Search result for

ardors

(65 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardors-, *ardors*, ardor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ardors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ardors*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardor[N] อารมณ์ที่รุนแรง, Syn. passion, fervor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardor(อาร์'เดอะ) n. ความเร่าร้อน, ความกระตือรือร้น (fervour,zeal, passion)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have used no such trickery to summon your ardor, I assure you. I don't know what it is.ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร รู้แต่ว่า มีบางอย่างทำให้ฉันมาที่นี่ Dark Shadows (2012)
Somebody on Deardorf's staff was arranging for the move.Jemand von Deardorfs Mitarbeitern hat den Transport organisiert. Savior (1984)
Strange. People from next village are here, too.Ist auch merkwürdig, dass so viele Leute aus dem Nachbardorf hier sind. Mr. Vampire (1985)
Just to the next village.Im Nachbardorf. Mr. Vampire (1985)
Laila from t he next village lost her thr ee children, the youngest, not yet able to walk.Und Laila aus dem Nachbardorf hat ihre drei Kinder verloren. Das jüngste Mädchen konnte noch nicht laufen. Slow Death (1986)
- Standard orbit, sir.- Standardorbit, Sir. Code of Honor (1987)
- Aye, sir, standard parking orbit.- Sollen wir in den Standardorbit? Encounter at Farpoint (1987)
- Standard orbit, Mr. La Forge.- Standardorbit, Mr La Forge. Conspiracy (1988)
- Standard orbit, sir.- Standardorbit, Sir. Conspiracy (1988)
Entering standard orbit... now.Eintritt in Standardorbit. Home Soil (1988)
- Standard orbit.- Standardorbit. Skin of Evil (1988)
- Standard orbit, Mr. La Forge.- Standardorbit, Mr La Forge. The Arsenal of Freedom (1988)
Come to 40 mark 65, ahead one third, and assume a standard orbit.Kurs 40,65, Geschwindigkeit reduzieren. Standardorbit. The Arsenal of Freedom (1988)
Standard orbit.- Standardorbit. - Ja, Sir. The Child (1988)
- Standard orbit, Mr. Crusher. - Aye, sir.- Standardorbit, Mr Crusher. The Child (1988)
- Standard orbit, Mr. La Forge.- Standardorbit, Mr La Forge. We'll Always Have Paris (1988)
You're a minstrel from the neighbouring village.Du bist Aschug aus dem Nachbardorf. Ashik Kerib (1988)
Standard orbit, Mr Crusher.Standardorbit, Mr Crusher. Loud as a Whisper (1989)
Standard orbit.Standardorbit. Loud as a Whisper (1989)
Standard orbit, Ensign.Standardorbit, Fähnrich. The Dauphin (1989)
- Standard orbit.- Standardorbit. The Dauphin (1989)
Standard orbit, Mr. Crusher.- Standardorbit. Unnatural Selection (1989)
- Standard orbit, Mr Sulu.- Standardorbit, Mr. Sulu. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Standard orbital approach.Standardorbitanflug. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Prepare to enter standard orbit.In Standardorbit einschwenken. The Defector (1990)
Standard orbit at those coordinates.Standardorbit bei diesen Koordinaten. Time's Arrow (1992)
Prepare to enter standard orbit.Einschwenken in den Standardorbit. The Alternate (1994)
- Standard orbit.- Standardorbit. Firstborn (1994)
Nog?Wir befinden uns in einem Standardorbit. Little Green Men (1995)
I met a friend who lives in the next villageIch traf eine Freundin aus dem Nachbardorf. Forbidden City Cop (1996)
How about hiring some men from the neighbouring village?Und wenn wir einige Männer aus dem Nachbardorf anheuern? The Road Home (1999)
From a nearby village he summoned my uncle and Fily, his daughter.Er hat aus dem Nachbardorf meinen Onkel... und dessen Tochter Fily kommen lassen. Moolaadé (2004)
I had video sex with an Ecuadorian girl this morning.Ich hatte heute Morgen Videosex mit einem ecuardorianischen Mädchen. Date Night (2004)
I can see the neighboring village now.Das Nachbardorf ist schon zu sehen. The Journey (2004)
