnant of times past retained so as not to break
   compatibility. Example: the retention of octal as default base for string
   escapes in {C}, in spite of the better match of hexadecimal to ASCII and
   modern byte-addressable architectures. See {dusty deck}.
 
   2. More restrictively, a feature with past but no present utility. Example:
   the force-all-caps (LCASE) bits in the V7 and {BSD} Unix tty driver,
   designed for use with monocase terminals. (In a perversion of the usual
   backward-compatibility goal, this functionality has actually been expanded
   and renamed in some later USG Unix releases as the IUCLC and OLCUC bits.)
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FOSSIL
     Fido Opus Seadog Standard Interface Layer
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top