ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crût

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crût-, *crût*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crutch[VT] ใช้ไม้เท้าพยุง
crutch[N] ไม้เท้า, See also: สิ่งค้ำจุน
crutch[N] หว่างขา, Syn. crotch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
inscrutable(อินสครู'ทะเบิล) adj. ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้,ไม่สามารถหยั่งรู้ได้,ยากที่จะเข้าใจได้,ลึกลับ,ลับลมคมใน., See also: inscrutability,inscrutableness n. inscrutably adv, Syn. mysterious,hidden
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutiny(สครู'ทินี) n. การตรวจสอบอย่างละเอียด,การพิจารณาอย่างละเอียดและใกล้ชิด, Syn. survey,inspection,examination,probing

English-Thai: Nontri Dictionary
crutch(n) ไม้ค้ำ,ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้
inscrutable(adj) ไม่อาจจะหยั่งรู้ได้,ลึกลับ,เข้าใจยาก
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crutch Balanceการทรงตัวด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch Elevationการใช้ไม้ค้ำยันในที่ต่างระดับ [การแพทย์]
Crutch Walkingการเดินด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch Walking Phaseระยะฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch, Humanอุ้มพยุงเดิน [การแพทย์]
Crutchesไม้ยันรักแร้,ไม้ค้ำ,ไม้ยันเท้า,ไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutches, Axillaryไม้ยันรักแร้,ไม้ค้ำยันรักแร้ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม[v.] (chom) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment   FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage   FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การสรรหา[n.] (kān sanhā) EN: recruitment   FR: recrutement [m]
การสรรหาบุคลากร[n. exp.] (kān sanhā bukkhalākøn) EN: employee recruitment   FR: recrutement de personnel [m]
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīeng) EN: vote ; ballot   FR: vote [m] ; scrutin [m]
กลั่นกรอง[v.] (klankrøng) EN: screen ; consider ; scrutinize   
ไม้ค้ำยัน[n.] (māi kham yan) EN: crutch   FR: béquille [f]
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut   FR: canne [f] ; bâton [m]
นับคะแนน[v. exp.] (nap khanaēn) EN: count votes   FR: dépouiller un scrutin ; faire le compte des suffrages

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUTE    K R UW1 T
CRUTCH    K R AH1 CH
CRUTCHER    K R AH1 CH ER0
CRUTCHES    K R AH1 CH AH0 Z
CRUTCHLEY    K R AH1 CH L IY0
CRUTHIRDS    K R AH1 TH ER0 D Z
CRUTCHFIELD    K R AH1 CH F IY2 L D
CRUTCHFIELD'S    K R AH1 CH F IY2 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crutch    (n) krˈʌtʃ (k r uh1 ch)
crutches    (n) krˈʌtʃɪz (k r uh1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拐杖[guǎi zhàng, ㄍㄨㄞˇ ㄓㄤˋ, ] crutches; crutch, #23,468 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ[, jirojiro] (adv,adv-to) (on-mim) staringly; scrutinizing; scrutinising [Add to Longdo]
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P) [Add to Longdo]
縁は異なもの[えんはいなもの, enhainamono] (exp) (See 縁は異なもの味なもの) inscrutable are the ways people are brought together; there is no telling how people are brought together [Add to Longdo]
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together [Add to Longdo]
解せない[げせない, gesenai] (exp,adj-i) inscrutable; incomprehensible [Add to Longdo]
矯めつ眇めつ[ためつすがめつ, tametsusugametsu] (exp,vs,adv) scrutiny; scanning; taking a good look [Add to Longdo]
吟味[ぎんみ, ginmi] (n,vs) testing; scrutiny; careful investigation; (P) [Add to Longdo]
検討[けんとう, kentou] (n,vs) consideration; examination; investigation; study; scrutiny; discussion; (P) [Add to Longdo]
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top