When the barbarians attacked the neighboring village... heavenly soldiers appeared out of nowhere... and fought them all off in a heartbeat.Als die Barbaren das Nachbardorf angegriffen haben, da sind die... die Himmlischen Soldaten erschienen, ganz einfach aus dem Nichts! Und sie haben sie abgewehrt, in kürzester Zeit! Stell dir vor, sie haben sie in die Flucht geschlagen! Heaven's Soldiers (2005)
Oh, great pool-hall oracle, grant me guidance.Oh, großes Billardorakel gib uns einen Rat. Love Hurts (2005)
It's likely that a villager would live his life without having contact with another village just three miles down the road unless he was going to war against them.Dorfbewohner haben ihr Leben lang keinen Kontakt zu ihrem Nachbardorf, außer sie befinden sich im Krieg. Charlie Wilson's War (2007)
A neighboring village requires our urgent assistance due to an emergency... not to mention the recent arrival of a man-eating tiger in the region.Ein Nachbardorf braucht aufgrund einer Notlage dringend unsere Hilfe, ganz zu schweigen vom Auftauchen eines menschenfressenden Tigers in der Region. The Darjeeling Limited (2007)
I was in the village nearest them, Caitriona.Ich war im Nachbardorf, Caitriona. Graveyard Clay (2007)
When I was child, there was gas attack in the village between us.Als ich ein Kind war, gab's mal einen Giftgasangriff auf das Nachbardorf. For a Moment, Freedom (2008)
That the teacher was from the village next to mine.- Was? Dass der Lehrer aus meinem Nachbardorf stammt. The White Ribbon (2009)
I went to visit my grandmother in a neighbouring village.Ich habe meine Oma im Nachbardorf besucht. Eléonore, l'intrépide (2012)
A friend from another village ... once said to me that she Srulik had seen his father.Eine Bekannte vom Nachbardorf meinte, dass sie Sruliks Vater noch einmal gesehen habe. Lauf Junge lauf (2013)
We caught him hiding in the next province.Wir haben ihn im Nachbardorf gesehen. Lua Phat (2013)
She's from a village near where I grew up.Sie ist aus dem Nachbardorf. Learning to Drive (2014)
Then he stated that he went to Ardor Bar and from there with a woman from the bar to the motel Azul.Daraufhin ging er zur Ardor Bar und von dort mit einer Frau aus der Bar zum Motel Azul. To Kill a Man (2014)
We walked to the next village for eggs.Wir gingen ins Nachbardorf, um Eier zu holen. Mom and Other Loonies in the Family (2015)
-[Dagmar] Okay. -That was BladeHardorDie12.- Das war BladeHardorDie12. I Love You (2016)
The sexton has an affair with a sculley maid from the next village. He's summoning his doll to meet him.Der Küster hat ein Verhältnis mit der Geschirrwäscherin aus dem NachbardorF und rur die Schöne zum Stelldichein. Don Kikhot (1957)
Now, people here call men in the next village foreigners and suspect them so why should they listen to us?Leute aus dem Nachbardorf gelten hier als Fremde, und man misstraut ihnen. - Warum sollten sie uns anhören? The Inn of the Sixth Happiness (1958)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDOR    AA1 R D ER0
DEARDORFF    D IH1 R D AO2 R F

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begeisterung {f}; Überschwang {m}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]
Hitze {f}ardor [Am.]; ardour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダー[, a-da-] (n) ardor; ardour [Add to Longdo]
パッション[, passhon] (n) (1) passion; ardor; enthusiasm; (2) The Passion (Christianity); (P) [Add to Longdo]
意気込み[いきごみ, ikigomi] (n) ardor; enthusiasm; (P) [Add to Longdo]
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness [Add to Longdo]
血気[けっき, kekki] (n) vigor; ardor; ardour; vigour [Add to Longdo]
青年客気[せいねんかっき, seinenkakki] (n,adj-no) (See 年少客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]
熱血[ねっけつ, nekketsu] (n) hot blood; zeal; fervor; fervour; ardor [Add to Longdo]
年少客気[ねんしょうかっき, nenshoukakki] (n,adj-no) (See 青年客気) youthful ardor; rash impulse of an inexperienced youth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热忱[rè chén, ㄖㄜˋ ㄔㄣˊ, / ] ardor; enthusiastic [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top