Search result for

fixing

(53 entries)
(0.1316 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixing-, *fixing*, fix
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixings[N] ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fixing eyeตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixing, price๑. การรวมหัวกันกำหนดราคา๒. การกำหนดราคาสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A passion for fixing coffee machines.ที่จะซ่อมเครื่องต้มกาแฟก็ได้ Not Cancer (2008)
Whatever chance you gave us at fixing our city dies with Harvey's reputation.โอกาสที่คุณให้เราปัดกวาดเมือง ตายไปกับเดนท์ The Dark Knight (2008)
- We may want to think about fixing a lot of things...-เราอาจจะต้องคิดถึงหลายสิ่งหลายอย่าง\ ที่เราต้องแก้ไข Marley & Me (2008)
It's not like you're stealing, you're fixing the guy's computer.นายซ่อมคอมพ์ให้เขา WarGames: The Dead Code (2008)
Because he left me an insane amount of cash for fixing his computer.เพราะเขาจ่ายเงินค่าซ่อมคอมพ์ ให้ผมจำนวนมาก WarGames: The Dead Code (2008)
I'm writing orchestrations and fixing charts. I still have to write lyrics.ฉันต้องเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงแแเครสตร้า แก้ชาร์ต แล้วยังต้องเขียนเนื้อเพลงอีก High School Musical 3: Senior Year (2008)
When he saw me fixing that fence and installing that camera.เมื่อเขาเห็นฉันซ่อมรั้ว และติดตั้งกล้อง Prison Break: The Final Break (2009)
What? What did you say... about the fixing?อะไรน่ะ คุณพูดว่าอะไร่น่ะ ช่วยผม ? District 9 (2009)
- The fixing.- รักษา.. District 9 (2009)
I know you've been fixing energy prices with forced brownouts.ฉันรู้ว่าคุณปั่นราคาพลังงานด้วยการจงใจปิดไฟ London. Of Course (2009)
Plans that involved something other than fixing a computer or playing hot potato with a thermite grenade?แผนที่จะทำอะไรบางอย่าง เช่น ซ่อมคอมฯ หรือเล่นสนุกกับระเบิดเธอราไมท์ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Okay, so while you're fixing fences, what about me, huh?น้องเขยสารเลวของคุณ เอาเงินผมไปหมด Down (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fixingI am fixing the clock.
fixingI'm fixing the radio which I found on my way home.
fixingMom is fixing supper now.
fixingMy bicycle need fixing.
fixingMy bicycle needs fixing.
fixingMy cassette tape recorder needs fixing.
fixingThis old building isn't worth fixing up; it had better be torn down.
fixingWhat have you done in terms of fixing the car?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจ้อง[N] staring, See also: fixing one' s eyes on, Syn. การมอง, การเพ่ง, Example: การจ้องมองวัตถุสีขาวกลางแดดเป็นเวลานานอาจทำให้สายตาเสียได้
การซ่อมแซม[N] repair, See also: fixing, mending, renewal, restoration, revival, reestablishment, Syn. การบูรณะ, Example: วัดนี้อยู่ในระหว่างการซ่อมแซม, Thai definition: การแก้ไขปรับปรุงของที่ชำรุดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้วิธีการอันมิชอบ[xp] (chai withīkān an michøp) EN: fixing   
การกำหนดราคาให้คงที่เท่ากัน[n. exp.] (kān kamnot rākhā hai khong thī thaokan) EN: price-fixing   
เล่ห์เหลี่ยมเข้าคุม[n. exp.] (lēlīem) EN: fixing   

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXING    F IH1 K S IH0 NG
FIXINGS    F IH1 K S IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fixing    (v) (f i1 k s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate [Add to Longdo]
Aufspannflansch {m}fixing flange [Add to Longdo]
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line [Add to Longdo]
Befestigungsteil {n}fixing part [Add to Longdo]
Einspannstelle {f}fixing point [Add to Longdo]
Feststellvorrichtung {f}fixing device; locking device [Add to Longdo]
Fixierbad {n} | Fixierbäder {pl}fixing bath | fixing baths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.) [Add to Longdo]
闇価格協定[やみかかくきょうてい, yamikakakukyoutei] (n) illegal price-fixing agreement [Add to Longdo]
押印[おういん, ouin] (n,vs) affixing one's seal [Add to Longdo]
価格操作[かかくそうさ, kakakusousa] (n) price manipulation; price fixing [Add to Longdo]
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal [Add to Longdo]
固定[こてい, kotei] (n,vs,adj-no) fixation; fixing (e.g. salary, capital); (P) [Add to Longdo]
色止め[いろどめ, irodome] (n) color fixing; colour fixing [Add to Longdo]
数合わせ[かずあわせ, kazuawase] (n) making the numbers balance; fixing the numbers; number-juggling; making up the numbers (e.g. to form a majority); taking tally; number-crunching [Add to Longdo]
挿入[そうにゅう, sounyuu] (n,vs) insertion; incorporation; infixing; (P) [Add to Longdo]
着剣[ちゃっけん, chakken] (n,vs) fixing a bayonet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, / ] fixing of farm output quotas for each household [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fix \Fix\, v. t. [imp. & p. p. {Fixed} (f[i^]kst); p. pr. & vb.
   n. {Fixing}.] [Cf. F. fixer.]
   1. To make firm, stable, or fast; to set or place
    permanently; to fasten immovably; to establish; to
    implant; to secure; to make definite.
    [1913 Webster]
 
       An ass's nole I fixed on his head.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       O, fix thy chair of grace, that all my powers
       May also fix their reverence.     --Herbert.
    [1913 Webster]
 
       His heart is fixed, trusting in the Lord. --Ps.
                          cxii. 7.
    [1913 Webster]
 
       And fix far deeper in his head their stings.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold steadily; to direct unwaveringly; to fasten, as
    the eye on an object, the attention on a speaker.
    [1913 Webster]
 
       Sat fixed in thought the mighty Stagirite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       One eye on death, and one full fix'd on heaven.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. To transfix; to pierce. [Obs.] --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   4. (Photog.) To render (an impression) permanent by treating
    with a developer to make it insensible to the action of
    light. --Abney.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in order; to arrange; to dispose of; to adjust; to
    set to rights; to set or place in the manner desired or
    most suitable; hence, to repair; as, to fix the clothes;
    to fix the furniture of a room. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Iron Manuf.) To line the hearth of (a puddling furnace)
    with fettling.
 
   Syn: To arrange; prepare; adjust; place; establish; settle;
     determine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fixing \Fix"ing\ (f[i^]ks"[i^]ng), n.
   1. The act or process of making fixed.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is fixed; a fixture.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Arrangements; embellishments; trimmings;
    accompaniments. [Colloq. U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixing
   n 1: the act of putting something in working order again [syn:
      {repair}, {fix}, {fixing}, {fixture}, {mend}, {mending},
      {reparation}]
   2: restraint that attaches to something or holds something in
     place [syn: {fastener}, {fastening}, {holdfast}, {fixing}]
   3: the sterilization of an animal; "they took him to the vet for
     neutering" [syn: {neutering}, {fixing}, {altering}]
   4: (histology) the preservation and hardening of a tissue sample
     to retain as nearly as possible the same relations they had
     in the living body [syn: {fixation}, {fixing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top